Introduksjon

 • Bokskapet er publiseringsdelen av MOOCAHUSET. Vi bidrar til at digitale læreverk blir tilgjengelig for studentene. Til det bruker vi nettstedet  http://bokskapet.hioa.no.
 • En annen viktig del av MOOCAHUSET er kalt LæreVerkStedet. Dette er et felles arbeidsmiljø for kollegaveiledning. Det organiseres som del av PISA-kurset og holdes i samarbeid ned HiOA-Akademiet. Her kan forfattere, illustratører, videografer osv. samarbeide om å utvikle læreverk. Vi bruker en digital kladdebok i utviklingsarbeidet på http://kladdebok.no
 • Arbeidet støtter seg på en pedagogisk modell vi har kalt PISA for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. Det holdes organiserte opålæringdprogrammer i PISA-kyrsrne (med HiOA-Akademiet).
 • Et fjerde element er orientert mot internasjonalt samarbeid om å lage flerspråklige titler under overskriften IN:Code for International Joint Course Development.

Det er en fordel, men ikke en forutsetning at læreverket gjøres åpent tilgjengelig (OER, fri gjenbrukslisensiering). Denne introduksjonsvideoen for et nytt digitalt læreverk i anatomi og fysiologi forteller litt om hva vi jobber med.

Vi bruker Open edX-plattformen. Derved støttes også at materialet kan leveres på andre plattformer via LTI (Learning Tools Interoperability).

Lærer og andre

Lærer og andre “kladder” læreverk før det pre-publiseres på revisjons-tjener. Derfra flyttes læreverket til offentlig nettjener (Bokskapet).

Gruppering av lærestoff og studenter

Når et læreverk er publisert kan det tilpasses ulike former for studieorganisering som f.eks. kursutdrag (Custom Course – CCX), gruppering av studenter (cohorts) og ulike former for veiledning og studentoppfølging. Den sosiale og administrative oppfølgingen av slike prosesser ligger utenfor Bokskapets oppgave med publisering.

Et digitalt læreverk på edX-plattformen er delt opp i mindre sekvensielle deler. En kan kombinere slik at alle studenter har tilgang til alt, men også kombinere på ulike måter som vist over.

Et digitalt læreverk på edX-plattformen er delt opp i mindre sekvensielle deler. Alle studenter kan ha tilgang til alt innhold i et kurs (som vist til venstre), men en kan også kombinere deler av stoffet med deler av studentgruppa som vist i de tre andre skjermbildene.

Se mer om Cohort-specific Course Content.

Sandkasse

For utviklingsformål og “sandkasse” har MOOCAHUSET satt opp en egen nettjener med Open edX på http://kladdebok.no. Her kan lærere og andre få konto så de kan opprette og utvikle digitale læreverk. Det er også mulig å sette opp andre Open edX-instanser i nettskyen eller på egen maskin. Det siste kan være et alternativ for dem som vil utvikle, publisere og bruke materiale på egen hånd. Se Bitnami Open edX.

Revisjon

For revisjon og speiling (sikring) av ferdige læreverk er det satt opp en supplerende nettjener på http://bokrevisjonen.no. Ethvert kurs som publiseres i Bokskapet får en kopi her slik at redaktør og bidragsytere kan fortsette med å forbedre kurset uten at det virker forstyrrende inn på den versjonen som er i bruk i undervisningen. De som er ansvarlige for kurset har redigeringsrettigheter og det kan gis tilgang for et mindre antall testbrukere, f.eks. noen studenter. Men lærere kan ikke opprette nye kurs her.

Det å få læreverket publisert bør bli meritterende. Vi utvikler derfor kriterier og en godkjenningsprosess for å sikre dette med kvalitetskriterier fot ..

 • det digitalt dokumentfaglige
 • det pedagogiske
 • det disiplin- og emne-messige innhold
 • sjangerkrav
 • samspill og helhet i tråd med PISA-modellen og andre rammeverk

En har altså ikke fri tilgang til å publisere det en lager i kladdeboka. Det en lager må være godt nok. Samtidig ønsker vi ikke at det beste blir det godes fiende. Vi arbeider kollegialt og utvikler kvalitetskriterier som kan få allmenn oppslutning.

Meritterende arbeid bør etter hvert kunne gå inn i kvalifiseringsvurderinger for

 • opprykk til til 1.lektor og dosent
 • merittert lærer (når denne ordningen er på plass)

Publisering

Etter kvalitetssjekk på revisjons-tjeneren blir kurset offentlig publisert i Bokskapet. Det kan brukes av studenter og lærere via FEIDE-innlogging, men ikke endres. Men en kan lage subsett av kurset (CCX – Custom Course). For studieadministrative formål skal det utvikles funksjonalitet for å håndtere studentgrupper og analyse (Learnng Analytics)

Faglig godkjenning og bruk

Etter publisering i Bokskapet kan et læreverk godkjennes av fagmiljøet på vanlig måte og driftes av aktuell driftsinstans.  Ansvaret for hensiktsmessig bruk, derunder brukerstøtte, ligger deretter i det faglige og studieadministrative miljø der ressursen kan inngå i pensum, i emnebeskrivelse osv. MOOCAHUSET tar her ansvar for publisering, men kke ansvar for brukerstøtte til studenter som bruker læreverket.