Pedagogisk læring – Tre vitenskapsteoretiske retninger:

Pedagogikk er et omfattende og bredt emne hvor det er spesielt tre tilnærminger innenfor menneskets utvikling og læring som har satt dype spor i historien. Disse er kalt behaviorismen, kognitivismen og sosiohistorisk tilnærming. «Gjennom hele utviklingspsykologiens historie har det vært forsøk på å forene ulike retninger. Siden slutten av 1900 tallet ser vi likevel flere tendenser enn tidligere til at det dannes synteser som integrerer synspunkter fra ulike retninger og tar hensyn til kritikken fra andre.» (Wittek & Brandmo, 2014, s. 129).

  • Behaviorismen: Den oppstod på begynnelsen av 1900-tallet som en reaksjon mot de eksisterende, dominerende psykologiske retningene. Grunnleggeren av retningen var den russiske fysiologen og psykologen Ivan Pavlov med sin teori om klassisk betinging. «Behavioristene definerte læring som endring i forekomster av atferd eller responser og så den gjerne som en funksjon av faktorer i omgivelsene» (Wittek & Brandmo, 2014, s. 115).
  • Sosiohistorisk tilnærming: frontet av russeren Lev Vygotskij som i 20- og 30-årene utgav skrifter som dannet grunnlaget til læringssynet, som baseres på at kunnskap og læring tilegnes ved deltakelse i kulturelle aktiviteter. I Vygotskijs tid dominerte læringsteorier som tok lite hensyn til hvor viktig historie, kultur og interaksjon er i læringsprosessen. For han var samspill og interaksjon samt læring og utvikling nødvendige grunnleggende sosiale prosesser (s. 123).
  • Kognitivismen. Populær i den vestlige verden rundt 1950 og sterkt assosiert med psykolog og pedagog Jean Piaget fra Sveits. Denne tilnærmingen gikk ut på å lære gjennom mentale aktiviteter ved hjelp av kognisjon og refleksjon i rollen som aktiv utforsker (s. 120).

Vi har såvidt berørt emnet om læringsprosessene i innlegget vårt, hvor utfordringen har vært å skrive kort og konsist om en av de store vitenskapsteoretiske retningene som har hatt enorm påvirkning på dagen utdanningsforskning.

Litteraturliste:

  • Wittek, L & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring – et historisk riss. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: En grunnbok. (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Wittek, L. (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: En grunnbok. (s. 133-148). Oslo: Cappelen Damm Akademisk