Kjønn, handling og følelser

Skrevet av Jørgen E. Husemoen og Haakon A. Tobiassen

 

Kuhlthaus ISP-modell viser sammenhengen mellom studenters tanker og emosjonelle reaksjoner tilknyttet en informasjonssøkeprosess (Thomas, 2011). Modellen har senere blitt modifisert, og vi finner det interessant å se på Burdicks kritikk av modellen for et manglende kjønnsfokus. ISP-modellen kan deles inn i seks hovedfelt:

Task initiation

Handling: Studenten finner emne

Affekt: Usikkerhet rundt egne kunnskaper

Selection

Handling: Valg av tema

Affekt: Kortlevd optimisme

Exploration

Handling: Utforske tema. Ny informasjon kan utfordre gammel viten

Affekt: Frustrasjon/tvil rundt tema og egne ferdigheter

Focus formulation

Handling: Presisering av problemstilling for utvelgelse av relevant informasjon

Affekt: Økt klarhet og interesse for tema/oppgave

Collection stage

Handling: Utvelgelse av relevant informasjon

Affekt: Økt selvsikkerhet

Presentation

Handling: Organisere informasjon, finne sammenhenger og ulikheter, velge presentasjonsformat

Affekt: Tilfredshet, lettelse, skuffelse

Burdick påpekte senere at ISP-modellen ikke tok høyde for kjønnsforskjeller i informasjonssøkeprosessen. Hun fant forskjeller i elevenes valg av tema, fokus, søkeadferd og følelsesmessige reaksjoner (Thomas, 2011). Der gutter ofte foretrakk å jobbe selvstendig og tenkte i logiske baner, var jentene mer tilbøyelig til å be om hjelp og til å la emosjoner påvirke prosessen. Jentene var mer interessert i ISP-modellens tre innledende faser, mens guttene fokuserte på modellens tre siste. Burdicks studie viste òg at jenter var mindre selvsikre hva angår egen innsats, selv om de viste mer interesse for å diskutere det følelsesmessige aspektet tilknyttet oppgaveskrivingen. Burdick konkluderte med at Kuhlthaus teori om redusering av usikkerhet oftere inntrer hos guttene.

Litteraturliste

Thomas, N. & Franklin, L. (2011).  Information literacy and information skills instruction : applying research to practice in the 21st century school library (3. utg). Santa Barbara: Libraries Unlimited.

Én kommentar til “Kjønn, handling og følelser”

  1. Burdicks studie viser også at det er likheter i måten elevene utfører ISP-prosessen på, bl.a. at begge kjønn er mer involvert i oppgaver de synes er interessante. Det er også kun resultater fra én studie, og det bør derfor utforskes videre, slik Thomas & Franklin påpeker. I tillegg er kjønnsaspektet påvirket av både sosiale og kulturelle faktorer som er vanskelige å adressere i forskning rundt ISP-modellen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *