Home » news » Artikler publisert i BMC Geriatrics og Economics and Finance

Artikler publisert i BMC Geriatrics og Economics and Finance

Følgende to artikler er publisert:

Karlsson, Martin; Iversen, Tor; Øien, Henning (2018). Aging and Health Care Costs. Hamilton, Jonathan (Red.). Oxford Research Encyclopedias: Economics and Finance. kapittel. Oxford University Press.

Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas; Bonander, Carl (2018). The impact of community-based interventions for the older population: a quasi-experimental study of a hip-fracture prevention program in Norway. BMC Geriatrics. Vol. 18.

I den første artikkelen benyttes registerdata til si noe om hvordan kostnader til omsorgstjenester, primærhelsetjenester og sykehustjenester vil endre seg som følge av en aldrene befolkning. Studien er relevant for å beskrive hvordan kostnader og bruk av ulike tjenester vil endres, og kan belyse tjenesteområder det vil være viktig for sykehus og omsorgs- og primærhelsetjenestesektoren å samarbeide for å holde kostnadene nede.

Den andre artikkelen studeres effektene av en hoftebruddsforebyggende reform som ble innført av 15 norske kommuner i 2013. Forebygging av hoftebrudd har lenge vært en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i norske kommuner. Grunnen er at hoftebrudd er en relativt vanlig hendelse blant eldre i Norden sammenlignet med mange andre Europeiske land, og at hoftebrudd er forbundet med høye livskvalitets- og sykehuskostnader. I reformen innførte kommunene evidensbaserte tiltak for å redusere hoftebrudd. Norsk pasientregister er brukt til å studere trender i sykehusinnleggelser knyttet til hoftebrudd i reformkommunene og sammenligner dem med trender i liknende kommuner som ikke var en del av reformen. Analysene finner ingen tegn på effekt av reformen, og konkluderer med at det er stor forskjell på hvordan tiltak blir innført i randomiserte forsøk og når de blir innført i det virkelige liv.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *