Bruk av korte videosnutter for økt studentrefleksjon

20160226-IMG_3965Tidligere har FPK-bloggen skrevet om hvordan video kan benyttes for å introdusere studenter for nytt fagstoff eller som veiledningsverktøy i deres praksisperioder. Til høsten starter et helt nytt nettstudie i Seksuell helse og seksualitetsundervisning, der store deler av fagstoffet formidles gjennom korte videosnutter. I dette innlegget forteller Gerd Hilde Lunde (Institutt for atferdsvitenskap, HF), Stine Kühle-Hansen (Institutt for atferdsvitenskap, HF) og Ann-Karin Valle (Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, HF) om hvordan studiet legges opp, og hvilke pedagogiske fordeler korte videosnutter gir for studentene.

Hvorfor ønsket dere å etablere nettstudiet «seksuell helse og seksualitetsundervisning»?

Ann-Karin: Noe av bakgrunnen for utviklingen av studiet har vært å få mer åpenhet rundt temaet seksuell helse, som lenge har vært et tabubelagt tema. Det er i dag viktig at yrkesgrupper som jobber i skolen, sykepleiere og andre innenfor helsesektoren har god basiskunnskap om seksualitet og seksuell helse, og ikke minst kan snakke sammen om slike temaer. Mer åpenhet og økt forskningsbasert kunnskap på feltet har derfor vært en viktig grunn til at dette tverrfaglige studiet nå opprettes.

Gerd Hilde: Vi fikk støtte fra Norgesuniversitetet i 2015 og godkjent programplanen i februar 2016. Studiet utvikles i læringsplattformen EdX, og skal være helt automatisert. Dette betyr at nettstudiet er koblet til ulike diskusjonsfora på nett, blant annet sosiale medier.

I studiet står korte videosnutter sentralt. Hvorfor har dere ønsket å fokusere på dette?

Gerd Hilde: Vi tror at det å høre en persons stemme er mer levende enn bare en tekst, derfor har vi laget mange korte videosnutter med ulike fagpersoner. Studiet er inndelt i hovedtemaene seksuelle overgrep, kjønnsidentitet og seksuell helse. Innenfor hvert av disse områdene har vi laget en rekke korte podcaster der vi benytter ulike filmsjangre.

korte filmer

Fordeler med korte filmer (hentet fra nettsiden https://blogg.hioa.no/iktprosjektseksuellhelse/)

Stine: Hjernen har begrenset kapasitet til å ta imot monologer. Å lage korte videoer har derfor også den fordelen at de kan være med å øke lærerutbyttet hos studentene. Videoene er et par minutter lange, der studentene rett etter å ha sett filmen besvarer 2-3 spørsmål før de leser videre i pensum og ser neste film. Dette gjør studiet mer interaktivt og studentenes refleksjoner står sentralt. Vi vil at de jobber med implisitte fordommer i forhold til utvalgte temaer. I tillegg er korte filmer mer overkommelige å lage. Vi har også laget noen litt lengre filmer, men disse vil primært være ekstraressurser for studentene.

Ann-Karin: Korte videoer er heller ikke forbeholdt nettstudier. Denne typen film passer for eksempel veldig godt inn i undervisningsopplegg som er lagt opp etter prinsippene for flipped classroom.

Stine: I tillegg bidrar videoer til at tilgangen til viktig fagstoff ikke er avhengig av oppmøte, og fagkompetanse kan lagres og spres. Vi tror det er viktig å utvikle en delingskultur på institusjonen, og håper også at andre utdanninger ser viktigheten av temaer som seksuelle helse, overgrep og kjønnsidentitet. Vi låner gjerne bort noen videoer til tilsatte som ønsker å bruke disse i sin undervisning.

Hvilke andre digitale verktøy benyttes i nettstudiet?

Gerd Hilde: Selv om vi har et hovedfokus på film, består også studiet av forskningsartikler, e-bøker og quizer. Etter hver film og tekst finner studentene ulike oppgaver, i tillegg til at det er oppsummeringstester etter hvert hovedtema. Dette er ikke bare kunnskapstester, men også en rekke holdnings- og refleksjonsspørsmål.

Stine: Vi har også laget case fra virkeligheten, der vi i utgangspunktet hadde planlagt å bruke lydopptak. Men fordi det fort kan oppstå utfordringer knyttet til anonymitet og stemmegjenkjenning har vi byttet ut stemmene med et live-tastatur. Her ser studenten ord for ord skrevet live på skjermen. Det representerer enten spørsmål fra en elev eller en pasientbeskrivelse med behov for å bli hørt.

I forbindelse med utviklingen av videoene, hvilke erfaringer har dere gjort dere som kan være nyttige å dele med andre på HiOA?

Stine: Fordi fagstoffet skal formidles på et par minutter er det viktig å ha et konkret og presist språk når man spiller inn videoene. At det viktigste av det viktige formidles. Det er stor forskjell på å kommunisere i et auditorium og gjennom en film. Vår erfaring er likevel at det er lettere å få fagpersoner til å stille opp når det kun er snakk om korte filmer. Når opptaket kan foregå på underviserens eget kontor er vår opplevelse at mange undervisere blir tryggere og mer komfortable enn hva de ville vært i et filmstudio. Vi tror derfor at den korte video-varianten kan være med å senke terskelen for å produsere egne filmer.

Ann-Karin: For å kunne utvikle videoene ytterligere er det også viktig at disse evalueres, og at læringsutbyttet ses opp mot de pedagogiske verktøyene som benyttes. Vi holder på å utarbeide en evalueringsplan, der tanken er at vi kan involvere studenter i dette arbeidet.

Gerd Hilde: Det er mye hjelp å hente for de som ønsker å lage videosnutter. For oss har både Moocahuset og Gabi Hurlen på HF vært en utrolig støtte. Ønsket om å ta i bruk e-læring og IKT-baserte verktøy blir stadig større, derfor bør hvert fakultet hatt en egen fagperson som kan støtte undervisere med den digitale biten. Da tror jeg terskelen for å ta i bruk digitale verktøy kunne blitt enda lavere.

 

Her finner du bloggen for e-læringsprosjektet «seksuell helse og seksualitetsundervisning».

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *