Aldring, helse og velferd og om forskningen

Fremtidsrettede utdanninger: betyr økt fokus på eldre mennesker

av astridbergland

Basert på den demografiske utviklingen i Norge, samt de utdanningspolitiske tiltak myndighetene har iverksatt for å møte aktuelle utfordringer knyttet til eldres helse og omsorgsbehov nå og i fremtiden, har forsker Kariann Krohne levert rapporten «En kartlegging av aldring og helse i fem helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger». Svært mange av det personell som eldre mennesker møter i helse- og omsorgstjenestene omfatter bachelorutdannede i ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie. Hovedmålet med kartleggingen var å se på hvordan eldres menneskers særegne behov og utfordringer tematiseres og synliggjøres i de 5 nevnte bachelorutdanningene. Disse profesjonsutøverene med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning har en nøkkelrolle i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til eldre mennesker i Norge. Forsker Kariann Krohne beskriver hvordan de 54 studiestedene som ble inkludert i kartleggingen synligjør eldre mennesker som pasient- og brukergruppe i sitt studietilbud.

Kartleggingen er viktig for dem som planlegger og driver bachelorutdanningene, for dem som vurderer behovet for og planlegger etter- og videreutdanninger samt masterutdanninger og for dem som ansetter personell i helse- og omsorgssektoren. Videre anbefales utdanningspolitikere, beslutningstakere på nasjonalt plan, undervisningspersonell, studenter og andre interesserte å lese rapporten.  Aktualiteten som rapporten selv peker på er blant annet knyttes til Statisk sentralbyrås befolkningsframskriving vil folketallet i Norge fortsette å vokse hele dette hundreåret og hver femte innbygger i Norge minst 70 år. Aldringsprosessen illustreres ofte ved å fremheve tre interagerende prosesser: biologisk aldring, psykologisk aldring og sosial aldring. Funksjonsnedsettelser og sykdom er langt vanligere hos eldre mennesker enn hos yngre. Eldre, jamført med yngre, har økt forekomst av hjerneslag, leddgikt, hjertesykdommer, lårhalsbrudd og perifer vaskulær sykdom. Den demografiske utviklingen innebærer også at flere eldre vil leve lengre med kroniske sykdommer, demens og kreft. Fordi eldre menneskers behov for helsetjenester er stort vil etterspørselen etter behandling, rehabilitering og institusjonsopphold være større blant dem enn i andre aldersgrupper. Det er derfor ingen tvil om at en stor andel av de pasienter og brukere som nyutdannede helse- og sosialfaglige bachelorstudenter møter i sin yrkesutøvelse er eldre mennesker med særegne behov for behandling, rehabilitering og omsorg. Les rapporten- som angår de fleste norske innbyggere !

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.