DET ER LETTERE Å SI ’HALLELUJA’ ENN Å GJØRE DET – kompetanseheving i teori og praksis

Av: Kjersti Knutsen og Marianne Alme Ibabao

Kunnskapsløftet fra 2006 lovte «digital kompetanse» til alle i grunnskolen og et kraftig løft av IKT. “Men at man innfører IKT ovenfra betyr ikke at lærerne er kompetente eller føler seg bekvemme med dette, og at elevene lærer seg det som faktisk står i læreplanen” (Søvik, 2014a). Det finnes et misforhold mellom kunnskapsdepartementets krav i mønsterplan og elevenes faktiske læring og informasjonskompetanse (Søvik, 2014b, s. 101).

Bibliotekaren Margrethe B. Søvik etterlyser i sin forskningsartikkel Practices of ambiguity tettere samarbeid mellom skole og folkebibliotek, og mener dette vil være med på å komme nærmere læringsmålene i LK06 (Søvik, 2014b, s. 114-115). Utdannede bibliotekarer er mangelvare i skolebibliotekene og det er liten tvil om at deres kompetanse vil være uvurderlig i læringssammenheng.

Vi støtter opp om forslaget om et tettere samarbeid mellom sektorene, men vi skal ikke undergrave lærernes digitale ferdigheter og ønsker om å lære bort dette; for mange handler dette like mye om mangel på tid og ressurser, og ikke nødvendigvis manglende kunnskap eller interesse. Søviks maning om en mer proaktiv holdning fra skole og folkebibliotek blir etter vår mening for lettvint; å putte enda flere oppgaver på hardt pressede grunnskolelærere og bibliotekarer er neppe en god løsning. Hvem skal så være ansvarlige for iverksettingen av dette samarbeidet?

En god idé krever mer enn bare fine ord. Uten en handlingsplan blir det ingen resultater. Vi mener at kunnskapsdepartementet her må kjenne sin besøkstid og sørge for en klar ansvarsfordeling og støtte opp med ressurser; det er tross alt deres ‘Kunnskapsløft’ som skal gjennomføres.

Litteraturliste:

Søvik, M. B. (2014a). Folkebiblioteket som ressurs for skolen. Hentet fra http://www.bokogbibliotek.no/folkebiblioteket-som-ressurs-for-skolen

Søvik, M. B. (2014b). Practices of ambiguity: Becoming “information literate” in two Norwegian schools. Journal of Information Literacy, 8(2), 101-117. https://doi.org/10.11645/8.2.1938