Samfunnsutvikling i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. I valg av retning for samfunnsutviklinga trenger norske byer og kommuner mer kunnskap for å kunne møte framtidas utfordringer.

Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling. Bloggen drives av By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Vi er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

I kraft av å være et nasjonalt forskningsmiljø for by- og regionforskning og står forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder sentralt i flere av våre prosjekter.

Med en flerfaglig og samfunnsvitenskapelig forskerstab bidrar vi med analyser av hvordan utviklingen i ulike samfunnsfelt henger sammen og forsterker hverandre, positivt eller negativt. Vi samarbeider med andre miljøer ved OsloMet, i Norge og internasjonalt i de fleste av våre forskningsprosjekter.

Park parker grøntområder by

Redaksjonen

Skribenter

Gjesteinnlegg kan sendes til redaktøren. Formatet på et vanlig byblogginnlegg: 1 500 ord på lettfattelig norsk.

By- og stedsforskning

Vi jobber blant annet med prosjekter innen:

Vi studerer byområder i Norge, andre europeiske land, utviklingsland og den omfattende urbaniseringen i utviklingsland. Til tross for mange forskjeller har disse kontekstene en del fellesnevnere: økende migrasjon, ulikhet og differensiering mellom grupper og mellom byområder, kulturell kompleksitet, nye styringsformer og framveksten av politiske og økonomiske nettverk mellom byer.

Spesielt er skjæringspunktet mellom makt og styringsformer (urban governance), markeder og sosial og romlig differensiering viktig i vår tilnærming til by- og stedsforskning.

Om By- og regionforskningsinstituttet NIBR

NIBR ble etablert av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd i 1967, og i 1986 ble instituttet en selvstendig stiftelse. Instituttet har siden 1. januar 2016 vært en del av OsloMet. Vijør helhetlige analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt, blant annet:

  • Analyser av samfunnsforhold og samfunnsendring i urbane og rurale samfunn og på tvers av regioner, sektorer og nivåer
  • Analyser av regional utvikling og verdiskaping, areal- og boligplanlegging og forvaltning
  • Demokrati og velferdsutvikling innenfor og på tvers vav lokale samfunn
  • Territorielle samfunnsanalyser og studier av bærekraftig utvikling

Instituttet utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap til nytte for beslutningstakere, fagfeller og samfunnsborgere, og tilbyr forskning og utredning for oppdragsgivere både i offentlig og privat sektor.

Vi konkurrerer om oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, og legger også vekt på å delta i programforskningen i Norges forskningsråd og internasjonale forskningsprogrammer – blant annet i regi av EU.

NIBR er medlem av CIENS – et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo.