Lesing er alle tings mor

Av Linda Johansson Helene Marie H. Lie

«Forskning viser at et godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer har følgende kjennetegn: samarbeid om undervisningsplanlegging, og utvalg av litteratur/læremidler, samarbeid om gjennomføring av undervisningen i klasserom og på skolebiblioteket og samarbeid om evaluering av undervisningen». (Pihl, 2018, s 33).

Et godt samarbeid kan føre til et bedre tilbud for elevene fordi bibliotekaren har oversikt over læreplanen og prosjektplaner. Når elevene skal samle inn informasjon kan bibliotekaren være til stor hjelp når de vet hva elevene leter etter. Elever har ikke alltid den erfaringen til å formulere de riktige spørsmålene. Bibliotekaren kan også ha en bokutstilling som er relevant til tema de har i undervisningen fordi da kan de elevene som ønsker å lese mer få lettere tilgang.

Bibliotekarene kan også hjelpe lærere med å planlegge undervisningen med relevant stoff. Når elevene er på skolebiblioteket oppstår det uformell læring og det oppleves ikke som direkte læring. Elevene tenker ikke over at de egentlig lærer fordi de da leser fordi de selv ønsker det.

Det er da viktig at bibliotekaren og lærere setter faste tider for hver enkelt klasse eller trinn, slik at alle elevene får tid og ro til finne det de vil lese. Det gir også bibliotekaren muligheten til å hjelpe elever som ikke vet hva de vil. Gode leseopplevelser øker leseglede som igjen stimulerer til økt språkforråd. I pensumteksten skriver Pihl «PISA-undersøkelser viser at barn og unge fra «bokløse» hjem som leser mye på skolen og i fritiden, gjør det bedre på skolen enn de som kommer fra boklige hjem, som ikke leser på fritiden» (Phil, 2018, s. 31).

Litteraturliste

Pihl, J. (2018). I skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen. I L. H. Hjellup (Red.), Skolebiblioteket i framtidens skole (s. 21-47). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.