Home » 2015

Yearly Archives: 2015

Medlemsmøter våren 2016

Med et visst  forbehold blir vårens medlemsmøter kl 12.30-13.30, følgende datoer:

  • mandag 1. februar
  • onsdag 2. mars
  • onsdag 6. april
  • tirsdag 3. mai
  • onsdag 8. juni


 

Minner om nytt medlemsmøte 10. nov kl 12.30-13.30

Møte blir i P48, møterom R701. Sakene vil bli sendt ut til dere i forkant.

Vi har nå sendt inn vårt høringssvar til  prodekan rollen i ny ledelsesmodell, takk for innspill og gode bidrag! I  hovedsak støtter ikke våre medlemmer at det opprettes hele prodekanstillinger ettersom det er for mange uklarheter knyttet til endringen. Pluss det er ikke sikkert at det er i ledelsen det trengs flere ressurser. Se hele vårt høringssvar her.

 

 

Prodekanrollen og administrativ organisering på fakultetene?

Forslaget i hørinsnotater er at prodekanrollen  omgjøres fra funksjon til lederstilling med studie- og forskningsadministrasjon under seg, slik det nå er vedtatt på institusjonsnivå,  i fellesadministrasjonen (FA).

1.  Skal prodekan for utdanning kun ha lederansvar for seksjonsjefen/e,  hva med de eventuelle gruppelederne i studieadministrasjonen?
2.: Hva med rollen som fakultetsdirektør, dersom hun/han kun blir leder av resten  av administrasjonen (som i FA hvor det blir en eller to direktører), altså for HR, økonomi og andre i stab?
3.: Hvilken betydning får det for instituttenene at administrasjonen  blir tredelt, og at fakultetet kun får en administrativ direktør for virksomeheten.

Høringssnotat finner dere her: http://blogg.hioa.no/organisasjon2015/
Vi har frist til 5. november med å komme med vår uttalelse, så kjør debatt!

Kommenter  her i blogg, kontakt oss i styret og/eller møt opp på medlemsmøte 20. oktober!

Nytt høringsnotat, nå om prodekan rollen

Akademikernes høringsuttalelse om RI og SK finner du her.  I hovedsak har vi gått for en avdeling med en direktør.

Nå følger en ny runde, denne gang på fakultetsnivå og prodekan rollen, se Underveisbloggen og høringsnotatet her.  Skal  FoU- og studieadministrasjonen under prodekan, som det er nå er på institusjonsnivå? Hva veier tyngst, fordelene eller ulempene med en slik organisering. Det må gi tilbakemelding på. Høringsfristen er 5. november. Vi vil ta dette opp fremover i  møter med dere.

Men du  kan gjerne komme med innspill  her i bloggen!

Minner ellers om kommende medlemsmøter, nå tirsdager:

  • 22.sept kl 12.30-13.30, P48- R701
  • 20.okt kl 12.30-1330, P48-R701 ( OBS- ikke 27. okt. som tidligere annonsert)
  • 17. nov. 12.30-13.30, P48-R701

Organisering av fellesadministrasjonen, en direktør for det hele?

De tre avdelingene for FoU, Utdanning og Læringssenter er nå plassert under de to prorektorene. Nå gjenstår organisatoriske plassering av Ressursutvikling og infrastruktur (RI) og Samfunnskontakt og kommunikasjon (SK). De utgjør totalt åtte avdelinger/enheter/seksjoner:
Eiendom, HMS, HR, IT, SDI, SK, Sikkerhet og beredskap, Økonomi og virksomhetsstyring.

De tre skissete modellforslagene, A, B og C har alle  fordeler og ulemper. Det som er felles er at alle modellene lande på at det blir to avdelinger, hvorfor det? Ingen av modellene vil da kunne ha en direktør som har fagkompetanse for hele sin avdeling, for om det faglige skulle være førende  burde det nesten vært åtte avdelinger, .ikke to.

Ettersom det er såpass vanskelig å velge en modell framfor en annen, og hver modell uansett innehar flere fagområder, og hvert fagområde uanset må til en viss grad også koordineres på tvers med en andre kan vi kanskje  like gjerne  slå alle avdelinger sammen og få én ny direktør-.

Fordel: færre topp ledere, ingen av  fagområdene får en underordnet plass i organisajonskartet, eller lengre vei til ledelsen.

Da får rektor én stab, direktør for intern administrasjon, mens prorektorene har sine stabsdirektører, hhv FoU, Utdanning og læringssenter.

Den lille utfordringen som da gjenstår er kun å få fatt i en sabla god og samlende  direktør.

Kommenter innspillet her på bloggen, og eller møt opp på Akademikernes medlemsmøte 26. august om du har noen formening om dette, eller send til  oss i styret. Vi må ha alle innspill til onsdag 26. august om du ønsker din vurdering skal bli med i høringsnotatet fra Akademikerne.

Medlemsmøte 26. august

Minner om medlemsmøte  onsdag  26. august  kl 12.30-13.30
Møtested: P48,  R701

Der vil vi blant annet gjennomgå noen av planene fremover for vårt Akademiker samarbeid, som selvsagt vil være åpne for innspill.

I tillegg vil sakene til det sentrale IDF tas opp, de sendes ut med epost til dere ca en uke i forkant av medlemsmøte.

Det vil og være siste mulighet til å komme med innspill  til ny organsering av de sentrale avdelingene RI (Ressursutvikling og infrastruktur) og SK (Samfunnskontakt og kommunikasjon), se her

Velkommen til medlemsmøte, kaffe og te loves !

Revidering av Akademikernes valgordning?

Styret skal ha sitt første møte  etter sommeren nå på onsdag. På bakgrunn av erfaringen med siste valgrunde mener jeg vi bør se på vårt  valgreglement  på nytt. Må ledervervene være  for to år om gangen? Og skal det fortsatt være et helt åpent valg?

Jeg har selv ment at et åpent valg  hvor alle medlemmene kan delta er mest demokratisk, men  det har og en slagside, vil alltid den største foreningen få flest stemmer?

Selv er jeg ganske overbevist om at mange av våre Akademiker medlemmer ikke kun velger kandidat utfra egen forening, det så vi og på siste valgmøte.

Men for å unngå en potensiell slagside, kan det nok være fornuftig at styret  peker ut lederkandidaten/e, noe som er i tråd med Akademikernes sitt sentrale valgreglement.

Og dersom Akademikerstyret selv kunne enes om og peke ut lederkandidater, kunne  vi kanskje fått til en bedre/større rekruttering fra alle foreninger, kanskje allerede fra neste år?

Velkommen til Akademikernes blogg

Her bør det være gode muligheter til  å diskutere, ta opp saker som opptar deg og få respons fra andre medlemmer, inkludert styret.  Minner selvsagt om nettetiquette, og ser fram til konstruktive debatter. Så har du noe på hjertet, fyr løs!

På vegne av styret
Anne Thorsen