Livskvalitet og verdighet for de yngste barna i barnehagen

Et spørsmål om å deltakelse, tilhørighet og omsorg ?

Førstelektor Brit J. Eide og førsteamanuensis Nina Winge
i samarbeid med høgskolelektor Hanne Fehn Dahle og høgskolelektor Kristin Danielsen Wolf 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Problemfokus
Kvalitet i dagliglivet for små barn i ulike gruppetyper i barnehagen med spesiell oppmerksomhet rettet mot små barns livskvalitet og mulighet for deltakelse, tilhørighet, omsorg og trivsel. Kan barnehagelivet gi små barn et verdig liv?

Forskningsmetodolgisk tilnærming
En mikroetnografisk studie av det komplekse dagliglivet i 7 barnehager med ulike organiseringsmåter.  I delstudien kombineres ulike metoder, som blant annet:

 • Feltarbeid/feltnotater
 • Observasjon av «veiviserbarn»
 • «Sitting-down» (Observasjoner av aktiviteter, rutiner i ulike settinger/rom)
 • Samtale med styrer om organiseringsmåter/pedagogisk virksomhet
 • «Walking along» – samtaler med personalet
 • Fokussamtaler med foreldre
 • Foto og dokumentanalyser

Forskningsspørsmål
Det overordnete spørsmålet om hvorvidt små barn kan erfare livskvalitet og verdighet i barnehagen søkes belys gjennom forskningsspørsmål som;

 • Hva vil det kunne innebære for små barn å «ha det bra» (erfare «wellbeing») i barnehagen ?
 • I hvilke grad gis små barn muligheter for å være aktive deltakere i barnehagehverdagen i ulike gruppetyper?
 • I hvilke grad gis de yngste barna rom for å erfare tilhørighet og omsorg?
 • Hvordan forstår personalet og foreldre kvalitet i barnehager?
 • Hvilke forskningsmetodiske tilnærmingsmåter er egnet for å studere livskvalitet og «well-being» for barn under tre år? (Videreutvikling av metodiske og etiske aspekter)