Utvikling gjennom kompetanse

Av Halvard Andreas Bringe & Kine Sønsteby

 

Begrepet ‘informasjonskompetanse’ hadde sin opprinnelse i biblioteksektoren og ble brukt innen den sammenhengen, men over tid utviklet begrepet til å romme kompetanse i alle emner (Rafste, 2008).

«Informasjonskompetanse er […] evnen til å søke og lokalisere informasjon, vurdere informasjon kritisk i forhold til relevans og pålitelighet, og ta den i bruk i egen kunnskapsutvikling.» (Rafste, 2008, s. 120). Dette er en av mange definisjoner på informasjonskompetanse, men den dekker grunnprinsippet; når og hvordan vi tilegner oss informasjon, og hva vi bruker den til.

Informasjonskompetanse gjelder både for skolefag og menneskets hverdag. Alt mennesket er i stand til å gjøre, f.eks å gå, snakke eller se rundt, er mulig fordi man samler informasjon om mekanikken bak dem.

I moderne tider der datamaskiner og internett er en del av hverdagen, forventes det at folk kan anvende programmer til jobb. I seg selv hjelper digital kompetanse å lære om bruk av datamaskin som er veldig viktig i arbeidslivet, men samtidig kan disse komponentene man lærer om “endre seg over tid alt etter hvilke nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger samfunnet mener elevene må kunne beherske” (Erstad 2005, sitert i Rafste 2008, s. 129). Digital kompetanse passer inn i en tidsperiode hvor flere aspekter i hverdagen digitaliseres, men når alt kommer til alt er det fortsatt informasjonskompetanse som omfatter alt, inkludert digitale kilder (Rafste 2008).

Tilgangen til informasjon har aldri vært større enn hva den er nå, og ferdighetene knyttet til å vurdere denne informasjonen er viktigere enn noen gang. Digitalisering har endret hvordan vi tilegner oss informasjon, og selv om digitale ferdigheter er essensielle er det informasjonskompetanse som definerer vår samlede kunnskap.

Litteraturkilde

Rafste, E. T. (2008). Informasjonskompetanse: elevaktivitet og undersøkende arbeidsmetoder. I Hoel, T., Rafste, E. T. & Sætre, T. P. (Red). Opplevelse, oppdagelse, opplysning: fagbok om skolebibliotek (s. 120 – 132). Oslo: Biblioteksentralen.