Første kull med mulighet for CIL på vei ut i verden!

Vi har feiret at kull 14 har gjennomført bachelorutdanningen i ergoterapi og er klar for arbeidslivet – og noen for videre studier. Med på veien har de HiOA alumni, med blant annet muligheter for karriereveiledning i to år og livslagt tilbud om å bruke bibliotekets tjenester.

Lykke til i arbeidslivet og videre studier, kull 14!

For første gang ble også CIL – Certificate of International Learning – delt ut til de studentene som hadde opparbeidet seg internasjonale aktiviteter gjennom studieløpet. Hele fem studenter fikk sertifikatet utdelt fra internasjonal koordinator Berit Tveit under seremonien. De har blant annet vært i praksis i Danmark, vært på kurs i Belgia, hatt praksis med internasjonalt fokus i Norge og deltatt på internasjonal konferanse i Irland.

Berit Tveit ønsker studentene som har opparbeidet seg CIL lykke til med å bruke sin internasjonale kompetanse i arbeidslivet.

Det ble en rekke innlegg fra studenter og lærere med takk, minner og gode ord på veien videre. Vi fikk en oversikt over alle temaene studentene har jobbet med til bacheloroppgaven.

  • Mange hadde fordypet seg i ulike aspekt ved barns helse i år, med fokus på sosial inkludering og overgangen fra barn til voksen.
  • Flere grupper studerte aktivitetstilbud ved psykisk helse og rusproblematikk.
  • Noen skrev om Fontenehus som er en arena for fellesskap og arbeidsaktivitet, og andre om arbeidshelse knyttet til arbeidsmiljø.
  • En del grupper hadde også fordypet seg i ergoterapeuters arbeid i kommunehelsetjenensten og velferdsteknologi.

De fleste studentene har vært knyttet til pågående forskningsprosjekter ved Instituttet og våre samarbeidspartnere  i arbeidet med bacheloroppgaven.

Vi ønsker dere lykke til på vei ut i verden, kull 14! Gleder oss til å se dere igjen på kurs, videreutdanninger eller master? Og til samarbeid med dere som praksisveiledere og i prosjekter i fremtiden.

Bli gjerne med i Ergoterapi Alumni gruppen på LinkedIn. Vi planlegger også Alumni-treff på ergoterapiutdanningen ved HiOA i høst. Hold av torsdag 19.oktober fra kl. 15.30!

Videreutdanning i allmennhelse? Just do it!

Det er fortsatt mulig å søke opptak til Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse med start i uke 36 denne høstenVi har spurt to tidligere studenter om deres motivasjon og erfaringer med videreutdanningen. Kim Schultz-Haudt Lid og Anne-Cecilie Strandslett jobber begge i Røyken kommune, men gikk i forskjellige kull.

Hvorfor søkte du deg inn på videreutdanningen?

Kim: Jeg hadde behov for faglig påfyll og synes at innholdet så spennende ut. Dessuten var det andre som hadde gått året før, og som anbefalte det.

Anne- Cecilie: Gruppepress fra kolleger! To kolleger anbefalte den og jeg ønsket meg litt faglig oppdatering og ikke minst 30 studiepoeng på veien til å bli ergoterapeutspesialist.

En del av kullet som gikk ut av videreutdanningen i 2016.

Hvordan har utdanningen økt og styrket din kompetanse?

Kim: Jeg har blitt mer bevisst min ergoterapeutfaglige tilnærming og fått utvidet min kunnskap om ergoterapeutiske prosesser, samt bedret min forståelse rundt forskning og hvordan nyttiggjøre seg dette.  

Anne- Cecilie: Den har gitt meg mer faglig trygghet og bevissthet på hvordan jeg fremmer faget.

Hvordan erfarer du at videreutdanningen styrker deg i din jobb?

Kim: Den har gitt meg et bredere perspektiv og bedre innsikt i hvorfor vi ergoterapeuter tenker og handler som vi gjør. Nå har jeg hatt andre stillinger enn den tradisjonelle ergoterapien i den senere tid, men oppdatert kunnskap kommer godt med uansett hva  slags stilling man besitter, også i lederstilliger, så lenge det inkluderer mennesker og aktivitet.

Anne-Cecilie Strandslett

Anne Cecilie: Jeg har fått en ny giv i hverdagen. Jeg ser mulighetene på en helt annen måte. Fikk mange ideer under utdanningen som nå er satt ut i praksis og det kommer mer….!

Hvilke tanker har du om undervisningen og forelesningene?

Anne- Cecilie: Flere ganger under samlingene tenkte jeg at kullet var utrolig heldig som opplevde så gode forelesere. Det var den ene professoren etter den andre! Det var så mange av foreleserne som inspirerte, og ikke minst forbundsleder Nils Erik! Da han snakket om mulighetsrommet så traff det meg virkelig, og det inspirerte meg til å bli mer offensiv. Det å se mulighetene og våge å gjøre noe med det. Fantastisk inspirerende!!!

Kim: Det var jevnt over et godt nivå på forelesningene og det var mange spennende samlinger. Jeg tror at mange synes at faget under tiden da man tok bachelorstudiet kunne virke litt ullent og vanskelig å få grep på. Etter at man har arbeidet noen år, ser man ting på en litt annen måte, som gjør at jeg tror at man har utbytte av det faglige i enda større grad.

Har du hatt nytte av denne videreutdanningen, og på hvilken måte ?

Anne Cecilie: Studiet forandret meg som ergoterapeut. Jeg har løftet hodet fra enkeltsaker til å se faget i en større sammenheng – på systemnivå. Det har gjort noe med hvordan jeg formidler faget, og hvordan jeg presenterer meg selv og faget.  Jeg tør være mer synlig, og fordi jeg har en jobb som ikke er helt “typisk ergoterapi” håper jeg at dette viser hvilke muligheter faget vårt har!

Kim: Jeg ble overrasket over hvor mye studiet ga meg og anbefaler andre å søke!

Har du noe råd til fremtidige studenter på studiet?

Kim: Hvis man jobber jevnlig og leverer inn deloppgaver, får man økt nytteverdien og gjør studiet enda mer spennende, samt at man stiller sterkt til eksamen.

Anne Cecilie: Just do it!!!

Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!

Miriam Lund er masterstudent i ergoterapi

Miriam Lund er heltidsstudent på det første kullet ved Master i ergoterapi. Hun jobber i tillegg deltid som miljøterapeut i en bolig, og som veileder for ergoterapistudenter i praksis innen psykisk helse. Miriam ble masterstudent ett år etter hun avsluttet bachelorutdannelsen ved HiOA.

Vi spør henne om på hvilken måte masterstudiet har bidratt til å øke kompetansen hennes. Miriam kan fortelle at «Utdanningen har gjort meg mer reflektert og kanskje i litt bedre stand til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Med en fullført master har jeg flere jobbmuligheter og mer tyngde i jobbsøkingsprosessen». Hun forteller videre at hun mener at utdanningen er relevant, og syns at undervisningen i vitenskapsteori er spesielt interessant.

Miriam forteller at hun opplever mange av foreleserne og deres forelesninger som bedre enn på bachelorutdanningen. Det er også mer frihet på masteren, noe som gjør at hun får jobbet som studentveileder ved siden av. Miriam sier videre at hun liker studiet godt, og at det merkes at det er lagt ned mye arbeid i utdanningen: «Jeg opplever også at foreleserne er blide og positive, og ikke minst engasjerte. Og studentmiljøet er godt!».

Hva slags type jobb kan du tenke deg etter masterstudiet?
«Jeg kunne godt tenke meg å jobbe innen rehabilitering. En jobb som er variert er det beste jeg kunne tenke meg. Men jeg er åpen for alle muligheter, så lenge jeg får jobbet med mennesker!».

Har du noe råd til nåværende og fremtidige studenter på studiet?
«Å ta en master er ganske annerledes enn å ta en bachelor. Det er viktig å ha litt disiplin, da det ikke er skole hver uke. Å danne kollokviegrupper slik at du har noen som pusher deg kan være lurt. Og du kan alltid snakke med lærerne på utdanningen, de er svært behjelpelige hvis det er noe du lurer på eller vil snakke om».

Miriam avslutter med: «Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!». Det er fortsatt mulig å søke opptak for oppstart allerede høsten 2017.

Lurer du hvilke erfaringer andre studenter har med denne utdanningen? Les hva Linnea Dammen synes!

Dere er stjerner på deres felt!

Dosent Tore Bonsaksen og professor Randi Wågø Aas

Vi har hatt tiltredelsesseminar og fest ved instituttet i forbindelse med at Tore Bonsaksen har fått opprykk til dosent i ergoterapi og Randi Wågø Aas til professor i arbeidshelse. Instituttleder Mona Dahl åpnet arrangementet med å fortelle: “Det er høye krav til forskning, undervisning, veiledning, å benytte flere formidlingsformer og være innovativ for å nå dit dere er i dag. Dere har begge oppfylt alle disse kriteriene og er stjerner på deres felt!”.

Randi Wågø Aas startet med å presentere sitt faglige arbeid med tittelen “Forskning på sykefravær: work in progress?”. Hun definerte hva en professor er, nemlig en som skal offentlig fremføre og være ekspert på sitt felt. Hennes svar til dette var at “ekspertens fremste kjennetegn er at han vet hva han ikke kan”. Videre gav hun et historisk tilbakeblikk på kunnskapssynet som har utviklet seg fra tanken om vitenskap som absolutte sannheter, til  moderne vitenskap som bygger på uvitenheten. Aas sier: “…vi leter for å finne nye svar på de store utfordringene i samfunnet”.

Videre gav Randi Wågø Aas et overblikk over dagens situasjon for sykefravær i Norge. Hun hevdet at vi fortsatt tror på sykmelding i helsevesenet, og at aktivitet skjer best ved pisk og tvang. Dette er ikke i overensstemmelse med det vi vet fra forskning. Når sykefravær skal studeres må vi være bevisst at det er ulike faktorer som påvirker helse og sykefravær. Vi må også anerkjenne deltagelse som en egen faktor!

Forskningsfeltet har skiftet retning fra å fokusere på å forebygge sykdom til forebygging av uførhet. Eller med andre ord: hvordan vi kan ha aktive hverdags- og arbeidsliv på tross av helseplager. Hun snakket videre om sykmelding som et valg. Hvorfor går noen på jobb på tross av helseplager? I dag ser vi et økende fokus på at kunnskap fra helsefremmende arbeid, forebygging og tilbakeføring smeltes sammen. Mennesker har hele liv, og arbeid er den viktigste aktivitetsarenaen for voksne!

Randi Wågø Aas arbeider ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Presenter – Making Sense of Science. Hun underviser og veileder mange studenter på ulike nivå, og er tilknyttet en rekke ulike forskere og miljø. Mye av forskningen i dag handler om tiltak og intervensjoner. Hvordan tiltakene må være for å få folk tilbake til jobb, er et sentralt spørsmål. Til slutt hentet hun opp tittelen på foredraget: kommer vi oss videre på forskningsfeltet innen sykefravær? Hun mener at koproduksjon av kunnskap er veien mot noen flere svar. På spørsmålet om det er progresjon, svarer hun: JA! Det er bare to professorer i arbeidshelse i Norge, og det er stort behov for forskning videre innen dette feltet.

Kollegaer, samarbeidspartnere og familie var til stede for å høre tiltredelsesforelesningene.

Tore Bonsaksens tiltredelsesforedrag som dosent hadde han kalt “Hva har jeg lært så langt?”. Utgangspunktet for opprykket var hans brede plattform med forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi, psykisk helse og pedagogikk. Selv kaller han spøkefullt det han driver med “Mosjonsforskning”, og med det mener han forskning i mindre format. Han trakk fram noen sentrale felt som han har jobbet med over tid i denne forelesningen.

Ett område er kroniske sykdommer og det å mestre dagliglivet med en kronisk lidelse. Med utgangspunkt i Lærings- og mestringssentrenes fremvekst har han bidratt med forskning på lærings- og mestringskurs for personer med sykelig overvekt og KOLS. Han forklarte hvordan tro på egen mestring og reell mestring er to ulike fenomen, men sier at disse også kan henge sammen. Forskningen viser at det å ha høy utdanning, være mann og ha et arbeid gir høyere mestringsforventning. Det har også vist seg gjennom forskningen at det er mulig å påvirke mestringsforventning gjennom kursene. Om denne opprettholdes over tid kommer derimot an på faktorer som sykdommens karakter.

Tore Bonsaksen har samarbeidet med forskere i Singapore, Australia og Hong Kong om en studie av studenter innen ergoterapi og læringsprosesser. De spurte seg hva læring i høyere utdanning handler om? Utgangspunktet er studentenes intellektuelle modenhet og konteksten som finnes for læring. Bonsaksen forklarte at det er ulike tilnærminger til læring. Det å være interessert i å lære for læringens skyld kalles dyp læring, mens en mer overfladisk tilnærming til læring handler om å passere eksamen. En strategisk læringstilnærming er fokusert mot å gjøre det best mulig for å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det som kommer ut av læringen er i denne studien målt i form av karakterer. Bonsaksen har også sett hvordan generell mestringstro henger sammen med  de ulike tilnærmingene til læring. Det viser seg da at de som scorer høyt på generell mestringstro har mer dyp og strategisk læring, og mindre overfladisk tilnærming til læring.

Tore Bonsaksen takket blant annet ergoterapeutene fra praksisfeltet som har bidratt inn i utdanning og forskning på Instituttet.

Når det gjelder formidling av forskning er Tore Bonsaksen opptatt av at det fortsatt er viktig å publisere artikler i det norske tidsskriftet Ergoterapeuten. På denne måten når vi de vi ønsker! Han mener at om vi innen norsk ergoterapi bare publiserte i internasjonale, engelskspråklige tidsskrifter ville kunnskapen bli utilgjengelig for mange. Et fysisk fagblad med vekt på å publisere artikler på norsk har fortsatt noe for seg! Bonsaksen avsluttet med å si at yrket har vært viktig for han, og han takket mange eksterne samarbeidspartnere innen undervisning og forskning. I tillegg trakk han frem at mange studenter har bidratt som forskningsassistenter. Tore Bonsaksen er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har i tillegg en bistilling ved VID høgskole i Sandnes.

Det kom videre en rekke spørsmål til begge foreleserne, og flere ønsket å gratulere og si noen ord til både dosent og professor. Ved instituttet og innen fagfeltet ergoterapi er vi både stolte og glade for å ha to så kompetente, innovative og produktive forskere, undervisere og kollegaer blant oss. Vi gratulerer og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet! Har du lyst til å samarbeide med blant annet disse to? Søk på Master i ergoterapi!

Randi Wågø Aas og Tore Bonsaksen gratuleres av Nils Erik Ness som er leder for forbundet Ergoterapeutene.

Studentliv: Lyst til å prøve cheerleading?

Thea Lindblad

Som student ved HiOA har du mulighet til å være aktiv i en rekke ulike foreninger, idrettslag og kulturelle aktiviteter. Vi har snakket med Thea Lindblad som går siste året på ergoterapiutdanningen og nå er i full gang med bacheloroppgaven. Hun har drevet med dans i 15 år, og har alltid vært glad i å trene. Thea forteller: “Jeg er sosial og glad i å møte nye mennesker. Det var også grunnen til at jeg ønsket å prøve cheerleading, hvor jeg fikk mulighet til å trene og bli kjent med flere studenter.”

Hvordan ble du interessert i Cheerleading?
“Når jeg fikk høre at HiOA IL hadde tilbud om cheerleading, så ønsker jeg å prøve meg på en trening. Jeg ble “bitt av basillen” etter første trening. Jeg ble godt tatt i mot og inkludert i laget.” Hun forteller at de trener onsdager kl 18.30-20.15 og fredager kl 16.30-18.15. i gymsalen i P44. Treningen er en kombinasjon av turn, stunt og noe dans, i tillegg til styrke- og kondisjonstrening.

Hva er det morsomste med å være med på Cheerleading?
“Cheerleading er en lagsport og du får muligheten til å bli kjent med nye studenter, samtidig som det er god trening. Hvis man ønsker å være en del av laget (Arrows), så får man mulighet til å delta på konkurranser. Vi har nylig deltatt i NM/NCL som ble arrangert på Oslo Fjord Konferansesenter i Stokke. Det var utrolig gøy å reise sammen med laget og bli bedre kjent og inspirert av andre studentlag! Man er velkommen til å bli med på trening uten å være med på laget eller delta på konkurranser.”

Cheerleadinglaget ved HiOA Arrows

Hva betyr det for deg å være med i et lag som student?
“Jeg er veldig glad for at HiOA IL har tilbud om ulike aktiviteter man kan delta på. Det har gitt meg muligheten til å blitt kjent med studenter på tvers av studieretning. Vi har et bra og inkluderende miljø, og ønsker å få flere med på laget. Jeg oppfordrer alle som syntes dette høres gøy ut å komme på en prøvetrening”.

Arrows er med på konkurranser

Snart er Thea på vei ut i arbeidslivet som ergoterapeut. Vi lurer på om hun kan ta med seg noen erfaringer fra idretten ut i yrkeslivet? Thea forteller at “når man driver med cheerleading må man være god til å samarbeide og bidra til positiv energi i laget. Dette er kanskje noe jeg kan dra nytte av, siden ergoterapeuter ofte jobber i team for å bygge hverandre gode!”.

 

Åpen dag – velkommen som søker i 2017!

Torsdag 9.mars var det Åpen dag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det strømmet på med unge som skal gjøre studievalg denne våren. Mange potensielle studenter var interessert i ergoterapi, og kom innom standen vår. Teamet av nåværende studenter gjorde en glimrende jobb med å fortelle om ergoterapi og utdanningen ved HiOA.

Studentteamet på Åpen dag 2017 var Roger Bakke, Monica Røyseth Alnes, Ingrid Elisabeth Imingen og Thea Lindblad

Anne Lund holdt miniforelesningen “Ergoterapi – hva er viktig for deg?” som ble sendt direkte i vår Facebook-gruppe. Du kan se litt av introduksjonen hennes til ergoterapi ved å følge denne lenken. Det var godt oppmøte på forelesningen og mange spørsmål fra en engasjert gjeng.

På miniforelesningen ble det også rom for å snakke sammen om hvilke aktiviteter man hadde gjort dagen før, og hva aktivitene betydde for den enkelte.

Fra 2.året på Ergoterapiutdanningen var Ingrid og Monica på standen hele dagen. På spørsmål om hvordan det var å være med på Åpen dag sier de: “Det var fint å snakke om sitt eget fag! Vi ble drilla i å formidle faget vårt, og fikk virkelig øve på å si hva ergoterapi er til mange som ikke vet det fra før”.

Ergoterapistudentene Ingrid Elisabeth Imingen og Monica Røyseth Alnes

De forteller at mange lurer på hva ergoterapi er og hvilke fag utdanningen består av. Det kom også spørsmål om lønn og arbeidsmuligheter for ergoterapeuter. Framtiden ser lys ut for ergoterapeuter, med flere stillinger som opprettes i kommunene. Det er mer fokus på for eksempel hverdagsrehabilitering hvor ergoterapeuters kompetanse er etterspurt. Og innen 2020 skal ergoterapi være lovpålagt tjeneste i kommunene. De fortalte også mange om oppbygningen av studiet, og fikk formidlet at det er varierte undervisningsformer med praksis og gruppearbeid.

I tillegg til å snakke med potensielle studenter på standen, var det to omvisninger i lokalene våre inkludert en titt på litt av pensum og noen digitale fortellinger som studenter ved utdanningen har laget. Ingrid og Monica sier at mange er interessert, og har lest om ergoterapi på forhånd. De avslutter dagen med: “håper vi har rekruttert noen!”.

Søknadsfrist for bachelorstudiet i Ergoterapi er 15.april. Visste du at du fortsatt kan søke opptak på Master i ergoterapi og Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse?

Du kan lese mer om Åpen dag på HiOA sine nettsider og se bilder med blant annet ergoterapistudent Roger Bakke.

Ergoterapistudent Roger Bakke forteller om utdanningen til potensielle studenter.

 

 

Ny mulighet for videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Ønsker du å styrke din kompetanse og faglige identitet? Ønsker du å gjøre ergoterapi mer synlig? Tenk som mer enn 100 ergoterapeuter har gjort tidligere, og ta videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Et av de tidligere kullene på videreutdanningen sammen med leder for studiet, Dorte Lybye Norenberg.

Dette deltidsstudiet er rettet mot ergoterapeuter i kommunal virksomhet. Studiet ledes av Dorte Lybye Norenberg. Hun oppfordrer: “Kom og bli inspirert i møte med andre ergoterapeuter som også ønsker videreutvikling, og fokus innen vårt yrkesfelt!”.

Gunnbjørg Furuset

Gunnbjørg Furuset tok videreutdanningen for noen år siden, og er nå medansvarlig for studiet. Hun sier:

“For meg gav møtet med videreutdanningen i ergoterapi i 2010 et faglig løft og en inspirasjon som førte meg videre til masterstudier året etter. Fortsatt er kommunen mitt arbeidssted og der stortrives jeg med stadig utvikling av våre helsetjenester. Samtidig får jeg nå være med og føre videreutdanningen som jeg selv ble så glad for, videre. Det er spennende å være underveis!”.

Du kan lese mer om Gunnbjørg Furusets erfaringer med studiet i et tidligere blogginnlegg “Videreutdanningen gav læringsglede som løftet hverdagen”.

Søknadsfristen er 1.mars, men opptak pågår så lenge det er plasser fram mot studiestart høsten 2017! Visste du at du kan ta videreutdanningen ergoterapi innenfor allmennhelse som et valgfritt emne i Master i ergoterapi?

Veiledningsstudiet gir energi!

Visste du at HiOA tilbyr videreutdanningen “Veiledning av studenter i praksisstudier“? Denne er særlig rettet mot de som har studenter i praksis innen helsefagene, og har et spennende tverrfaglig miljø med en rekke profesjoner representert.

Vi har fått høre hva Kristine Olsen mener om å ta denne videreutdanningen. Hun er ergoterapeut og tar nå veiledningstudiet ved siden av jobb samtidig som hun har student i praksis.

Jeg synes veiledningsstudiet er givende og nyttig. Det vi lærte i høstsemesteret var rettet mot veiledning av en person. Dette holder jeg nå på med overfor en student fra studiet. I praksisperioden er det så mye annet en må gjennom i veiledningstimene, men litt av verktøyene vi lærte bruker jeg nå på studenten. Dette går blant annet på å få studenten til å fokusere på at han eller hun må tenke og reflektere mer selv, og at dette er god læring. Jeg har også får nytte av studiet i det daglige arbeidet ute blant brukerne.

Det vi nå lærer, i vårsemesteret, går på undervisning for grupper. Her lærer vi å lage undervisningsopplegg, og lærer hvordan slike prosesser går seg til. Vi samarbeider i grupper med folk med ulik utdanningsbakgrunn. Det er veldig interessant og lærerikt. Selv om jeg jobber ved siden av, så synes jeg at studiet gir energi, og jeg får lyst til å lære mer!

For å bli godkjent i Forbundet Ergoterapeutenes spesialistordning må du kunne dokumentere både kurs i veiledning eller pedagogikk, samt at du har både fått og gitt faglig veiledning. Å delta i denne videreutdanningen gir deg derfor mye på veien mot å bli godkjent ergoterapispesialist!

Les mer om veiledningsstudiet og erfaringer om veilederrollen fra de som tar videreutdannningen på den spennende bloggen Kommunikasjon og relasjonsbygging. Får du lyst til å lære mer om veiledning av studenter i praksis? Du betaler kun semesteravgift for å delta. Veiledningsstudiet er delvis nettbasert, med noen samlinger på HiOA. Søknadsfrist er 1.mars!

Råd fra alumner: Nettverk og engasjement!

Fredag 10. februar 2017 ble Ergoterapiutdanningens første Karriereboost gjennomført, med godt oppmøte og et spennende panel. Alle alumnene i panelet fortalte kort om sin karriere så langt, og gav råd til studentene som er på vei ut i yrkeslivet.

Alumnipanelet på Karriereboost februar 2017

Ingunn Myraunet sa at hennes beste råd var “nettverk, nettverk, nettverk”. Både nettverk og engasjement utenom skolen hadde bidratt til at hun har fått jobb flere steder. Gunvor Lilleholt Klevberg mente at det viktigste var å finne noe du kan engasjere deg i, og bygge kompetanse ut fra det.

Guro Lilleås har lang erfaring som leder selv. Hun mente det var veldig lærerikt å være i et sterkt fagmiljø med flere ergoterapeuter som nyutdannet. Hun sa videre at det viktigste med jobbsøking er å være seg selv og vise at du er motivert for stillingen. Kai Inge Solheim gav råd om å lese stillingsannonsen nøye og fortelle hvilken kompetanse du har å tilby.

Geir Espen Åvitsland fortalte at han søkte mange forskjellige jobber da han var i ferd med å avslutte utdanningen. Han opplevde at det var mye å sette seg inn i når han startet å jobbe, men at det gikk seg til, og at han lærer underveis. Kamilla Lemb Herbjørnsen har jobbet lenge i NAV. Hun forteller at NAV er et spennende sted å jobbe, og at det er stort behov for ergoterapeuter. Hun mener vi må tenke kreativt på hvilke arenaer vi som ergoterapeuter kan bidra i forhold til folks daglige aktiviteter.

Hildegunn Kvarsnes fortalte at hun hadde jobbet med mye forskjellig før ergoterapiutdannelsen, og at dette har vært med å gi henne jobben hun har nå i bedriftshelsetjenenste. Hun var studentrådsleder, og fikk jobb på grunn av det når hun var ferdigutdannet. Både privat og faglig nettverk har vært viktig når hun har fått jobber. Hennes råd er: “Snakk om det du er engasjert i!”.

Det kom mange studenter fra alle tre årene ved bachelorutdanningen!

Leder for HiOA Alumni, Jeff Allan Lugowe, utfordret panelet til å si noe om hva de gjerne skulle visst som student. Det kom mange ulike innspill, blant annet i forhold til at det er stor konkurranse om jobbene. Noen tips:

  • Ekstrajobb – bytt gjerne til en jobb som er relevant for utdanningen.
  • Engasjer deg frivillig – gjør frivillig arbeid som er relevant for ergoterapi.
  • Fremheve det du kan bruke fra andre type jobber – for eksempel relasjonskompetanse fra butikkjobb.
  • Jobbe med å styrke egen faglig integritet. Vær spesifikk på hva du kan!

Det var mange spørsmål fra de som hadde møtt opp til arrangementet. En del handlet om overgangen fra utdanning til yrkesliv, og hvordan det var å ha den første jobben. Panelet fortalte at overgangen kunne være stor. De oppfordret til å ta korte vikariater og se på det som utprøving av ulike muligheter. Flere poengterte at det er mange ulike veier til drømmejobben. En mente at det var behov for litt ekstra søvn når man var ny på jobb. Geir Espen Åvitsland sa han hadde fått dette rådet (som skapte gjenkjennende latter fra tilhørerne) fra en kollega etter første uka på jobb:

“Du skal gjøre en jobb fra 8 til 16 – ikke redde verden!”

Flere av alumnene fra panelet hadde tatt en masterutdanning enten rett etter bachelorutdanningen eller etter noen år. Hildegunn Kvarsnes er nå student ved Master i ergoterapi på HiOA. Hun fortalte:

“Profilen til masteren med komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv er kjempespennende! Og det jeg synes har vært så bra hittil, er at alt vi har gjort på samlingene og oppgavene vi har gjort mellom er lagt opp helt systematisk for å lede fram til eksamen i emnet. Og du kan gjøre det matnyttig for din master allerede helt fra starten hvis du har en klar ide.”

Hildegunn Kvarsnes forteller hvordan det er å studere Master i ergoterapi ved HiOA.

Interessert i å søke Master i ergoterapi? Les mer om studiet og meld deg på nettmøte på facebook 15.februar! Søknadsfristen er 1.mars.

Det er også mulig å starte med et emne som kan inngå i en master; videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse eller Kunnskapstranslasjon.

Se arrangementene til HiOA Karriere, og følg HiOA Alumni på facebook. Visste du at vi har en egen Ergoterapi alumni gruppe på LinkedIn?

På slutten av arrangementet ble det satt av tid til mingling og nettverksbygging mellom studenter og alumner.

 

Velkommen til karriereboost 10.februar!

Fredag 10.februar 2017 er det duket for utdanningens første Karriereboost! Det kan være lurt å begynne å bygge faglig nettverk allerede mens du er student. Ergoterapeuter som har utdannet seg ved HiOA tidligere utgjør en viktig del av ditt fremtidige profesjonelle nettverk. På arrangementet vil du treffe seks ergoterapeuter som har gått ulike veier etter endt bachelorutdanning ved HiOA. De vil kort fortelle om sine erfaringer med karrierevalg og veien ut i yrkeslivet, og så vil det bli rikelig tid til å stille spørsmål og mingle.

Ergoterapeut og alumn fra HiOA, Kai Inge Solheim.

En av de som kommer til panelet er Kai Inge Solheim. Han er 32 år og arbeider som ergoterapeut innen geriatrisk rehabilitering på Ryen Helsehus i Oslo Kommune. Solheim gjennomførte ergoterapiutdannelsen på HiOA i perioden 2009-2012. Han har i ettertid gjennomført en Videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse, og påbegynt Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre. Kai Inge sier:

“Jeg vil sammen med andre utdannede ergoterapeuter svare på spørsmål fra studenter som snart skal ut i arbeidsmarkedet på karreiereboost fredag 10.februar. Jeg vet selv at man gjerne er litt usikker når man står på trappen til å bli utdannet ergoterapeut. Både med hensyn til hvilken vei man skal ta videre, og hvordan man skal gå frem for å skaffe seg arbeid. Jeg vil etter beste evne forsøke å komme med tips som kan hjelpe dere videre ut i arbeidslivet!”

Under bachelorutdannelsen, arbeidet han 20% på en Jernia-forretning i Oslo. Ved siden av studie og arbeid, var han også aktiv innen studentpolitikken. Dagen etter at han var ferdigutdannet startet Kai Inge et sammensatt vikariat på to sykehjem. Han har arbeidet som ergoterapeut i Sykehjemsetaten i Oslo kommune i tiden etter dette. Ved siden av arbeid på langtidssykehjem, har han også fått erfaring med pasienter som trenger lindrende behandling, pasienter på korttidsavdelinger og innen geriatrisk rehabilitering. Kai Inge har deltatt i ulike prosjekter, samt deltatt aktivt i anskaffelsesprosesser i Oslo kommune. Han har også skrevet en fokusartikkel i fagbladet, «Meningsfull hverdag med aktivitetsdosett», forelest på HiOA og holdt innlegg i «Morgendagens helsetjenester på sykehjem – HiOA 2015».

På arrangementet fredag 10.februar vil du i tillegg treffe fem andre ergoterapeuter som har gått ulike karriereveier. De arbeider på vidt ulike steder og med ulike brukergrupper. Følg med på arrangementet på Facebook hvor panelet presenteres framover. Arrangementet er åpent for bachelorstudenter og masterstudenter ved ergoterapistudiet, og for tidligere studenter ved Ergoterapiutdanningen på HiOA.

Tid: fredag 10.02.17 kl. 15.00 (til ca 16.45) – de som vil går ut sammen etterpå

Sted: Pilestedet 48 Rom 642

Meld deg på her for gratis pizzaservering med drikke.

Karrierekoordinator ved Fakultet for helsefag Kristin Skolleborg Berke, alumniansvarlig ved HiOA Jeff Lugowe, Instituttleder Mona Dahl og studiekoordinator Dorte Norenberg planlegger Karriereboost for nåværende og tidligere studenter.