Program

Oslo har satt seg høye klimamål og skal bli en nullutslippsby i 2030. Oslo ble nylig kåret til Europas Grønne hovedstad for 2019. Oslopolitikerne mener klimamålene kan nåes. Men de viktigste tiltakene for et grønt skifte stiller store krav til helhetlig og samordnet klimaledelse, innovasjon og endring i mobilitet, smarte energiløsninger, og byutvikling mot mer miljøvennlige løsninger.

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by.

Vi har valgt ut noen sentrale tema for å rette søkelyset mot hvordan samskaping (co-creation) kan bidra til privat og offentlig innovasjon og verdiskaping.

Vi spør:

 1. Hva er hovedutfordringene for å oppnå et grønt skifte på aktuelle politikkfelt?
 2. Hvordan kan samskaping fremme innovasjon og omstilling? Hva hindrer samskaping?
 3. Hva skal til for å bygge nye arenaer for samskaping mellom forskning, næringsliv, det offentlige, og innbyggerne i Oslo?

PROGRAM FOR DAGEN

8:30 – Kaffe

9:00 – Introduksjon: Samskaping – muligheter og begrensninger

Velkommen

 • Greta Bentzen, styreleder i CIENS og adm.dir. i Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Samskaping, innovasjon og godt lederskap i det grønne skiftet

 • Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet

Forskning og samskaping for framtidens byer

 • Jonas Enge, Norges forskningsråd
 • Digitaliseringens rolle

  • Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge

Samskaping i praksis – eksempler fra europeiske storbyer

 • Amsterdam: Kris Steen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), forsker, urban living labs
 • København: Representant for byforvaltningen
 • Gøteborg: Margareta Forsberg, leder Mistra Urban Futures Göteborgsplattform
 • Oslo: Heidi Sørensen, direktør, Klimaetaten, Oslo kommune

12:00 – Lunch

13:00 – Parallelle workshops

Workshopene er åpne for alle deltakere. Nye og innovative idéer til samskaping oppsummeres. De foregår på norsk eller engelsk.

Helhetlig styring og klimaledelse

 • 1: Styring og lederskap for samskaping av det grønne skiftet i Oslo
 • 2: Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte?
 • 3: Regional areal og transportplanlegging i Oslo regionen, knutepunktsutvikling og kommunenes oppfølging

Transformasjon i transport og energisystemer

 • 4: Grønn transformasjon i transport og energi – nullutslippstransport fra policy, teknologiutvikling, implementering
 • 5: Hvilken rolle kan delemobilitet spille for bærekraftig utvikling i Oslo

Grønn økonomi og finansiering

 • 6: Grønn finansiering av samferdsel og bygninger i Oslo: Hvordan få til samarbeid mellom næringsliv og forvaltning?

Forvaltning av blå-grønn struktur og klimatilpasning

 • 7: Nye vannveier – overflatevann, flerbruk og klimatilpasset Oslo
 • 8: Samskaping – kulturelle økosystemtjenester fra bynatur

Den sosiale og kulturelle dimensjonen

 • 9: Byutviklingens sosiale implikasjoner
 • 10: Aktiv kulturarvpolitikk som ledd i en bærekraftig byutvikling
 • 11: Crowdsourcing og innbyggernes rolle i bærekraftige byutvikling

14:30 Paneldebatt

 • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Heidi Sørensen, direktør, Klimaetaten, Oslo kommune
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Nina Solli, Regiondirektør, NHO Oslo og Akershus
 • Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom

15:00 – 15.30 Oppsummering

Innspill: Lederskap og samskaping i Oslo – veien videre – et kritisk blikk

 • Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet

Sluttkommentar: Hvordan tar vi samskaping mellom forskning, næringsliv og kommunen videre?

 • TBA