Aldring, helse og velferd og om forskningen

Fortsatt vekst i forskningsbudsjettet – mer midler til forskning sammen med eldre mennesker?

av astridbergland

Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet avbildet sammen med rektor ved HIOA Curt Rice, se oppslag på forskningsrådets sine nettsider

Forskergruppa Aldring, helse og velferd (AHV), Høgskolen i Oslo og Akershus  slutter seg til Hallen’s uttalelse om  viktigheten av at satsing på utvikling og fornyelse av kommunale tjenester krever økt forskningsinnsats.  AHV ønsker økt fokus på forskningsrådets hovedsatsing «Flere aktive og sunne år» som er konsentrert om tre hovedutfordringer for helse- og velferdssektoren: i) endringer i sykdombildet og omsorgsbehov, ii) behov for økt produktivitet og kompetanse i helse- og velferdssektoren og iii) behov for økning i samfunnets arbeidsstyrke.  Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjeneste er en viktig satsing for AHV.

Tre eksempler på sentrale samfunnsutfordringer 1) Økt antall eldre mennesker med kroniske og sammensatte lidelser2) Økte utgiftene til helse-, omsorgs- og velferdsordningene 3) Sikre tilstrekkelig arbeidskraft i årene fremover.

Brukerperspektivet er helt sentralt for utvikling av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Behovsidentifisert forskning er et sentralt fokus for virksomheten i AHV hvilket innbefatter en strategi for å bidra til økt implementering av forskningsresultatene og at forskningsresultatene blir tatt i bruk.  AHV erfarer at forskning og innovasjon bidrar til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene for eldre mennesker ved å 1) heve kvaliteten og den internasjonale orienteringen i praksisnære forskningen, 2) øke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og yrkesutøvelse, gjennom satsing på praksisnær og praksisrettet tjenesteforskning med fokus på eldre mennesker, 3) utvikle ny kunnskap av nytte sammen med  brukere/pasienter og andre stakeholder mht til tjenestene 4) skape nye samarbeidsarenaer ved å bringe sammen forskere, tjenesteutøvere og brukere fra ulike tjenesteområder 5) Forske på hvordan ta praksisnær forskningsbasert kunnskap i bruk i helse- og velferdstjenesten for eldre.

 

 

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.