Forberedte studenter i et Flipped Classroom design – kritisk faktor for læring!

-Hvert år har jeg sakte, men sikkert lagt om undervisningen i kvantitativ metode og statistisk analyse på master i sosialfag (10 studiepoeng) ved Fakultet for samfunnsfag ved OsloMet, sier førsteamanuensis Åsmund Hermansen. Dette er et obligatorisk emne. Det har frigjort tid til personlig veiledning og læring i eget tempo. Jeg opplever at studentene er mer engasjert og motivert for faget når de er aktive deltakere i undervisningen. Målet med å legge om til omvendt klasserom har vært å ta pedagogiske grep som underbygger effektiv læring for studentene.

Hva forventes av studentene i forkant av undervisning i klassen?

-I år har jeg gått «all in» med å lage et opplegg som baserer seg på omvendt klasserom (Flipped Classroom). Opplegget er kort fortalt at studentene får tilgang til 26 korte videoer: https://blogg.hioa.no/metode/forelesninger-kvantitativ-metode/ Studentene får en kursplan som viser hvilke forelesninger jeg forventer at de ser i forkant av undervisningene og hvordan disse henger sammen med oppgaveløsningen i undervisningsøkten.

Undervisningen i klasserommet

Undervisningen i klassen er på tre timer hver gang, i til sammen 24 timer. Den første timen brukes til å gi en kort oppsummering med vekt på de viktigste elementene fra forelesningen studentene har sett i forkant. De to påfølgende timene bruker vi til å jobbe med et arbeidskrav som dekker alle sidene av faget – fra problemstilling og enkel beskrivende statistikk til multippel regresjonsanalyse og statistisk modellering.

-I tillegg til videoforelesninger har jeg også laget veiledningsvideoer til hver del av arbeidskravet. Slik kan studentene få svar på mange spørsmål ved å se på disse. Jeg har hjelp av en læringsassistent (masterstudent) i undervisningen. Sammen greier vi akkurat å hjelpe en studentgruppe på mellom 30 og 40 masterstudenter. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne fremstille seg til 4 timers skoleeksamen.

Kritisk faktor

-Opplegget er basert på en helt kritisk faktor – forberedte studenter! Jeg har vært svært tydelig overfor studentene om at de må benytte seg av alle læringsressursene jeg har gjort tilgjengelig. De må også gi meg tilbakemelding på hvordan læringsressursene kan forbedres slik at de treffer deres behov.

-Hva sier studentene og hva viser eksamensresultatene?

-I evalueringen fra emnet våren 2019 svarte 32 prosent at de jobbet «0 – 4 timer» med faget utover undervisningsøktene i uken. 58 prosent jobbet 8 timer eller mindre med faget på egen hånd i løpet uken. Studentene fikk en snittkarakter på B på eksamen. Jeg vet ikke hvor mye studentene la inn av innsats i ukene før eksamen. Det er rimelig å anta at økt arbeidsinnsats ukene før eksamen bidro signifikant til det gode resultatet, rett og slett fordi de gjennom undervisningen hadde god trening i å løse oppgaver.

-Hva vurderer du å gjøre videre?

-Svært mange jobbet godt med arbeidskravet. Kravet innbefattet alle sentrale deler av faget og dermed også spørsmål studentene ble testet i på eksamen. Fremover vurderer jeg å la arbeidskravet telle sammen med eksamen når vi fastsetter endelig karakter. Det vil styrke læringen som skjer i arbeidet med arbeidskravet og ikke minst belønne studenter som jobber godt med arbeidskravet. Min vurdering er at dette vil styrke studentens forståelse av målet med faget og i enda sterkere grad betone at læringsprosessen skjer i forbindelse med arbeidskravet (Nicole og Macfarlane-Dick 2006; Hattie og Timperley 2007).

Vi ser også nå at antallet som bruker statistisk analyse i masteroppgaven er mangedobbelt!

Vil du vite mer om læringsdesignet Åsmund har utviklet, vennligst ta kontakt med Åsmund: asmuhe@oslomet.no

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *