Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling. Bloggen drives av By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Vi er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved OsloMet – storbyuniversitetet. I kraft av å være et nasjonalt forskningsmiljø for by- og regionforskning og står forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder sentralt i flere av våre prosjekter.

Samfunnsutvikling i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. I valg av retning for samfunnsutviklinga trenger norske byer og kommuner mer kunnskap for å kunne møte framtidas utfordringer.

Med en flerfaglig og samfunnsvitenskapelig forskerstab bidrar vi derfor med analyser av hvordan utviklingen i ulike samfunnsfelt henger sammen og forsterker hverandre, positivt eller negativt. Vi samarbeider tett med andre miljøer ved OsloMet, i Norge og internasjonalt i de fleste av våre forskningsprosjekter.

Park parker grøntområder by

Redaksjonen

Våre faste skribenter

Gjesteinnlegg kan sendes til redaktøren. Formatet på et vanlig byblogginnlegg: 1 500 ord på lettfattelig norsk.

Forskningen ved NIBR

Vi studerer byområder i Norge, andre europeiske land, utviklingsland og den omfattende urbaniseringen i utviklingsland. Til tross for mange forskjeller har disse kontekstene en del fellesnevnere: økende migrasjon, ulikhet og differensiering mellom grupper og mellom byområder, kulturell kompleksitet, nye styringsformer og framveksten av politiske og økonomiske nettverk mellom byer.

Spesielt er skjæringspunktet mellom makt og styringsformer (urban governance), markeder og sosial og romlig differensiering viktig i vår tilnærming til by- og stedsforskning.

Våre satsingsområder er:

  • Globale bystudier
  • Det grønne skiftet
  • Sted- og områdeutvikling
  • Demokrati og deltakelse
  • Helse og folkehelse
  • Regional økonomi & innovasjon
  • Migrasjon og integrering
  • Lokal og regional politikk og styring
  • Boligmarked og -politikk