Informasjonskompetanse som menneskerett

Av: Rakel Svae Æsøy og Thomas Svaland.

Informasjonskompetanse kan defineres som «ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når det er nødvendig å skaffe mer informasjon og til å fremskaffe og bruke denne informasjonen på en effektiv og etisk måte» (Gjersdal, 2017, Informasjonskompetanse). Elisabeth T. Rafste mener begrepet handler mye om det samme, men vektlegger også at det er viktig å vurdere det man finner kritisk, både hva angår relevans og pålitelighet. Blant dens fremste verdier er etterretteligheten (Rafste, 2008, s. 120-121). På engelsk brukes begrepet information literacy.

Johanna R. Eckerdal skriver i sin tekst MIK og medborgarskap at informasjonskompetanse vektlegges både av UNESCO og Europaparlamentet. Grunnen er at dette ses på som en grunnpilar i et demokratisk samfunn (Eckerdal, 2014, s. 94). Går man nærmere inn på UNESCO`s begrunnelse, finner man et sitat fra Alexandriaproklamasjonen om at informasjonskompetanse er fyrtårnet som lyser opp veien til utvikling, velstand og frihet. Videre står det: «Information literacy empowers people in all walks of life to seek, evaluate, use and create information effectively […]. It is a basic human right in a digital world and promotes social inclusion in all nations” (UNESCO, 2018) . Dette er en utdypning av FN`s menneskerettighetserklæring, artikkel 19, om menings- og ytringsfrihet.

FN er opptatt av at alle mennesker skal kunne finne informasjon som kan hjelpe dem til å hjelpe seg selv i sine liv. Rafste er også inne på dette poenget.

Begrepet informasjonskompetanse er utviklet innenfor bibliotekfeltet, og det er fremdeles en viktig oppgave for oss å gi opplæring i dette. Mer enn noen gang kan bibliotekene bidra til medborgerskap, at folk kan ta ansvar for sine liv og fellesskapets beste gjennom fremskaffelse  og god bruk av informasjon både digitalt og i andre medieformer.

Litteraturliste

Eckerdal, J. R. (2014). MIK och medborgarskap. I J. R. Eckerdal & O. Sundin (Red.), Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi (s. 93-103). Stockholm: Svensk biblioteksförening.

Gjersdal, A. (2017, 21. juni). Informasjonskompetanse. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/informasjonskompetanse

Rafste, E. T. (2008). Informasjonskompetanse – elevaktivitet og undersøkende arbeidsmetoder. I T. Hoel, E. T. Rafste & T. P. Sætre (Red.), Opplevelse, oppdagelse, opplysning: fagbok om skolebibliotek (s. 120-132). Oslo: Biblioteksentralen.

UNESCO. (2018, 4. september). Information Literacy. Hentet fra http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/information-literacy/