Darth Vaders guide til voksenopplæring i biblioteket – For bibliotekarer, av bibliotekarer

Ailin Madsen og Øystein Guneriussen

Fra første til siste åndedrag tar vi imot og bearbeider en stor mengde informasjon som vi tar lærdom fra. Læring er noe som foregår overalt og i alle livsfaser (Tønseth & Tøsse, 2011). Selv om vi som mennesker aldri slutter å lære, er det noen offentlige rom og situasjoner hvor vi føler vi lærer mer eller hvor læring har et større fokus. Når vi snakker om offentlige rom og læring vil de aller fleste tenke på skole eller bibliotek. Ettersom de fleste voksne ikke lenger går på skolen, går de da til biblioteket for å lære?

Tidligere ble begrepet livslang læring brukt som mål og strategi for voksnes læring. Etter hvert har dette begrepet derimot fått en videre betydning i og med erkjennelsen av den kontinuerlige læringen som foregår gjennom hele livet (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 24). Det kan derfor være verdt å diskutere om bibliotekenes tilbud til barn og voksne oppfyller denne utvidede forståelsen av livslang læring og tilrettelegger for dette.

I Voksenopplæringsloven (2009, §1) er et uttrykt formål å fremme livslang læring ved siden av og i tillegg til den formelle utdanningen. Denne læringen skal fremme den enkeltes utvikling, samt møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. Men ettersom bibliotek ikke er nevnt i loven som arena for livslang læring, betyr det da at biblioteket ikke er en slik arena?

Det kan tenkes at bibliotekenes ulike kurs og foredrag ikke betraktes som en del av voksenopplæringen fra lovens side. I så fall kan det være grunn til å spørre om ikke lovens forståelse av livslang læring henger igjen i et læringssyn som skiller for skarpt mellom de ulike livsfasene og den læringen som foregår i dem (loven ble vedtatt i 1976).

Og Darth Vader? Ja, han lærte først som godt voksen at det aldri er for sent å endre syn på noe!

Litteratur:

Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Voksnes læring og kompetanse. I L. A. Aarsand, E. Håland, Tønseth & S. Tøsse (Red.), Voksne, læring og kompetanse  (s. 17-33). Oslo: Gyldendal akademisk.

Voksenopplæringsloven. (2009). Lov om voksenopplæring (LOV-2009-06-19-95). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19

Én kommentar til “Darth Vaders guide til voksenopplæring i biblioteket – For bibliotekarer, av bibliotekarer”

  1. Selv om loven ikke nevner at biblioteket er en læringsarena er vi enige om at biblioteket uansett, til noen grad har kvalitetssikret materiale til brukerne. Vi mener kanskje det stemmer at bibliotektilbudene, til både unge og voksne ikke er godt nok. Om bibliotekets tilbud samsvarer med begrepet om livslang læring er en viktig diskusjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *