Aldring, helse og velferd og om forskningen

Balanse og mobilitet etter første hjerneslag

av astridbergland

Hovedfokus i doktoravhandling “Balance and Mobility after Stroke and Transient Ischemic Attack. Associations with stroke severity, physical activity and cognitive impairment” der hovedveileder er fra forskergruppa Aldring, helse og velferd er knyttet til fysioterapeuters vurdering av balanse og mobilitet hos mennesker etter deres første hjerneslag.

Hvert år rammes ca. 15 000 personer i Norge av hjerneslag og rundt 60 000 nordmenn lever med ulike funksjonshemninger etter hjerneslag. Funksjonshemning som følge av hjerneslag er et stort og komplekst problem for dem som opplever dette, Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. Sykdommen kjennetegnes av sammensatte funksjonsforstyrrelser, i hovedsak motoriske, sensoriske, kognitive og språklige.

I avhandlingen ”Balance and mobility after stroke and transient ischemic attack. Associations with stroke severity, physical activity and cognitive impairment” har Ursin og medarbeidere fulgt deltagerne i en periode over et år og undersøkt risikopopulasjon for kognitiv svikt og nedsatt funksjonsnivå. I studien som er gjennomført ved Bærum sykehus er det innhentet sosiale og medisinske opplysninger, undersøkt gangvaner, balanse, gangfunksjon, kognitiv funksjon og avhengighet i dagliglivets funksjoner. Resultatene gir ny kunnskap om balanse og mobilitet i akuttfasen etter hjerneslag og viser at deltagerne hadde god fysisk funksjon, men at over halvparten fikk kognitiv svikt et år etter hjerneslaget.

Avhandlingen inneholder 3 artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter. Funnene viser at man med kliniske tester tidlig kan identifisere personer i risiko for kognitiv svikt etter hjerneslag samt at gåturer beskytter deg om du får hjerneslag. Avhandlingen støtter Helsedirektoratets anbefaling om fysisk aktivitet mer en enn halvtime daglig. Funnene viser viktige sammenhenger mellom fysisk aktivitet, motorisk og kognitiv funksjon og foreslår relativt enkle, rimelige undersøkelser for å identifisere de som er i risikogruppe for demens. Resultatene viser at mange står i risiko for å utvikle kognitiv svikt etter hjerneslag og at fysioterapeuter kan bidra til å identifisere disse i en tidlig fase.

Mot opp 10. jun. 2016 Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47 der Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn avholder

  • Tid 10:15- Pprøveforelesning over oppgitt emne: «Kartlegging av balanse hos slagpasienter og eldre – hvorfor og hvordan?»
  • Tid 13:15 -Forsvarer sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Balance and Mobility after Stroke and Transient Ischemic Attack. Associations with stroke severity, physical activity and cognitive impairment.

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.