Er bibliotekarenes digitale kompetanse for lav?

Av Tone Lindtein og Åse Maudal

I 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om folkebibliotekenes bidrag til digital deltakelse. Undersøkelsen, som ble gjennomført av Norsk Bibliotekforening, viste at av de 129 som svarte, var det 28 bibliotek som mente at de i liten eller ingen grad hadde tilbud som bidro til økt digital kompetanse (Røgler & Gundersen, 2016).

De fleste begrunnet dette med ressursmangel, mens 15 bibliotek begrunnet det med manglende kompetanse blant de ansatte. Kun 6 bibliotek svarte at de i stor grad hadde et slikt tilbud (Røgler & Gundersen, 2016). Betyr dette at den digitale kompetansen blant bibliotekarer i folkebibliotekene rett og slett er for lav? Hvilke tiltak kan i så fall bidra til å endre dette?

Bibliotekene har en viktig rolle i å styrke befolkningens digitale kompetanse. Og det nå avsluttede nasjonale programmet Digidel 2017 (KMD 2017) oppstod på grunn av politikernes ønske om å motvirke digitale skiller i befolkningen (Røgler & Gundersen, 2016). I følge Røgler er det mye som tyder på at bibliotekansatte har et behov for å øke sin digitale kompetanse. E-læringskurset 23 offentlig ting har blitt til som et resultat av dette. Kurset er nettbasert og innholdet er åpent for både bibliotekansatte og andre (Røgler & Gundersen, 2016).

Så lenge myndighetene ikke pålegger folkebibliotekene å gjennomføre disse tiltakene, kan det fort havne i annen rekke. Det er heller ikke usannsynlig at det også blant bibliotekarer eksisterer det som blir omtalt som et teknologi-pessimistisk syn (Gilje, 2017).  Bibliotekarer med dette synet vil kanskje ikke velge å gjennomføre kurset på egen fritid, men om det gis faste, øremerkede midler til samtlige folkebibliotek kan det gis rom for at kursing gjennomføres innenfor arbeidstiden.

Litteraturliste

Gilje, Ø. (2017). Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Bergen: Fagbokforlaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). (2017, 12. februar). Digidel 2017: Nasjonalt program for digital deltakelse. Hentet 9. september 2018 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digidel-2017/id2414898/

Røgler, J., & Gundersen, A. (2016). Digital deltakelse og kompetanse: utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek, (83), 50-53.