Høringsprosesser – evaluering av fakultetsråd og ORV-rapport

Akademikerne er invitert til å mene noe om to ulike høringer:

 • Evalueringen av fakultetsrådene
 • Notat om ORV-prosjektet

I den forbindelse ønsker vi medlemmenes innspill på de to høringene. Vi holder et medlemsmøte om de to høringene mandag 11. februar klokken 10.00-11.00 i P46 rom 301 (styrerommet innerst i KK-senteret). Vi får besøk av NIBR-forskerne bak rapporten; Sigrun Stokstad og/eller Einar Braathen

Har du ikke anledning til å komme? Send kommentarer på e-post til oss i styret!

Evalueringen av fakultetsråd
Evalueringen av fakultetsrådene er omtalt i oppslag i Khrono, og det ble også organisert et lanseringsmøte for rapporten i Athene 1 den 22. januar. I høringsnotatet er høringsinstansene bedt om å se spesielt på kapittel 3 om erfaringer med innføring av fakultetsråd og evalueringsrapportens anbefalinger i kapittel 6.2.2 og 6.2.3.

Høringsdokumenter:
Høring om rapport om evaluering av ordningen med fakultetsråd ved OsloMet
Rapport fra NIBR om evaluering av ordningen med fakultetsråd

Notat om ORV-prosjektet
ORV-notatet skisserer muligheter og foreslår ulike tiltak for effektivisering på områdene for økonomi, HR og samfunnskontakt og informasjon. Basert på tilbakemeldingene fra høringsinstansene vil ORV-direktøren legge fram endelige forslag til tiltak for rektor.

Høringsdokumentene:
Høring på notat om ORV-prosjektet
Rapport i ORV-prosjektet

2.5.3 – særskilte lønnsforhandlinger

Den 12. mars blir det en ny runde med såkalte  2.5.3 forhandlinger (etter § 2.5.3. i hovedtariffavtalen), det vil si individuelle forhandlinger på særskilte vilkår. Det er vanligvis tre slike forhandlinger i året, to om våren og et om høsten. 2.5.3.  krav kan være aktuelt dersom et eller flere punkter kan oppfylles:

 • du har fått vesentlig endringer av dine arbeidsoppgaver
 • du har gjort en ekstraordinært innsats utover det som kan forventes i din stilling
 • for å rekruttere og beholde en medarbeider

Det er ikke enkelt å få gjennomslag på 2.5.3 grunnlag, sjekk om du oppfyller vilkårene på OsloMets sider: https://ansatt.oslomet.no/lokale-lonnsforhandlinger

Akademikerforeningene på OsloMet har satt 5. februar som felles frist, og krav sendes til din forening. Har ikke din forening egen tillitsvagt, kan kravet sendes til leder for Akademikerne: Mona Sinding-Larsen.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

Skjema finner du her.

Er du nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering, etter Hovedavtalens §2.5.5. Du har ikke rett på en oppjustering, men leder skal vurdere om du ble riktig plassert da du ble ansatt. Det kan være lurt å minne din leder på dette innen et år er omme.

Medlemsmøter våren 2019

Vi har åpne medlemsmøter i forkant av hvert sentrale IDF-møte. Møterom er satt i parentes.

 • Tirsdag 29. januar, klokken 10.30-11.30 (P46 – rom PA478)
 • Onsdag 27. februar, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731
 • Mandag 25. mars, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI631)
 • Mandag 29. april, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI731)
 • Mandag 3. juni, klokken 11.00-12.00 (P35 – rom PI631)

Vi tar også gjerne imot innspill til sakene på e-post om du ikke har mulighet til å komme på møtet!

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer ved OsloMet en god jul og et godt nytt år! Vi ses i 2019!

Med hilsen styret i Akademikerne

Resultat fra høstens lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingene for Akademikernes medlemmer ble gjennomført torsdag 25.10 og fredag 26.10. Rammen for forhandlingene var en avsetning på 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse, med virkning fra 1. mai 2018.

Foreningene som er tilsluttet Akademikerne ble i forhandlingene enige med arbeidsgiver om et generelt tillegg til alle på 1,4 %. Resten av potten ble gitt til individuelle tillegg. Dessverre er det slik at forhandlingspotten er begrenset, så mange har ikke fått uttelling på sine krav.

En felles protokoll for begge tariffavtalene vil bli lagt ut i ettermiddag i infosentre og hovedresepsjonen i P46.

Det vil bli sendt ut brev til alle ansatte som har fått individuelt tillegg fra HR sentralt.

 

Ny logo

Som noen sikkert har fått med seg, Akademikerne har fått ny logo og uttrykk på nettsider. Se mer på nettsidene: https://akademikerne.no/

 

Medlemsmøte 10. september

Akademikerne holdt møte om høstens lønnsoppgjør på KK-senteret i går. Det møtte opp et tjuetalls medlemmer som fikk en gjennomgang av føringer og rammer for årets oppgjør, kort om styrets føringer og lokal lønnspolitikk og sist, men ikke minst, informasjon om hvordan man skriver krav.

Trude Sundtjønn, leder av Tekna ved OsloMet, holdt en presentasjon, som du finner under.

Husk fristen for innsending av krav som er 24. september! Trenger du hjelp til utforming av søknaden, ta kontakt i god tid før fristen.

Kontaktinformasjon til tillitsvalgte:

Econa og Samfunnsøkonomene: Bjørn Syvertsen
Norsk Psykologforening og Legeforeningen: Margaret Ford
Norges juristforbund:  Jorunn Wiig Strømberg Samfunnsviterne og Norges Farmaceutiske forening: Anne Thorsen/ Pål Arne Kvalnes
Tekna, Naturviterne og Norsk lektorlag: Trude Sundtjønn

Power point presentasjon fra medlemsmøtet

Medlemsmøte om lokalt lønnsoppgjør (2.5.1)

Velkommen til medlemsmøte om høstens lønnsoppgjør mandag 10. september fra 14.30-15.30. Møtet holdes i KK-senterets lokaler i P46, 3. etasje rom PA308.

I møtet går vi gjennom rammene for oppgjøret, og vil også komme med tips og råd om utfylling av lønnskrav.

Vi vil også minne om viktigheten av å gjennomføre en lønnssamtale med din nærmeste leder. Les mer om lønnssamtale på Akademikerne.no.

Vi vil legge ut mer informasjon her etterhvert for de som ikke har anledning til å delta på møtet.

Vennlig hilsen Mona
på vegne av Akademikerstyret

 

Medlemsmøter høsten 2018

Vi fortsetter med medlemsmøter koblet opp mot de sentrale IDF-møtene (informasjon-, drøfting og forhandling). Møtene holdes i Pilestredet 35 (to ulike møterom dette semesteret):

 • Mandag 17. september, klokken 11.00-12.00 (NB: sted er P35 rom PS639)
 • Tirsdag 16. oktober, klokken 12.30-13.30 rom PI731
 • Mandag 12. november, klokken 11.00-12.00 rom PI731
 • Mandag 3. desember, klokken 11.00-12.00 rom PI731

Vi sender ut sakene på e-post i forkant av møtet. Ta gjerne kontakt på e-post dersom du har innspill til tema/saker og ikke kan delta: mona.sinding-larsen@oslomet.no

 

Medlemsmøte om høstens hovedoppgjør

Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige. Les mer her: Informasjon fra Akademikerne stat om lønnsoppgjøret

Akademikerne ved OsloMet holder medlemsmøte om høsten hovedoppgjør den 11. juni, klokken 15.00-16.30. Møtet avholdes på KK-senteret (P46, 3 etg), rom PA 311.

Vel møtt!