Hvordan få ungdommer til å skille sant fra usant på nett

Av: Sandra Elise Viken Hatmosø og Kenneth Flatnes

«Informasjonskompetanse er kort fortalt evnen til å søke og lokalisere informasjon, vurdere informasjon kritisk i forhold til relevans og pålitelighet, og ta den i bruk i egen kunnskapsutvikling. (…) Kompetanse er et begrep som forklares som «evnen til å møte komplekse utfordringer» (Rafste, 2008).

Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet lanserer nytt undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse for ungdomsskoleelever. De ser at det kan være utfordrende for ungdommer å finne frem i den digitale informasjonsflommen. «I en undersøkelse fra 2017 sier over seks av ti mellom 15 og 18 år at de daglig eller ukentlig ser nyhetsartikler på nett som de ikke opplever som helt sanne. De unge oppgir at de finner mest usann informasjon på sosiale medier» (Medietilsynet, 2018).

Elevene tror selv at de er gode til å finne frem på nett, sju av ti mener dette viser Medietilsynets undersøkelse «barn og medier.» Kristoffer Egeberg i Faktisk.no mener likevel det er behov for et slikt undervisningsopplegg da det florerer med falske nyheter i sosiale medier. Det kan være vanskelig å skille falske nyheter fra reelle nyheter, noen av de mest delte nyhetene på sosiale medier i Norge er kommer fra løgnfabrikker som tjener penger på å fabrikkere historier. Gjennom et slikt opplegg vil elevene bli bedre rustet til å vite forskjellen på fakta og fiksjon (ibid).

Litteraturliste

Medietilsynet. (2018). Nytt undervisningsopplegg for å skille sant fra usant på nett. Hentet fra http://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/nytt-laringsopplegg-for-a-skille-sant-fra-usant-pa-nett/

Rafste, E.T. (2008). Informasjonskompetanse – elevaktivitet og undersøkende arbeidsmetoder. I T. Hoel, E.T. Rafste & T. P. Sætre (Red.), Opplevelse, oppdagelse, opplysning: Fagbok om skolebibliotek (s. 120-132). Oslo: Biblioteksentralen

Bibliotekaren som formidler av digital kompetanse

Av Elfrida Vikdal og Ragnhild Hauge Clementsen

Å henge med i et samfunn som stadig er i endring er kanskje ikke like lett for alle. Det som kan ses på som en av de største utfordringene er den teknologiske og digitale utviklingen. Et nyttig verktøy i læren om digital kompetanse, som kanskje flere glemmer av og til, er bibliotekaren.

Med utvikling kommer nye behov. “Nasjonale myndigheter har lenge pekt på bibliotekene som støttespillere i digitaliseringen av samfunnet” (Røgler, 2016, s. 50) og det forventes at bibliotekarer har god kompetanse slik at de kan møte brukerens behov. Store deler av arbeidet til en bibliotekar dreier seg om å oppfordre til ny kunnskap, bedre ferdigheter og kompetanse (Hansen, 2017, s. 58). Om det så gjelder kurs i 3D-printing, betaling av regninger på nett, bruk av skylagringsystemer, eller ‘simpelthen’ å slå på datamaskinen, skal bibliotekaren stille seg til disposisjon for å hjelpe.

“Folkebiblioteket har alltid vært en uformell læringsarena, og det er nettopp som uformelle læringsarenaer folkebibliotekene er viktige innenfor en nasjonal satsing for digital deltakelse og kompetanse” (Røgler, 2016, s. 50). Med dette som grunnlag skal folkebibliotekene i Norge legge til rette for at deres brukere får tatt del i den nasjonale kompetanseutviklingen. Hvordan dette gjennomføres varierer fra bibliotek til bibliotek og inneholder alt fra løpende kurs på forskjellige nivå som et kontinuerlig tilbud, til ett seniorsurf-kurs i året eller ingen kurs, avhengig av bibliotekets ressurser. På tross av eventuelle manglende ressurser skal brukeren føle seg sikker på at når han kommer til biblioteket vil han møte kompetente bibliotekarer som kan veilede og hjelpe han med det han lurer på angående digital læring.

Litteraturliste:

Hansen, J. J. (2017). En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik. I C. Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 49-79). København: Hans Reitzels Forlag.

Røgler, J. (2016). Digital deltakelse og kompetanse – utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek, 83(5), 50-53. http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2016/Bob-5-2016_web.pdf (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.