Samskaping for det grønne skiftet i Oslo

Oslo har satt seg høye klimamål og skal bli en nullutslippsby i 2030. Oslo ble nylig kåret til Europas Grønne hovedstad for 2019. Oslopolitikerne mener klimamålene kan nåes. Men de viktigste tiltakene for et grønt skifte stiller store krav til helhetlig og samordnet klimaledelse, innovasjon og endring i mobilitet, smarte energiløsninger, og byutvikling mot mer miljøvennlige løsninger.

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by i tråd med de nye globale bærekraftsmålene og Parisavtalen.

Vi har valgt ut noen sentrale tema for å rette søkelyset mot hvordan samskaping (co-creation) kan bidra til privat og offentlig innovasjon og verdiskaping.

Vi spør:

  1. Hva er hovedutfordringene for å oppnå et grønt skifte på aktuelle politikkfelt?
  2. Hvordan kan samskaping fremme innovasjon og omstilling?
  3. Hva hindrer samskaping? Hva er konfliktlinjene, og hvilke interesser står på spill?
  4. Hva skal til for å bygge nye arenaer for samskaping mellom forskning, næringsliv, det offentlige, og innbyggerne i Oslo?

Tid: 6. desember, 8:30 – 15:30

Sted: Forskningsparken i Oslo, Blindern

Vi begynner dagen med hovedsesjon i auditoriet SIMULA i Ole-Johan Dahls Hus, Gaustadalléen 23 B

Lunsj og workshops foregår i Forskningsparken, Gaustadalléen 21

Romfordeling til workshopene i resepsjonen