Medlemsmøte om høstens hovedoppgjør

Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige. Les mer her: Informasjon fra Akademikerne stat om lønnsoppgjøret

Akademikerne ved OsloMet holder medlemsmøte om høsten hovedoppgjør den 11. juni, klokken 15.00-16.30. Møtet avholdes på KK-senteret (P46, 3 etg), rom PA 311.

Vel møtt!

Lokale forhandlinger 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger).

Høstens 2.5.1 forhandlinger
Som dere nok vet er Akademikerne stat i mekling ang. det sentrale oppgjøret. Vi håper det blir klart innen fristen 24. mai – og helst at vi unngår brudd og slipper streik. Når de sentrale forhandlinger er avklart vil Akademikerne OsloMet invitere til et medlemsmøte ang. høstens 2.5.1. forhandlinger. Vi satser på å sette opp et møte i starten av juni. For info om det sentrale lønnsoppgjøret se her:
http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

De lokale lønnsforhandlingene, 2.5.3
Foruten høstens 2.5.1. forhandlinger har vi tre årlige lokale lønnsforhandlinger her på OsloMet. Kraven skal da være basert på Særlig grunnlag, såkalte 2.5.3 forhandlinger etter § 2.5.3 i statens hovedtariffavtale, HTA).
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2017/hta_2016-2018_2_avtaleaar_akademikerne.pdf

Neste forhandlingsmøte på OsloMet blir 12. juni. Krav må da innsendes til din forening aller senest tre uker i forkant, ta kontakt med foreningen din for informasjon om endelig frist. Helt generelt kan slike krav alltid sendes inn fortløpende og de vil da vurderes i førstkommende forhandlingsmøte.

Det gjelder altså om du har fått vesentlige endringer i stillingen, har gjort ekstraordinær arbeidsinnsats utover det som kan forventes i din stilling, eller for å beholde medarbeider som er i ferd med å forlate OsloMet (opprettholde motivasjonen for å bli værende) – og at disse endringen har skjedd siden sist du fikk et personlig lønnopprykk (enten etter 2.5.1 eller 2.5.3 forhandling) eller at endringene har skjedd etter at du ble ansatt. Merk at du om du ikke helt innfrir på det ene punktet kan det ofte være en kombinasjon av alle disse tre punktene som kan styrke kravet.

I forbindelse med et 2.5.3 er det særlig viktig med en lønnssamtale, noe vi sterkt anbefaler alle å ha årlig med sin nærmeste leder (jf. Hovedtariffavtalens §3 punkt 5).

For utforming av krav og mer om lønnsforhandlingene se her, hvor dere også finner kravskjema nederst på siden:
https://tilsatt.hioa.no/lokale-lonnsforhandlinger

Nyansatt?
Innen 12 mnd. etter ansettelse skal din leder vurdere din lønnsplassering. Du har altså ikke rett på en oppjustering men leder skal vurdere om du er riktig plassert. Minn gjerne din leder om dette.
Det er igjen etter § 2.5.5 punkt 3 i den ovennevnte tariffavtalen.

Oppsummering fra medlemsmøtet 8. mai

Cirka 25 medlemmer møtte opp da Akademikerne på OsloMet arrangerte pensjonskurs tirsdag 8. mai. Anders Kvam fra Tekna holdt kurset. Vi fikk innsikt i den fremforhandlede løsningen for ny offentlig tjenestepensjon, og ble forhåpentligvis litt klokere på hva dette har å si for både unge og eldre. Avtalen er fortsatt til vurdering hos de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Er noen interesserte i lysbildearkene fra presentasjonen, ta kontakt på mona.sinding-larsen@oslomet.no, så kan vi sende dem til deg.

På slutten av møtet fikk vi også høre litt fra årets lønnsoppgjør, men der er vi fortsatt i megling slik at det er lite som er kommet ut av endelige resultater. Mer om dette kan leses her: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/?folderpagesize=15

Forhandlinger i statlig sektor og medlemsmøte 8. mai

Forhandlingene i statlig sektor startet 5. april, og Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre, samt at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.
Les mer om forhandlingene, og Akademikernes krav.

Staten har også lagt fram sitt første krav. Staten har blant annet tatt inn at lønnstabellene skal ut – også i avtalene med LO, YS og Unio. Videre krever de at det avtalte tarifftillegget i sin helhet skal settes av til lokale  forhandlinger.
Statens krav finner du her.

 

Medlemsmøte 8. mai

Vi i styret i Akademikerne ved OsloMet inviterer alle medlemmer til medlemsmøte med tema årets tariffoppgjør og fremforhandlet forslag til ny offentlig tjenestepensjon. Vi får besøk av Anders Kvam fra Tekna og forhandlingsleder for Akademikerne som vil orientere om pensjonsavtalen.

Møtet holdes 8. mai, fra klokken 15.00-17.00 i KK-senteret rom PA314 (P46). Det blir enkel servering. Vi vil sende ut påmelding til møtet på e-post for å kunne beregne bestilling av drikke og pizza.

På vegne av styret for Akademikerne ved OsloMet,
Mona

Medlemsmøter våren 2018

Vi fortsetter, tradisjonen tro, med åpne medlemsmøter. Møtene er lagt i forkant av de sentrale IDF-møtene, slik at vi kan få innspill og tilbakemeldinger fra dere.

Møtene holdes i Pilestredet 35, møterom PI731.

  • Tirsdag 30. januar, klokken 11.30-12.30
  • Onsdag 28. februar. klokken 11.30-12.30
  • Tirsdag 17. april, klokken 11.30-12.30

Vi håper å se deg på møte!

Hilsen styret i Akademikerne OsloMet

Høring på merittering av undervisning

Hei medlemmer av Akademikerne,

Vi har mottatt en høring på merittering av undervisning. Frist sentralt er 18. januar, fint om eventuelle innspill sendes til meg på e-post: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 10. januar, så styret i Akademikerne har tid til å utforme et felles høringssvar.

Les dokumentene her:
Høring – Meritteringsordning for undervisere ved HiOA
Merittering av undervisning
Notat_merittering

Om høringen:
Generelt tenker vi at det er positivt med en ordning som belønner og oppmuntrer god undervisning. Men vi lurer på om dere har noen meninger, spesielt om følgende spørsmål:

  • Er det fornuftig med opprettelse av et kollegium av meritterte undervisere, og hvilken rolle bør et slikt kollegium ha på HiOA?
  • Bør et kollegium ha antallbegrensning eller tidsbegrensning? Vi mener det ikke trenger å være det
  • Er kriteriene som er nevnt i rapporten fornuftige og mulige å oppfylle på en ikke for byråkratisk rapporteringsmåte?
  • Er lønnsopprykket (35 000 kr per år) i en fornuftig størrelse?

Hilsen Mona

Høring på Strategi for digital transformasjon

HiOA har sendt ut et utkast til Strategi for digital transformasjon.

Høringsdokumentet som er sendt ut finner du her:
Høring Strategi for digital transformasjon

Vi kan gi innspill og synspunkter på alle deler av høringsutkastet, men er bedt særlig om å gi tilbakemelding på følgende:

  1. Svarer forslaget på de utfordringene det nye universitetet vil stå overfor i årene som kommer?
  2. Kommentér på, og foreslå eventuelle endringer til målbildet, mål og tiltak

Høringsfristen sentralt er 1. desember. Fint om dere gir tilbakemeldinger via kommentarer på denne siden, eller på e-post til meg på: mona.sinding-larsen@hioa.no innen 24.11. Styret i Akademikerne vil deretter sy sammen innkomne innspill til et høringssvar.

Resultat lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)

Årets lokale forhandlinger på høgskolen ble gjennomført 7. september. Rammen på årets mellomoppgjør var på 0,85 % av Akademikernes lønnsmasse per 1. oktober 2017.

Rammen på oppgjøret er på linje med frontfaget og arbeidslivet forøvrig. Akademikernes gode oppgjør i 2016 er årsaken til at det er noe mindre midler til fordeling i år. Vi fikk høye tillegg i fjor, og tar dermed med denne gevinsten inn i 2017 som et såkalt overheng i årets oppgjør.

Foreningene har vektlagt at alle medlemmene skal bli tilgodesett i lønnsforhandlingene, og på bakgrunn av årets moderate oppgjør er resultatet at alle Akademikermedlemmer får et likt prosentpåslag til lønn og stillingsprosent den enkelte har per 1. oktober 2017.

Du kan lese mer her:
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/resultat-lokale-lonnsforhandlinger
Se protokollen fra forhandlingene her:
https://tilsatt.hioa.no/documents/585743/62877881/Skannet+protokoll+-+Akademikerne.pdf/d7ff7b9e-65a7-4f99-0aa3-93c24013aaf8

Ønsker du å lese informasjon fra Akademikerne stat om mellomoppgjøret 2017, og litt mer om hvorfor Akademikerne ønsker lokale fremfor sentrale forhandlinger, les infoskriv her:
Infoskriv fra Akademikerne stat