Lærer + bibliotekar = sant?

Emma Wolden og Runa Tveit Hellum

I skolen er lærere og bibliotekarer to yrkesgrupper som jobber med å bedre elevers leseferdigheter. Man jobber altså på samme område, men med litt forskjellig profesjonskompetanse. Ofte har man også forskjellig syn på metodene som bør brukes på vei mot målet. Mens lærere ser på lesing som en individuell ferdighet som kan måles og evalueres, legger bibliotekaren vekt på brukerens interesser og lystlesing (Pihl, 2018, s.22). Motstridende, skulle man kanskje tro, men professor Joron Pihl mener at de ulike profesjonene i stor grad utfyller hverandre, og at lærer + bibliotekar = økt utbytte for alle elever.

Pihls argument er at økt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer, og økt bruk av bibliotek, fører med seg en mengde fordeler. Det mest sentrale og åpenbare er at lystlesing fører til styrkede leseferdigheter – leseferdigheter som deretter øker evnen til læring på tvers av fagområder. Man ser til og med at elever presterer bedre i fag som naturfag og matte (Pihl, 2018, s. 31).

Lesing utjevner også sosiale forskjeller, ved at elever fra ikke-boklige hjem som leser ofte, presterer bedre enn elever fra boklige hjem som leser sjeldnere, samt at elever på forskjellig nivå kan undervises sammen, ut fra egne forutsetninger (Pihl, 2018, s.31; 2017, s. 10-11).

Med andre ord er bibliotekarens kompetanse på felt som litteraturformidling et viktig verktøy å ta i bruk i skolesektoren – og det er en kompetanse flere lærere kunne nytt godt av.

Noen utfordringer som ofte oppstår i forbindelse med slikt samarbeid kommer av for lite tid, mangel på kjennskap til hverandres profesjoner, og en tilhørende følelse at man konkurrerer med hverandre snarere enn å samarbeide. Dette er naturligvis ikke uoverkommelig, og Malmberg foreslår en rekke grep bibliotekarer i skolen kan gjøre for å bedre forholdet til sine lærerkollegaer (Malmberg, 2014, s. 42-46).

Litteraturliste:

Malmberg, S. (2014). Bibliotekarien som medpedagog: eller : Varför sitter det ingen i lånedisken? Lund: BTJ Förlag.

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. I L. Hjellup (red.), Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen (s. 21-47). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pihl, J. (2017). Why Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century? I J. Pihl, K. Van Der Kooij & T. Carlsten (red.), Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. SensePublishers.