Skolebiblioteket – en læringsarena eller bare møteplass?

Av Hana Omeragic og Ingrid Bråthen

Hvis man ser på de gjennomsnittlige eksamenskarakterene til videregående elever fra 2017 (Utdanningsdirektoratet, 2017) ser man at i så godt som alle fag er snittet 3 eller lavere. Kan man si at dette er koblet opp med den minimale utnyttelsen av skolebibliotekets tjenester? Kan man skylde på elevene når det gjelder denne bruken eller gjør skolen og skolebiblioteket en dårlig jobb med å fremme deres tjenester og verdi for elevene?

I en undersøkelse (NBF Skole, 2017) om bruken av skolebibliotek ser vi sjokkerende tall; hele 70% av videregående elever sier de sjeldent bruker skolebiblioteket, og selv da er det oftest som kun et lokale for egen læring. NBF sin undersøkelse viser at bare 27,3% av elevene vil bruke skolebiblioteket og skolebibliotekaren for å forbedre sin egen kompetanse, blant annet ved hjelp til læring av digitale verktøy, problemløsing eller veiledning ved oppgaveskriving, og informasjonskompetanse. Joron Pihl fremmer sin mening om at det er skolen sitt ansvar å fremme bibliotekets tjenester og sørge for at elevene vet at skolebiblioteket og bibliotekaren kan være en nyttig ressurs (Pihl, 2018, s. 30).

Bibliotekets rolle har utviklet seg mye dette århundret og ikke alle er klar over tjenestene som tilbys av bibliotekarene, spesielt skolebibliotekarer. Det er derfor ikke rart at de unge ikke er klar over verken bibliotekets utviklede rolle eller bibliotekarens pedagogiske kompetanse. Men varig satsing på skolebibliotek har vist tydelig resultater som fremgang i elevenes leseinteresse, lesekompetanse og til og med informasjonskompetanse  (Universitetet i Agder, 2013, s. 5), og gjennom dette ser vi hvilke positiv effekt skolebibliotek kan ha for fremtidens elever og deres utdanning. “Å satse på skolebibliotek er å satse på skole.” (Ingrid Svennevig Hagen, Forelesning, BIB2300, 16.10.18).

Kilder:

NBF Skole. (2017). Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene? Hentet fra https://skole.norskbibliotekforening.no/2017/05/hvordan-bruker-videregaende-skoleelever-skolebibliotekene/

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. I L. H. Hjellup (Red.), Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen (s. 21-47). Oslo: Cappelen Damm.

Universitetet i Agder. (2013). Program for skulebibliotekutvikling 2009–2013: Sluttrapport. Hentet fra http://skolebibliotek.uia.no/

Utdanningsdirektoratet. (2017). Foreløpige eksamenskarakterer våren 2017. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/eksamenskarakterer-varen-2017/