Transport og energi

Å få til en transformasjon i transport og energisystemer er kjernen i grønn omstilling, og byene blir av mange sett på som løsningsarenaene der nye løsninger innen transport og energi skal prøves ut i praksis.

4: Grønn transformasjon i transport og energi – nullutslippstransport fra policy, teknologiutvikling, implementering

Møterom: AQUA, Forskningsparken 

  • Ansvarlige: Øystein Ulleberg, Institutt for energiteknikk (IFE), TØI, NILU, Klimaetaten

Hvordan kan vi ta koble eksisterende og framtidige energisystemer, og etablere nullutslippstransportløsninger basert på fornybar energi? I 2017 ble det etablert et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen nullutslipp i transport, med fokus på batteri- og hydrogenteknologi for tyngre applikasjoner på vei, bane og sjø. Hovedformålet med denne workshopen er å presentere ulike muligheter og barrierer for utvikling av nullutslippstransportløsninger, med fokus på batteri- og hydrogenteknologi.

Det legges opp til noen korte innledende presentasjoner på teknologi og mulige systemløsninger, etterfulgt av en åpen diskusjon om hvordan, hvor og når de ulike løsningene kan og bør implementeres. Resultatet fra workshopen vil brukes som innspill til en policy på området.

5: Hvilken rolle kan delemobilitet spille for bærekraftig utvikling i Oslo

Møterom: Store møterom, Transportøkonomisk institutt (TØI), Forskningsparken

Delemobilitet er en innovativ kollektiv mobilitetsordning avgjørende for det grønne skiftet. Bysykler preger allerede bybildet, og bildeling har nå over 100 000 interessenter i Norge (flere enn antall elbiler!). Delemobilitet er et fleksibelt svar på problemet med for mange biler og for store miljøbelastninger i byene, og er én løsning på vei mot nullvekstmålet for bilbruk i by. Når biler og sykler deles – fra en bedrift, et kollektiv eller andre privatpersoner – spares ressurser og ledig kapasitet utnyttes. Velkommen til å diskutere hva som fremmer – eller hemmer – at bil- og sykkeldeling nå tar av, og hva det gjør med byene våre!