Hvordan øke leselyst?

Av Sondre Christensen og Øystein Daland Næss

Skolebibliotekaren har ulike problemer de skal løse på skolen. Overfor læreren skal de ha bøker læreren spør om, og samarbeide med dem for å lage opplegg innen lesning. Ut over det så blir de utestengt fra andre deler av undervisningen. For elever skal de vise til en variert mengde gode kilder. For elever som liker å lese utenom skolefag skal bibliotekaren anbefale bøker eleven muligens liker. Men hva kan skolebibliotekaren aktivt gjøre for å få elever til å ville lese utenom skolefag?

Det sentrale i barn og unges læring er at de gradvis får bedre leseferdigheter. Selv om man er enig om at lesing er viktig for læring hos elever i skolen, blir ikke bruken av biblioteket alltid satt i sammenheng med elevens læring. Forskning som Joron Pihl trekker frem viser at elever som kun leser lærebøker ikke nødvendigvis utvikler en leselyst for bøker. For å fremme bruken av skolebiblioteket i skolen vil Pihl at elever heller får velge bøker de selv ønsker å lese, ut ifra egne interesser i et bredt utvalg av litteratur. Dette vil øke leseferdighetene samtidig som det skaper større leselyst blant elevene. (Pihl, 2018, s. 21, 27)

Et skolebibliotek kan også brukes til å ha en lesesirkel for elever som et frivillig tilbud, og ikke i en undervisningssammenheng. Der kan de få hjelp av en skolebibliotekar til å finne en bok som passer for alle i gruppen, de leser den hver for seg, og senere snakker om boken i fellesskap. (Pihl, 2018, s. 34, 35)

Litteraturbasert undervisning er en pedagogisk metode der læreren og skolebibliotekaren samarbeider om å finne ulike tekster for ulike fag. Læreren bruker læreplanen til å finne et tema som passer til faget, og dette temaet blir utgangspunkt for litteraturen, der bibliotekaren bruker informasjonen fra læreren til å finne et passende utvalg bøker. Bibliotekaren må finne bøker i ulike sjangre og vanskelighetsgrad, for at alle elevene skal kunne finne en bok de selv ønsker å lese. (Pihl, 2018, s. 38)

Litteraturliste:

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i fremtidens skole. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Skolen lærer barn å lese, biblioteket gir barn leselyst

Av Eva Basmo Kleppe og Live Marie Eriksen

Et nært samarbeid mellom skole og bibliotek er utrolig viktig for å skape elever med høy lesekompetanse og mye leselyst. Det er dessverre ikke alle skoler og lærere som er like flinke til å ta i bruk biblioteket og bibliotekarens kompetanse. «Hvordan kan barn og unge bli glade i å lese og bli gode lesere, hvis de ikke får tilgang til interessevekkende litteratur?» (Pihl, 2018, s. 21).

Alle skoler har enten et skolebibliotek eller et folkebibliotek de kan besøke. Samarbeidet mellom bibliotekarene og lærerne er svært viktig for å fremme leselyst hos elevene. Mange bibliotekarer ser på dette som sin fremste oppgave; å skape leselyst. Biblioteket er en viktig arena for læring, siden elevene her kan utforske og finne informasjon om temaer de selv finner interessante, mens de i klasserommet må lære det som står i læreplanen. Det at barna får lese en bok de har valgt selv, er veldig viktig for å gi dem leselyst (Pihl, 2018, s. 26).

Mange biblioteker lager bokkasser til de forskjellige klassene, slik at elevene lett kan finne seg noe å lese i klasserommet. Kassen er tilpasset slik at den har litteratur passende for alderstrinnet, og at bøkene dekker forskjellige interesser. Mange skolebiblioteker har også “bokprat”. Da finner bibliotekaren frem noen bøker som kan passe for klassen, og leser et utdrag høyt. En “bokprat”  ender ofte med lange ventelister på bøkene som ble presentert. Her hjelper det hvis bibliotekaren har kjennskap til klassen, og hva elevene vil like.

Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom lærer og bibliotekar, siden læreren ofte kjenner elevene sine bedre enn bibliotekaren gjør, og de sammen kan tilpasse et utvalg litteratur for elevene.

Litteraturliste:

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket : læring og leseglede i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hoel, T. (2008). Lesing og leseaktiviteter. Hoel.T, Rafste.T.E & Sætre. P.T (Red.), Opplevelse, oppdagelse, opplysning: Fagbok om skolebibliotek (1.bind, s. 166-218). Oslo, Biblioteksentralen.