Slipp leselysten løs!

Av Adesua Ingvild Sevilhaug Omole og Emilie Dagli Sørensen

Leselyst og leseglede er et viktig grunnlag for å bli en god leser. Forskeren Joron Pihl peker i boken «Skolebiblioteket – Læring og leseglede i grunnskolen» (2018) på paradokset i at det er stor enighet om viktigheten av lesing, læring og leseglede i grunnskolen, men ikke når det gjelder bruk av skolebibliotek og samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Forskning viser at både det å ha stor bredde når det gjelder utvalg, lesenivå og type litteratur på biblioteket og det at elevene selv har mulighet til å velge hvilke bøker de ønsker å lese, er med på å stimulere leselyst. Det at elevene gis makt og myndighet over egen lesing på en uformell arena som det skolebiblioteket er, kan være en fristillelse fra de krav og evalueringer som ellers preger skolehverdagen. Ved å skape en «kultur for lesing» (Pihl, 2018) der skjønnlitteratur på en naturlig og engasjerende måte veves sammen med skolens undervisning, kan skolen også oppnå gode faglige resultater.

I et sosiokulturelt læringsteoretisk perspektiv kan man tenke seg lesing som sosial samhandling, og at elevene gjennom å dele leseopplevelser, for eksempel gjennom bokprat med bibliotekaren eller lesesirkler med andre elever, kan få mer ut av lesingen enn de ville fått på egenhånd (Pihl, 2018). Hvis de i tillegg får hjelp, veiledning og støtte (stillasbygging) fra en engasjert skolebibliotekar eller lærer, vil de kunne få mulighet til å lese bøker utover det som tilsynelatende er deres ferdighetsnivå. Skolebibliotekarene har en unik mulighet til å skape et magisk rom for leselyst og leseglede. Vi avslutter med journalisten Mustafa Cans ord: «Jeg eide verden ved å ha adgang til biblioteket, jeg behersket større universer ved å kunne ta del i bøkenes innhold» (Can i Pihl, 2018, s. 24).

Litteraturliste

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. I Hjellup. H. L (Red.), Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen (s. 21-47). Oslo: Cappelen Damm akademiske.

2 kommentarer til «Slipp leselysten løs!»

  1. Pihl har et poeng når han peker frem de forskjellige faktorene som kan fremme leselyst. De er alle faktorer som gir eleven en form for makt mens læreren og bibliotekaren fortsatt har kontroll. Det blir også lagt stor vekt på samarbeidet og sammenvevingen av skolen og biblioteket, noe som kan føre til økt faglig kompetanse.

  2. For å skape en “kultur for lesing” er det som dere skriver viktig å fokusere på sosial samhandling og interaksjon. Men skildringene av barndomsminnene i Pihl viser at det også er viktig å tenke på biblioteket som et fysisk rom der lesemagi skjer. Da kan det være viktig for skolebibliotekarer å satse på de fysiske aspektene ved biblioteket og ikke bare de interpersonlige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *