Om Blikk for barn

Prosjektet ”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år” undersøker om endringer organiseringen fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen.

 

HVA VET VI?
I løpet av få år har antall barn under tre år i barnehage økt sterkt, samtidig som barnehagene har gått gjennom større strukturelle endringer. I sammen periode har estetiske fag i barnehager, til tross for klare retningslinjer i den nasjonale rammeplanen, blitt svekket. I den offentlige debatten stilles det spørsmål om barnehager er bra for de aller yngste. I dag mangler vi forskningsbasert kunnskap om kvalitet for de yngste barnehagebarna.

Blikk for barn undersøker ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små grupper og i større, fleksible grupper.
Blikk for barn ser på betydningen av barns møte med estetiske prosesser for de yngste barna. Vi mener at teater, dans, musikk og billedkunst, er uatskillelige deler av barn og voksnes kommunikasjon og interaksjon.

Prosjektet bidrar til å utvikle

  • kunnskap om hvordan ulike former for gruppeinndeling påvirker kvaliteten i omsorg, relasjoner, lek og læring for barn under 3 år
  • kunnskap om estetiske prosesser og estetisk læring for barn under 3 år, som en del av den helhetlige kvaliteten i barnehagen
  • verktøy som kan benyttes i forskning, evaluering og forbedring av kvalitet i norske barnehager og bidra til å styrke utdanning av studenter innen barnehagelærerutdanningen

Prosjektet

  • synliggjør ansattes og foreldres erfaringer med ulike gruppeinndelinger i et stort utvalg av norske barnehager
  • utvikler kunnskap om konsekvensene av strukturelle endringer i norske barnehager når det gjelder omsorg, barns velvære, lek og muligheter for læring
  • utvikler kunnskap om estetiske aktiviteter og læring, og bidrar til økt fokus på kvalitet
  • bidrar til økt oppmerksomhet om hvordan det arbeides i barnehagen med barn under tre år og hvordan kvaliteten kan bedres

Blikk for barn
kombinerer kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen. I tillegg til undersøkelse av kvaliteten i et stort antall barnehager består Blikk for barn av mange delprosjekter som går dypere inn i hverdagslivet i et lite utvalg barnehager.

Blikk for barn
utvikler forskningsbasert kunnskap om den generelle kvaliteten i barnehager for barn under tre år. Vårt mål er at kunnskapen skal kunne veilede politikere, lærerutdannere og barnehagelærere i arbeidet med å styrke kvaliteten for de yngste i barnehagen.

Metoder og datainnsamling
Blikk for barn vil kombinere kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen. I tillegg til store kvantitative datainnsamlinger er det mange delprosjekter som vil gjøre kvalitative dypdykk i et utvalg av barnehager.  Les mer om dette under «om delprosjekter».

PROSJEKTET ER ET SAMARBEID MELLOM 

Høgskolen i Oslo og Akershus
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Prosjektet er støttet av Norsk forskningsråd.

Prosjektperioden er 2012-2017.

Samarbeid med GoBaN

Blikk for barn har mange felles mål med forskningsprosjektet GoBaN- Gode barnehager for barn i Norge, og de to prosjektene samarbeider derfor om deler av datainnsamlingen. Les mer om GoBaN på deres nettside www.goban.no.