Voksenopplæring

Av Maren Johanne Børdahl og Kristin Grøftrem Henriksen

 

Fra frivillighet til pedagogisk disiplin

Voksnes læring har sine røtter i frivillige organisasjoners arbeid og ble først sett på som non-formell og en «out-of-school» form for læring som ikke var likestilt med grunnskoleopplæring og universitetsutdannelser. Men dette har endret seg gjennom tidene, og i dag har vi både egne institusjoner som står for voksenopplæring, slik som egne videregående skoler for voksne, og etter- og videreutdanning på universitets- og høyskolenivå. Det gis også undervisning i voksenpedagogikk på universiteter og skrives mange doktoravhandlinger om temaet. Vi har to typer voksenopplæring. Den ene typen er å gi de voksne en ny sjanse til å fullføre videregående. Den andre typen er voksenopplæring for arbeidslivet – her kommer også etter- og videreutdanningen med (Tønseth & Tøsse, 2011).

Folkeopplysning har dype røtter i samfunnet vårt  og det å gi landets befolkning dannelse, er blitt en demokratisk forpliktelse og rett. Målet ved utdanning og læring  er å gi individet kompetanse og kvalifisere det for arbeidslivet og gi individet verktøy til å tjene næringsliv og samfunn. Gjennom utdanning og studier kan man oppnå dannelse og personlig vekst (Tønseth & Tøsse, 2011).

Livslang læring

I 1960-årene erkjente man at utdanning måtte forekomme i alle livets faser og tok i bruk begrepet livslang læring. Man skiftet fokus fra utdanning og tilbud til læring og etterspørsel  som førte til et bredere syn på læring og kompetanse (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 24). Dette førte til økt fokus på læring som foregår gjennom arbeid og arbeidsplassen og i dag er kurs og videreutdanning en viktig del av arbeidslivet og voksenopplæringen.

Bibliotekene, og spesielt folkebibliotekene, har en viktig rolle i livslang læring og skal “fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet” både for barn og voksne (Folkebibliotekloven, 2014, §1).

Litteraturliste

Folkebibliotekloven. (2014). Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) LOV-1985-12-20-108. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108

Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Kapittel 1. Voksnes læring og kompetanse. I Aarsand, L. A. m.fl. (Red.) Voksne, læring og kompetanse. Oslo. Gyldendal akademisk