Aldring, helse og velferd og om forskningen

Ny publikasjon om sammenhengen mellom mobilitet og risiko for død

av astridbergland

I artikkelen “Mobility as a predictor of all-cause mortality in older men and women: 11.8 year follow-up in the Tromsø study” viser Bergland og medforskere at  eldre mennesker som hadde dårlig skår på mobilitetstesten «Timed Up and Go»(TUG) , forstått som tiden det tar å reise seg fra en stol, gå tre meter, snu, gå tilbake og sette seg ned på stolen igjen, hadde større risiko for å dø sammenlignet med eldre mennesker med bedre testskår på testen. Sammenhengen mellom mobilitetsskår og dødelighet forble signifikant selv etter justering for selvrapportert helse, kroppsmasseindeks, røyking og utdanning. I løpet av de 11. 8 årene døde 506 av de 1005 deltakerne (50.4%).

Hensikten: Studiens hensikt var å undersøke sammenhengen mellom TUG og død i løpet av 11.8 år i en vanlig befolkning av eldre menn og kvinner som er 65 år eller eldre

Hvem var deltakerne: Deltakerne i studien var hjemmeboende eldre. Deres gjennomsnittsalder var 76,7 år. Den yngste deltakeren av 65 og den eldste var 88år. 56,4% var kvinner. De eldste skåret signifikant dårligere enn de yngre deltakerne.

Mulige følger av studien: Denne studien gir ny kunnskap om betydningen av kjønn med hensyn til å analysere sammenhengen mellom TUG-skår og dødelighet i befolkningen generelt. Deltakernes testskårer på mobilitetstesten er like viktig for overlevelse for kvinner som menn i en 11, 8 års oppfølgingsperiode. Poengsum på mobilitetstesten, kan hjelpe til å identifisere de med risiko for å dø og igangsette målrettede tiltak.   Les mer

Publisert av:

user
astridbergland

Skriv en kommentar

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.