Hvordan forholder ABI seg til pensumet de preker?

av Jakob Berg Olsen & Emre Karagöz

Dødsbudskapet var et faktum: Andreårsstudentene på Bibliotek- og informasjonsvitenskap fikk torpedert studieplanene sine da det ble klart at forelesningene deres ikke ville bli tatt opp og gjort tilgjengelig på nett lenger. I løpet av første studieår hadde flere blitt avhengige av å kunne følge undervisninga i retrospekt. Mulighet for sykdom og uforutsette hendelser, samt nødvendigheta av jobb ved siden av studiene, gjorde videoopptakene til ei god løsning i tilfelle fravær. Til eksamensrepetisjon var opptakene et nyttig hjelpemiddel. Videoopptakene var et svært viktig verktøy i studentenes hverdag, og ga en følelse av å delta i ei fremtidsretta læringsform hvor avstander og fysiske hindringer var oppheva.

Når de ansvarlige på ABI så velger å kappe denne livlina i det studentene er i ferd med å dykke dypere inn i materien, må man spørre seg: Hva slags informasjonsformidling er det egentlig som finner sted på OsloMet? Sjokkmeldinga kom først 20. august, med en advarsel om ikke å gjøre egne opptak av hensyn til gjesteforelesere og deres samtykkerett. Altså etter studieoppstart, og uten forvarsel! Bør vi gjøre som journalistikkstudentene, og organisere geriljaopptak (Cosson-Eide, Dønvold-Myhre & Helljesen, 2018)? Til tross for at førsteårsstudiet var delt mellom års-, nett- og bachelorstudenter, så er det å henvise de gjenværende studentene til ei analog mørketid en åpenbar retardasjon av læringsprosessen. Ifølge B.F. Skinner kan straff defineres som «fjerning av en positiv forsterkning» (Wittek & Brandmo, 2014, s.116). Hva har vi studenter gjort for å fortjene kollektiv avstraffelse?

Det kreves ikke store ressurser for å vedlikeholde et slikt tilbud. Derfor er vi nysgjerrige på hvilken faglig vurdering som ligger til grunn for avgjørelsen om å strupe studentenes læringsressurser, all den tid vi bruker på å sitte som good-behavioristiske tabulae rasae i S141.

Litteraturliste

Cosson-Eide, H., Dønvold-Myhre, L. & Helljesen, V. (2018, 24. august). Sandberg refser journaliststudenter etter «lukket» forelesning. NRK.
Hentet fra https://www.nrk.no/norge/sandberg-refser-journaliststudenter-etter-_lukket_-forelesning-1.14179418

Wittek, L. & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring. I J.H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.