Klimapolitikk

Byene tar ledelsen i det grønne skiftet. Men en av de største utfordringene er gode måter å lede det grønne skiftet på. De konvensjonelle styringssystemene ikke rigget for denne oppgaven. Teorier om samskaping er under utvikling og er et alternativ, og lederskap trekkes fram som essensielt for vellykket samskaping.

1: Styring og lederskap for samskaping av det grønne skiftet i Oslo

Møterom: FORUM, Forskningsparken

Byledelse – både det politiske og det administrative – spiller en avgjørende rolle for det grønne skiftet. Gjennom korte presentasjoner og felles diskusjoner vil vi komme nærmere hva Oslos lederskap bør og kan bestå av.

Viktige bidragsytere til det grønne skiftet presenterer det de mener er viktig for at de skal kunne støtte opp om endringsprosessene:

 • Næringslivet
 • Sivilsamfunnet
 • NIBR / TØI / RUC / Mistra
 • Fra Oslo kommune: Heidi Sørensen og Rikke Dahl-Monsen i Klimaetaten

2: Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte?

Møterom: FAROS, Toppsenteret, Forskningsparken

 • Ansvarlig: Merethe Dotterud Leiren, CICERO; Gard Jenssen, Smarte byer; Tom Erik Julsrud, TØI; Julie Runde Krogstad, TØI

Smart anvendelse av digital teknologi kan bidra til å gjøre byene bærekraftige og attraktive å leve i. Begrepet «smarte byer» er imidlertid omdiskutert. Hvordan brukes begrepet smarte byer? Hvilke muligheter gir det for samskaping for det grønne skiftet? Hvilke holdninger har brukerne av digital teknologi? Hvordan kan Oslo bli en «smart by», hvor målet er å redusere klimagassutslippene. Vil digital teknologi kunne bidra til dette?

 • Hvordan brukes begrepet smarte byer – Julie Runde Krogstad
 • Hvordan kan samarbeid om smartbydata bidra til det grønne skiftet? – Gard Jenssen
 • Hvordan skal Oslo bli en klimasmart by – Lene Lad Johansen, Oslo kommune
 • Hvilke holdninger har brukere av digital teknologi – Tom Erik Julsrud
 • Diskusjon
 • Oppsummering/noen perspektiver på vegen videre – Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge

3: Regional areal- og transportplanlegging i Osloregionen, knutepunktutvikling og kommunenes oppfølging

Møterom: HAGEN 3, Forskningsparken

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal bl.a. gi regionen et arealeffektivt utbyggingsmønster basert på prinsippet om flerkjernet utvikling. Vi spør: Hva innebærer denne planen konkret for utvikling i hovedstadsregionen? Hvilke styrker og svakheter har planen? I 2017 ser vi at tilflyttingsveksten til storbyene har stoppet opp: betyr dette at forstaden har fått en ny renessanse – og hvilke konsekvenser har dette for en regional plan, som ønsker mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus?

 • Hva innebærer planen for utviklingen av hovedstadsregionen, sett fra Oslos perspektiv?
  Victoria Marie Evensen (Ap), leder for Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.
 • Hvilke styrker og svakheter har planen ut fra et transportfaglig perspektiv?
  Anders Tønnesen, TØI
 • Fungerer planen som retningsgivende i arealpolitikken – for kommuner, fylkeskommunen og statlige aktører?
  Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, HiOA
 • Å tenke utenfor «strikken» – Hvordan ivaretar en stor utbygger sitt samfunnsansvar i planfasen?
  Harald Martin Gjøvaag, Utviklingssjef, Selvaag Bolig