Vann og bynatur

Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er klimatilpasset, betyr ifølge Miljødirektoratet at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter.

Dette gjelder også i byene, som står overfor både økologiske utfordringer, men også utfordringer med å håndtere større nedbørsmengder.

7: Nye vannveier – overflatevann, flerbruk og klimatilpasset Oslo

Møterom: Kinoen i Forskningsparken

Blå-grønne (eller naturbaserte) løsninger har et potensial for å svare på flere framtidige urbane utfordringer koblet til overvann, forurensing og klimaendring. Også folkehelse, kulturell opplevelse og biologisk mangfold kan fremmes med blå-grønne tiltak. Men hvordan skaper man gode blå-grønne løsninger som tar hensyn til flere ulike premisser og samfunnsmål? Hvilke fagdisipliner bør og skal komme inn, og når, i planprosessen? Og hvordan involverer man befolkningen og andre berørte?

Til denne workshop inviteres representanter fra forskjellige fagdisipliner for å diskutere dette. Alle som er interessert i blå-grønne løsninger er hjertelig velkommen.

8: Kulturelle økosystemtjenester fra bynatur

Møterom: Norsk institutt for naturforskning (NINA), Forskningsparken

  • Ansvarlig: David Barton, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Gro Koppen (Bymiljøetaten, Oslo kommune)

Oslo kommune gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftsområder i hele kommunen i 2017-2018. Vi ser fremover til etterbruk av informasjonen.

  • Samskaping av friluftsområder i Oslo: Hvordan kan arbeidet bidra til å dele, oppdage og forstå friluftsliv i det mangfoldige Oslo?
  • Samskaping mellom nabokommuner. Hvordan kan Stor-Oslo kommunene kartlegge og verdsette friluftsområdene sine sammen ved neste rullering av metoden?
  • Samskaping av et grønt byregnskap. Hvordan kan vi gi kartinformasjonen merverdi gjennom felles kartløsninger og formidling til befolkningen?