Aldring, helse og velferd og om forskningen

Nøkkeltall i helsesektoren

av astridbergland

I de årlige rapportene Nøkkeltall for helsesektoren formidler helsedirektoratet status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender.

For aldersforskere er dette interessant lesning. Rapporten kan gi et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og ulike grupper av befolkningen. I rapporten pekes det på at Norge har en helse- og omsorgstjeneste som er blant de beste i verden, men i likhet med i de andre europeiske land foreligger det utfordringer for fremtidens helse- og omsorgstjenester. For eksempel vil levealderen fortsette å stige, andelen eldre i befolkningen vil øke og flere vil få kroniske lidelser. Noen nøkkeltall som viser utviklingen i Norge og noen andre land på utvalgte områder er knyttet til eldres levekår. Det er godt kjent at synkende fødselsrater og økt levealder medfører at andelen eldre i befolkningen øker. I EU-land har andelen av befolkningen som er 65 år eller eldre økt fra ni prosent i 1960 til over 16 prosent i 2014. Andelen forventes å øke til 27 prosent innen 2050. Helsestatusen til eldre i befolkningen vil være avgjørende for hvor stort presset vil bli på helse- og omsorgstjenestene i fremtiden.

Langtidspleie av eldre i OECD

Behovet for langtidspleie øker med alderen. I OECD-landene er over halvparten av de som mottar langtidspleie over 80 år. Nesten 4 av 5 er over 65 år. Fra 2000 til 2013 har den gjennomsnittlige andelen som mottar langtidspleie i OECD-landene økt fra 1,9 prosent til 2,3 prosent. Andel av befolkningen som mottar langtidspleie er høyest i Nederland med 4,5 prosent. Norge har den fjerde høyeste andelen med 3,8 prosent.  Andelen av befolkningen som mottar langtidspleie har økt i alle land fra 2000 med unntak fra i Danmark og Estland.

Indeks for eldres levekår

Global AgeWatch Index er en indeks for eldres levekår. I indeksen rangeres 96 land etter sosial og økonomisk velferd hos eldre. 9 av 10 over 60 år på verdensbasis inngår i datagrunnlaget.

Indeksen har følgende tre hovedformål: (1) måle og forbedre livskvalitet og velvære for eldre, (2) trekke frem suksesshistorier og svakheter med strategiske grep for å imøtekomme utfordringene en aldrende befolkning gir og (3) stimulere etterspørsel for og tilbud om tilstrekkelig alders- og kjønnsoppdelte data som et nødvendig grunnlag for politikkutforming.

I 2015 rangeres Sveits som det landet det er best å bli gammel i. Norge ligger på andre plass. I 2014 var Norge på topp.

Forventet levealder

Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling, samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. Norge har som mål å være blant de tre landene i verden som har høyest forventet levealder. I 2013 hadde Japan den høyeste forventet levealder med 83,4 år. Ungarn hadde den laveste med 75,7 år. Norge lå på 11. plass med 81,8 år.

Tjenestemottakelse: utskriving- innskriving

76 prosent av tjenestemottakeren av langtidsopphold på institusjon er 80 år og eldre, mens én prosent er yngre enn 50 år. Fra 2011 til 2015 var det for de eldste pasientene, 80 år og eldre, en nedgang i andel reinnleggelser for pasienter som ikke ble meldt utskrivningsklare. Nedgangen var størst fra 2014 til 2015. For totalbefolkningen var det en nedgang i reinnleggelser fra 2014 til 2015, både for pasienter meldt utskrivningsklare samme eller neste dag og gruppen som har to eller flere liggedager som utskrivningsklare. Blant de som er 80 år og eldre har det vært en økning i reinnleggelser i samme periode. For de utskrivningsklare pasientene er det ikke påvist endringer i innholdet i reinnleggelsene eller pasientsammensetningen fra 2011 til 2015. For pasienter 80 år og eldre er 90-91 prosent av reinnleggelsene definert som indremedisinsk behandling i både 2011 og 2015. Varigheten av reinnleggelsesoppholdene er omtrent uendret, og det samme gjelder diagnosefordelingen. I 24-25 prosent av reinnleggelsene for utskrivningsklare pasienter som er over 66 år, er hoveddiagnosen knyttet til sykdommer i åndedrettsorganer. 15-16 prosent av reinnleggelsene er knyttet til sykdommer i sirkulasjonsorganene. 11 prosent gjelder sykdommer i fordøyelsesorganene og 10 prosent gjelder nyre- og urinveissykdommer.

Les mer

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.