Aldring, helse og velferd og om forskningen

Millioner fra NFR

av astridbergland

Forskergruppen Aldring helse og velferd har sammen med NOVA og Høgskolen på Gjøvik, NTNU mottatt nærmere 19 millioner kroner  fra Forskningsrådet nye, store helseprogrammet HELSEVEL.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet “A cross sectoral approach to high quality health care transitions for older people» er at de siste årenes nasjonale helse- og omsorgsreformer (Omsorgsplan 2015, Meld. St. No.47 (2008-2009) Samordning reform- Riktig behandling – på rett sted og rett tid) har økt kommunenes ansvar for å utvikle integrerte helse og -omsorg tjenester i samarbeid med sykehus og brukere. En av de største bekymringene, tre til fire år etter gjennomføringen av Samhandlingsreformen i 2012, er endret praksis med hensyn til utskriving av eldre pasienter fra sykehus til kommunale omsorgstjenester. Virkningen av dette er ikke kjent og en er blant annet redd for økt fragmentering av helse- og omsorgstjenesten for spesielt sårbar gruppe.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for geriatriske pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester. Delmålene er å

  1. få kunnskap fra brukerne som kan bidra til å utvikle praktiske retningslinjer for hvordan en skal oppnå høy kvalitet på overganger i helse og omsorgstjenesten
  2. undersøke sammenhenger mellom variasjoner i antall liggedøgn og reinnleggelse med pasientkarakteristika, finansielle og strukturelle ressurser samt samarbeidskulturer
  3. kartlegge utfordringer knyttet til overganger mellom forskjellige kommunale enheter og tjenester
  4. utvikle en sektorovergripende 30-dager omsorgsmodell for geriatriske pasienter
  5. styrke fundamentet for kunnskapsbasert utdanning og yrkespraksis
  6. skape en langsiktig tverrfaglig kjerne klynge for forskning og utdanning på helse og omsorgstjenestene.

Prosjektet er organisert i følgende 4 arbeidspakker:

  • WP A: Bruker perspektiver på kvalitet i overføringer av geriatriske pasienter mellom spesialist og primærhelsetjenesten
  • WP B: Vertikal koordinering av helse- og omsorgstjenester
  • WP C: Horisontal samordning av helse- og omsorgstjenester
  • WP D: Modellutvikling basert på de øvrige arbeidspakkene

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.