Informasjonssøkingens syv steg

Av Rebekka Opsalhagen og Evgeni Brosvik

 

Modellen av Carol Kuhlthau fra 1991 illustrerer informasjonssøkeprosessen og viser syv kognitive stadier som studenter gjennomgår når de står ovenfor en oppgave der  innhenting av informasjon er delaktig. Opprinnelig bestod modellen av 6 stadier, da det syvende steget, evaluering, først ble lagt til etter videre studier. Modellen viser også følelser og handlinger knyttet til stegene.

Det første stadiet beskriver hvordan studenten oppdager et informasjonsbehov som tidligere kunnskap ikke dekker, og iverksetter en søkeprosess. Her føler ofte studenten usikkerhet, og har problemer med å relatere oppgaven til annen erfaring.

Når studenten begynner å velge ut informasjon gir usikkerheten vei for optimisme. Om studenten utsetter dette steget, kan en følelse av angst oppstå, inntil valget er tatt (Kuhlthau, u.å.). Da studenten er klar til å utforske relevant informasjon oppstår ofte følelser av forvirring, frustrasjon og tvil i sammenheng med hvorvidt informasjonen er egnet og viktig.

Idet studenten har avgrenset og funnet informasjon oppnår han ofte en følelse av klarhet. På dette stadiet blir oppgaven spisset inn og oftest formulert på en god måte. Studenten kan nå foreta mer konkrete søk, og innhenting av egnet informasjon.

Til slutt skal informasjonen presenteres, og her ønsker studenten å definere, utvide og støtte problemstillingen. Selvsikkerheten øker, samtidig som studenten kan føle både usikkerhet eller tilfredshet med sluttproduktet.

Evalueringssteget handler om tiden etter at arbeidet er fullført. Her vurderer studenten prosessen og oppnår større selvinnsikt. Tilfredsheten er på topp.

Stadiene i Kuhlthaus modell foregår ikke nødvendigvis lineært, da studenten vil bevege seg til og fra stadiene mens informasjonssøkeprosessen foregår.

Litteraturliste:

Kuhlthau, C. (u.å.). Information Search Process. Hentet 19. September 2018, fra http://wp.comminfo.rutgers.edu/ckuhlthau/information-search-process/

ISP – en banebrytende modell som forblir evig aktuell

Av: Oda Fløystad og Kaja Merete Jacobsen Sæther

Etter å ha utført en rekke studier på 1980-tallet, presenterte Carol Kuhlthau i 1991 en modell for å beskrive prosessen elever gjennomgår i forbindelse med informasjonssøk og innhenting. I motsetning til foregående modeller identifiserte Kuhlthaus Information Search Process (IPS) at slike prosesser innebærer mer enn bare teknisk problemløsning; de består av et samspill mellom tanker, følelser og handlinger (Thomas, 2011, s. 36-37).

Ifølge Kuhlthau består informasjonssøkeprosessen av seks kognitive stadier: iverksetting, utforsking, konkretisering, innhenting og presentasjon (Thomas, 2011, s. 37). Når modellen benyttes som bevisstgjøringsverktøy tillegges dessuten et stadium for evaluering av egen prosess.

Noe av det som gjorde Kuhlthaus modell så spesiell, er at den avslørte et mønster i elevenes følelser knyttet til stadiene i prosessen. Frem til oppgavens ferdigstillelse opplevde elevene å gå fra bekymring og uro til optimisme, fra forvirring til klarhet, fra usikkerhet til selvsikkerhet, og fra forståelse til enten tilfredsstillelse eller skuffelse. (Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.) Med funnet av disse utfordringene, identifiserte Kuhlthau et behov for hjelp og støtte fra fagfolk (som lærere og bibliotekarer) underveis i prosessen (Thomas, 2011, s. 41). Med dette kunne modellen altså også fungere som verktøy for ulike pedagoger.

Modellen har blitt testet i over 20 år og har vist seg å være like aktuell i dag. Det er den eneste modellen for søkeadferd som har blitt undersøkt empirisk (Thomas, 2011, s. 36). Den har derfor hatt stor betydning for utviklingen av undervisningsmetoder i søkeferdigheter. Og det er dette allmenngyldige aspektet ved modellen som gjør den så unik.

Thomas, N. P., (2011). Information Literacy and Information Skills Instruction: Applying Research in the 21st Century School Library. Santa Barbara: Librarians Unlimited.