Aldring, helse og velferd og om forskningen

Forskning må bidra til verdiskaping, forandring og omstilling

av astridbergland

For å utnytte forskningens muligheter enda bedre, må akademia, næringsliv og offentlig sektor jobbe tettere sammen. Administrerende direktør Arvid Hallén, Norges forskningsråd peker på at det ligger en stor utfordring i selve kunnskapssystemet, det vil si samvirket mellom de som utvikler og de som nyttiggjør seg av kunnskapen. Det krever gjennomgripende nytenkning om forholdet mellom forskere og andre samfunnsaktører, hevder Arvid Hallén.  Videre peker Arvid Hallén på at NFR må være endringsagent og bidra sterkere til nye samspillsformer. NFR må bli mer brukervennlige og forutsigbare for forskerne og ha større evne til å utvikle satsinger i tråd med hvordan samfunnsutfordringene og omstillingsbehovene endrer seg.

Forskergruppa Aldring, helse og velferd (AHV) synes uttalelsene til administrerende direktør Arvid Hallén, NFR,  er interessante  og bidrar gjerne til å bedre samvirket mellom de som utvikler den forskningsbaserte kunnskapen og de som er tenkt skal nyttiggjøre seg av kunnskapen. Tematisk forsker gruppen på: (1) Aldringens variasjon med hensyn til sosioøkonomisk status, livskvalitet, helse, mestring, biologiske, psykisk og sosiale funksjoner, (2) Det aldrende samfunn (alder, integrasjon, miljø og teknologi), (3) Intervensjon og tiltak og (4) Kartlegging og måleinstrumenter.

AHV er i sin helhet prosjektorganisert. Dette gir fleksibilitet og evne til rask respons på forskningsoppdrag og utlysninger. ​Prosjektorganisering er knyttet til følgende områder 1) Fysisk funksjon, ernæring og kognisjon, 2) Evaluering av rehabilitering, helsefremmende arbeid, forebygging, omsorg og behandling, 3) Evaluering av instrumenter for målinger og kartlegging, 4) Psykisk helse, livskvalitet, sosial deltagelse, fysisk funksjon, ernæring og velferd, 5) Aldring: migrasjon og etniske relasjoner 6) Samarbeid mellom ulike nivåer og profesjoner i helse og sosialsektoren, 7) Skade- og ulykkesforebyggende arbeid, 8) Erfaring i helse- og sosialfag: pasient, forbruker- og fagfolk perspektiv og 9) Oppfølgingsstudier- longitudinelle studier.

Felles for forskningstemaene og organisering i AHV er fokus på kunnskapstranslasjon. AHV’s forskning og kunnskap skal bidra til verdiskaping i samfunnet både for enkeltpersoner og samfunnets som helhet. Forskningsprosessen og forskningsformidlingen skal bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i offentlige og private virksomheter. Konklusjonen er at forskningens kvalitet er avgjørende og at det bør utvikles kunnskapssystemer der vi i fellesskap evner å utnytte ny kunnskap til effektiv verdiskaping og omstilling.

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.