Til foreldre og ansatte i barnehagene

Her finner du viktig informasjon til deg som er deltaker i forskningsprosjektet – som foreldre/foresatte eller som ansatte i barnehager som har samtykket i å delta. Vi håper her å gi svar på de vanligste spørsmålene:

  • Hvorfor er det viktig å delta?
  • Kan jeg være sikker på at dataene oppbevares godt nok? (Personvern)
  • Hvorfor videofilming og hva skal filmene brukes til?

Her kan du laste ned informasjonsskriv:
Informasjonsskriv om Blikk for barn og GoBAN
Samtykkerklæring_2014 til foreldre og foresatte
Samtykkeerklæring om videoobservasjon  til ansatte i barnehagen
Blikk for barn – presentasjonsfolder

Hvorfor er det viktig å delta?
I norsk barnehageforskning vet vi lite om den faktiske kvaliteten på dagens norske barnehagetilbud overfor de aller yngste. Målet er å kunne bidra til å finne ut av hvordan barnehagene i Norge kan bli bedre, spesielt for de som er under tre år.

For å kunne samle inn mange typer data fra mange ulike barnehager og at forskningsresultatene skal bli pålitelige, er vi avhengige av at så mange som mulig gir sitt samtykke til å delta i prosjektet.

Hva vet vi?
I løpet av få år har det blitt en stor økning av antall barn under tre år som går i barnehage. Samtidig har barnehagene gått gjennom større strukturelle endringer, det vil si at barnehagene i dag organiseres på mange forskjellige måter. Noen har «tradisjonell» inndeling i småbarnsavdeling og storebarnsavdeling er en måte, mens andre f.eks har store baser fordelt på grupper på tvers av baser eller alder.

Det er også lagt mindre vekt på de estetiske fagene i mange barnehager. Derfor ønsker Blikk for barn å utforske betydningen av barns møte med estetiske fag, som teater, dans, musikk og billedkunst.

Hvorfor samarbeider vi med prosjektet GOBAN (Gode barnehager for barn i Norge)?
GoBaN er Blikk for barn sitt søsterprosjekt og samarbeidspartner. Begge prosjekter ønsker å foreta utstrakt observasjon av kvalitet i barnehagen rundt om i landet som en av flere måter å måle kvalitet på. Derfor vil prosjektene  samarbeide om å gjennomføre observasjon av barnehagedagen og videoobservasjon av samspill mellom ansatte og barn.

GoBaN er en longitudinell studie som ønsker å kartlegge språk og sosial atferd på flere enkeltbarn i samme gruppe mens de går i barnehagen.

Foreldre som har barn født i 2011 og 2012 vil få spørsmål om å delta også i GoBaNs undersøkelse som følger barnegrupper fra de to årskull over flere år (Longitudinell undersøkelse). Du som er forelder eller foresatt kan lese mer om dette på GoBaNs nettsider.

Hvis du som foreldre/foresatt ikke ønsker å være med i denne følgestudien til GoBaN, kan du allikevel være med å godkjenne at det blir foretatt videoobservasjon av samspillet mellom voksne og barn (CIP).

Personvernhensyn:

Hvordan håndteres personopplysninger?
Alle data som blir innsamlet vil bli anonymisert. Kun et fåtall personer vil ha tilgang til informasjon som kan kobles opp mot enkeltindivider. Blikk for barn er underlagt strenge personvernsrestriksjoner i henhold til personopplysningsloven og er meldepliktige til NSD om hvordan data skal oppbevares, begrenses og anvendes. Prosjektet er forpliktet til å sikre og ivareta integriteten til alle data som samles inn. Ingen personopplysninger vil bli videreformidlet eller solgt til andre aktører eller bli brukt til andre formål enn de som allerede er beskrevet i prosjektet.

Hva brukes videomaterialet til?
Videomaterialet er en del av måleverktøyet CIP (Caregiver interaction profile) og brukes for å få et bedre bilde av samspillet mellom ansatte og barn på avdelingene.

Videomaterialet analyseres ut fra CIP-skalaen, som du kan lese mer om under «delprosjekter».
Det er alltid en annen forsker som vurderer materialet etter CIP-skalaen, enn den som har filmet.

Hva menes med at noe av videomaterialet kan benyttes til opplæring?
Noe av videomaterialet ønsker prosjektene å senere kunne benytte til opplærings- og undervisningsformål. Dette vil da være deler som viser positive eksempler og god praksis fra barnehagene som det er etisk forsvarlig å vise fram.

Det vil kun være forskere tilknyttet prosjektet som vil kunne benytte videomaterialet.

Foreldre og ansatte som ønsker det, kan krysse av på samtykkeerklæringen om de ikke ønsker at video-materiale benyttes til opplæringsformål.