Home » news » ”Det er ikke greit å forstå hvor skoen trykker, når man ikke har den på…”

”Det er ikke greit å forstå hvor skoen trykker, når man ikke har den på…”

For å få innblikk i hvor skoen trykker hadde derfor forskerne i Cross Care Old et møte med brukerrepresentantene fredag 29/9-2017. Møtet ble innledet med en presentasjon av brukerne og diskusjon om ulike måter å involvere brukere på.

I diskusjonen ble det pekt på at etter samhandlingsreformen, er det utviklet mange nye tjenestetilbud i kommunen der ulike brukergrupper har en sentral rolle. Videre ble det vist til at mye tyder på at liggetiden på norske sykehus er på vei opp etter å ha vært blant de laveste i OECD i 2012-13. I denne sammenheng ble det pekt på at et velfungerende samarbeid mellom ansatte i tjenestene i sykehus og i kommunene er en viktig forutsetning for at helsemyndighetenes målsetting om at en raskere utskrivning av pasienter skal bli en realitet. Dette medfører at pasienten får et bedre tilbud og kostnadsbesparelser for samfunnet. Annen lærdom fra møtet er at det foregår mye forskning på pasientforløp i Norge og at nettverksbygging med andre forskermiljøer kan være nødvendig.

Diskusjon rundt begreper som modeller, retningslinjer for praksis, veiledning, best praksis, anbefalinger og modeller. Representantene fra Cross Care Old presenterte de ulike arbeidspakkene og inviterte brukerrepresentantene til diskusjon av hele prosjektet. De fire Ph,d – prosjektene som inngår har alle et kvalitativt design og med fokus på ulike typer brukermedvirkning knyttet til utskrivning fra sykehus og overføring til helsehus, samt utskrivning fra sykehus og overføring til tjenester i kommunen eller hjem. I tillegg vil en utforske tverrprofesjonelt samarbeid etter at pasienten er utskrevet fra sykehus og betydningen av et læringsnettverk knyttet til pasientforløp i kommunen.

Kommentarer i denne sammenheng var at ulik kompetanse, ferdigheter, ressurser og kulturer i helsevesenet utfordrer samhandling. Mål, forventninger, roller og ansvar kan være uklart mellom ulike aktører og pasientforløpet for eldre kan være uforutsigbart og avhengig av kommunal kontekst. Andre utfordringer for samhandling kan være at selv om man jobber i samme dokumentasjonssystem er det utfordringer med informasjonskontinuitet.

Delprosjektet med fokus på vertikal samhandling rettet mot sammenhenger mellom liggetid, reinnleggelser til sykehus og ulike kjennetegn ved pasienter, kommuner og sykehus ble også presentert og diskutert. Et viktig spørsmål er hva er ”best praksis ” med hensyn til vertikalt koordinert omsorg. Data fra ulike register og spørreskjema fra sykepleiere i sykehus og i kommunale tjenester vil bli brukt. Det siste delprosjektet fokuserte på horisontal samhandling i kommunen med utgangspunkt i heterogene brukergrupper, spesialisering av tjenester og økende medisinsk fokus.

Det vil være fokus på:
(1) Hvor mye flytter eldre mellom ulike kommunale tilbud?
(2) Hvordan foregår samhandlingen?
(3) Hvilke erfaringer har ansatte med horisontal samhandling?
(4) Hvilken rolle har dokumentasjonssystemet i horisontal samhandling?

En viktig erkjennelse fra møtet er at det er viktig at brukerne opplever å være en integrert del av prosjektene, og ikke noe som er på siden av det «egentlige» prosjektet. Vi vil ikke ende opp på denne måten:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *