Hva innebærer idéen om moderne voksenopplæring?

Av Tale Lepperød Rushfeldt & Alexander Lunder Føyn

Voksnes læring har tradisjonelt blitt betraktet som noe sideordnet utenfor det ordinære utdanningssystemet. Før andre verdenskrig var det ikke behov for den økte profesjonaliseringen som det er i dag (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 17, 19). I dag ser vi at det er mer behov for økt kompetanse. Dette har endret omskoleringen, der nye krav om rekvalifisering har nye utvidede kyndigheter og kunnskapsområder som stadig er under utvikling (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 29, 31).

I følge Jarvis, omfatter voksnes læring tre hovedområder: sosiokulturell utdanning, formell og allmenndannende utdanning, og yrkesmessig utdanning og kvalifisering for arbeid (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 17-18). Historisk sett har disse områdene hatt tilknytning til flere ulike tradisjoner, som er innlemmet i tanken om dannelse, folkeopplysning, utdanning og opplæring (Tønseth & Tøsse, 2011, s.18). Utdanningsaspektet munnes ut i formålet til demokratiutbygning, som baserer seg på hensikten om at borgeren må være kompetent og kvalifisert i sitt arbeid. Dette vil tjene næringslivet og samfunnet som helhet, men støtter også idéen om likestilt adgang til kultur og utdanning (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 21).

Etterutdanningen har bygd på tanken om at livet alltid innarbeider en form og et ønske om livslang læring, og har sentrert seg på den muligheten for tilbakevendende sjanse i ethvert uttrykk for omskolering (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 18, 20-21). Voksenopplæringen styres i en retning der diskursen har faglig autonomi, som er særlig aktualisert i dagens informasjonssamfunn. Resultatet gir økt kursing som tilrettelegger de økte kravene som skriftkyndighet og kritisk tenkning i ulike yrkesretninger. Denne kontinuiteten legitimerer for informasjons- og kunnskapssamfunnet (H. Johannessen, personlig kommunikasjon, 25. september, 2018).

Litteraturliste

Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Voksnes læring og kompetanse. I L. A. Aarsand, E. Håland, C. Tønseth & S. Tøsse (Red.), Voksne, læring og kompetanse (s. 17-33). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.