Aldring, helse og velferd og om forskningen

Flere eldre, flere innvandrere: Mangfold er fremtiden og en kjerneverdi

av astridbergland

I VG skriver Marianne Tønnessen, Astri Syse, Stefan Leknes, Kjetil Telle at om tredve år kan Norge ha dobbelt så mange eldre og dobbelt så mange innvandrere som i dag – og syv ganger så mange innvandrere som har fylt 70 år. Dette er et budskap som interesserer forskergruppen Aldring, helse og velferd. Forfatterne skriver at aldri tidligere i norgeshistorien har det vært så mange eldre her i landet, og de utgjør 11 prosent av befolkningen. Dette bør få konsekvenser for forskning og undervisning i Norge. Videre pekes det på at i fremtiden kan dette bli som små tall å regne. Midt i 2040-årene vil 18 prosent av befolkningen – eller nesten hver femte innbygger – 70 år eller mer, og antallet eldre vokser fra nærmere 600 000 i dag til nesten 1,2 millioner. Forskerne viser til at de fleste personer i 70-årsalderen er ganske friske, men at pleie- og omsorgsbehovet øker når folk kommer opp i 80- og 90-årene. I dag er 220 000 personer 80 år eller mer. I denne gruppen får vi mer enn en fordobling de neste tredve årene i hovedalternativet, til 530 000 midt på 2040-tallet.

700 000 innvandrere bor i Norge i dag. Trolig dobles dette tallet til 1,4 millioner på tredve år. Det skyldes først og fremst at vi forutsetter en fortsatt relativt høy nettoinnvandring til Norge. Etnisk mangfold kan gi uante konkurransefortrinn og en bredere forståelse for ukjente markeder og kulturer. Etnisk mangfold er en essensiell kompetanse i dagens internasjonale forskersamfunn. Etnisk mangfold i forskning gir tilgang på interkulturell kompetanse som vil være avgjørende for forskergrupper evne til å levere brukerorientert forskning. Interkulturell kompetanse knyttes til evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn. Dette viser tallene fra forskerne fra Statistisk Sentralbyrå vil være relevant.

Forskerne peker på at de eldre innvandrerne er en relativt ny gruppe som vi kommer til å se mer av i årene fremover. Pr i dag er bare 25 000 innvandrer i Norge som har fylt 70 år. I dag har én av fire innvandrere bodd i Norge i mer enn 15 år, mens trolig vil over halvparten av alle innvandrerne ha bodd i Norge i mer enn 15 år midt på 2040-tallet. Dagens innvandrere i Norge er også relativt unge, men i befolkningsframskrivingene er det først og fremst innvandrerne over 30 år som det blir flere av. Mens innvandrerne vi treffer på norske sykehjem i dag stort sett er ansatte – ikke beboere – kan dette bli ganske annerledes i fremtiden. Blant alle i Norge som er 70 år eller mer i dag, er bare 4 prosent innvandrere. Om tredve år har denne andelen økt til 15 prosent. At denne nye gruppen vokser såpass raskt, er ikke fordi det kommer mange nye innvandrere til Norge fremover. Den vokser fordi innvandrerne som allerede bor i Norge, blir eldre.  At stadig flere blant de eldste i samfunnet vil være innvandrere, er også et trekk ved den fremtidige befolkningsutviklingen som det er mulig å begynne å forberede seg på allerede nå. Forskergruppen aldring helse og velferd håper å få dem som forskerkollegarer. La oss i større grad utnytte forskjellene til beste for nors forskning. Det ligger et viktig potensiale i å ha medarbeidere med ulik etnisitet. La oss gjøre mangfold til en kjerneverdi.

Kilde med hensyn til befolkningsutvikkling:  VG. 28.06.2016. Side: 24-25 Marianne Tønnessen, Astri Syse, Stefan Leknes, Kjetil Telle, Statistisk sentralbyrå BEFOLKNING Flere eldre, flere innvandrere

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.