Skolebibliotekets bokutvalg påvirker elevenes leseglede

Av Andrea Klubben Ardem og Karina Skogen

«Forskning viser at bruk av skolebibliotek kan spille en avgjørende rolle i utviklingen av leseglede og en kultur for lesing» (Pihl 2018: 27). Et godt samarbeid mellom bibliotekar og lærere er viktig for et godt skolebibliotek. Sammen må de finne ut hva elevene ønsker av bøker, og derfra er det bibliotekarens ansvar å skaffe relevant litteratur. Det er lærerens ansvar å inkludere bibliotekaren i undervisningen og aktivt ta i bruk tilbudet man har. Med støtte fra lærerne er det lettere å argumentere for rektor om viktigheten av skolebibliotek og det å ha en stor og variert boksamling.

Elever som også leser skjønnlitteratur i skoletimene blir bedre lesere og får bedre resultater. Når barn og unge får velge litteratur selv fra et stort, interessant og variert utvalg og også får tid til å lese selvvalgt bok på skolen og dele sine leseopplevelser med andre, utvikler de leseglede og blir gode lesere. (Pihl 2018: 21). Litteraturutvalget bør også inkludere bøker på skolens representerte morsmål for å inkludere de flerspråklige elevene.

Det at barna kan velge bok selv og også velge bort boken er en frihet de har som lesere og bidrar til at de utvikler selvstendighet og et positivt forhold til lesing. Hvis barna trenger hjelp kan skolebibliotekaren kan gi veiledning og tips for å hjelpe elevene å finne bøker og å oppdage nye sjangre og forfattere. Når barna får friheten til å velge bok selv kan det bidra til å øke kompetansenivået til eleven og igjen føre til at den klarer å lese bøker over sitt nivå. Pihl avslutter med at frivillig lesing av en selvvalgt bok og lesing i stort omfang gir stor uttelling på sikt. «Dette bidrar til å utjevne forskjeller i skolen og skaper opplyste borgere som kan delta aktivt i samfunnet». (Pihl 2018: 45)

Litteraturliste

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. I L. H. Hjellup (Red), Skolebiblioteket : Læring og leseglede i grunnskolen (s. 21-47). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.