Pedagogisk kompetanse er viktig for bibliotekarer

Skrevet av: Birgitte Grønlund og Linda Waage Pedersen 

Innenfor pedagogikken finnes det flere ulike læringsteorier. Den behavioristiske læringsteorien mener at mennesker er mottakere av kunnskap og læring, mens den kognitivistiske teorien mener at mennesker må være aktive utforskere for å lære best. En tredje teori handler om sosiokulturell læring, der mennesker lærer gjennom interaksjon med andre (Wittek & Brandmo, 2014). Ingen av disse teoriene er bedre enn noen andre, men de kan utfylle hverandre. 

Pedagogen Wittek skriver i artikkelen «Sosiokulturelle tilnærminger til læring» at «gjennom interaksjon og deltagelse «lærer» elevene å mestre nye redskaper» (Wittek, 2014, s.139). Ifølge en NRK-artikkel viser studier at norske 15-åringer er dårlige til å søke etter informasjon (Svenseid, 2018). Bibliotekarene kan, i samarbeid med lærerne, være en viktig ressurs i arbeidet med å forbedre elevenes informasjonskompetanse. De kan bistå ulike undervisningsopplegg, enten ved å veilede elevene eller ved å undervise i kildebruk og kildekritikk. 

Bibliotekarer skal kunne formidle til andre på en presis måte. Det er ikke bestandig sånn at brukerne er klare og tydelige i sine behov. Ved å kjenne til ulike måter for læring, vet vi da at det noen ganger kan være best å gi instrukser skriftlig eller muntlig, mens andre ganger vise noe, og av og til kanskje be brukere om å for eksempel søke mens vi bistår og veileder.  

Som kommende bibliotekarer er det viktig å ha kunnskap om ulike læringsteorier, fordi vi vil møte et arbeidsliv der det forventes at vi kan gi opplæring og veiledning til brukere, ikke bare i søk -og-finn-prosesser, men kanskje også i bestemte temaer. 

Litteraturliste: 

Svenseid, B.S. (2018, 20.august). Forskar slår alarm: -15-åringar slit med å finne fram på nett.  NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/ (Lenker til eit ekstern område.)Lenker til eit ekstern område. 

Wittek, L. (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I. Stray,  & Wittek, L. (Red.),  Pedagogikk: en grunnbok (s. 133-148) Oslo: Cappelen Damm akademisk. 

Wittek, L., & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring: Et historisk riss. I Stray J.H  &Wittek, L. (red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm akademisk 

Er læringsteori relevant for bibliotekarar?

Dette er kanskje eit leiande spørsmål. Men dette er noko praksisfeltet er oppteken.

Biblioteksektoren spør i større grad etter kvalifikasjonar som formidlar, kunnskapar i pedagogikk, undervisningserfaring, gode rettleiingspraksisar osb. Bibliotekarforbundet arrangerte ein paneldebatt hausten 2016 der dei hadde samla to representantar frå sektoren; Leikny Haga Indregaard (Bergen offentlig) og Randi Rønningen (Universitetsbiblioteket i Oslo) for å diskutere bibliotekarkompetanse. Sistemann i panelet var instituttleiaren her på ABI. Både Rønningen og Indregaard trakk fram pedagogisk kompetanse som ein av tre sentrale kompetansar (Bergan, 2016) dei såg etter når dei tilsette nye bibliotekarar.

I de siste årene har det også blitt tilbydt etterutdanning for bibliotekarar som ønsker meir pedagogisk kompetanse. Eitt av dei er det Høgskolen Innlandet (Elverum) som tilbyr, spesielt med tanke på bibliotekararar innan medisinske fag. Det private firmaet NyWeb tilbyr kurs for skulebibliotekarar der dei rettar merksemda mot kva rolle skulebibliotekaren kan ha for elevane sin læring. Også fylkesbiblioteka har arrangert kurs i pedagogikk for bibliotekarar. Så difor vil eg svar JA på mitt innleiande spørsmål om nytten av pedagogikk og rettleiingsteori.

 

Idunn Bøyum, faglærar

Litteratur

Bergan, E. (2016). Ikke så verst tilpasset likevel? Bibliotekaren, (10), 18-21