Videreutdanning i allmennhelse? Just do it!

Det er fortsatt mulig å søke opptak til Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse med start i uke 36 denne høstenVi har spurt to tidligere studenter om deres motivasjon og erfaringer med videreutdanningen. Kim Schultz-Haudt Lid og Anne-Cecilie Strandslett jobber begge i Røyken kommune, men gikk i forskjellige kull.

Hvorfor søkte du deg inn på videreutdanningen?

Kim: Jeg hadde behov for faglig påfyll og synes at innholdet så spennende ut. Dessuten var det andre som hadde gått året før, og som anbefalte det.

Anne- Cecilie: Gruppepress fra kolleger! To kolleger anbefalte den og jeg ønsket meg litt faglig oppdatering og ikke minst 30 studiepoeng på veien til å bli ergoterapeutspesialist.

En del av kullet som gikk ut av videreutdanningen i 2016.

Hvordan har utdanningen økt og styrket din kompetanse?

Kim: Jeg har blitt mer bevisst min ergoterapeutfaglige tilnærming og fått utvidet min kunnskap om ergoterapeutiske prosesser, samt bedret min forståelse rundt forskning og hvordan nyttiggjøre seg dette.  

Anne- Cecilie: Den har gitt meg mer faglig trygghet og bevissthet på hvordan jeg fremmer faget.

Hvordan erfarer du at videreutdanningen styrker deg i din jobb?

Kim: Den har gitt meg et bredere perspektiv og bedre innsikt i hvorfor vi ergoterapeuter tenker og handler som vi gjør. Nå har jeg hatt andre stillinger enn den tradisjonelle ergoterapien i den senere tid, men oppdatert kunnskap kommer godt med uansett hva  slags stilling man besitter, også i lederstilliger, så lenge det inkluderer mennesker og aktivitet.

Anne-Cecilie Strandslett

Anne Cecilie: Jeg har fått en ny giv i hverdagen. Jeg ser mulighetene på en helt annen måte. Fikk mange ideer under utdanningen som nå er satt ut i praksis og det kommer mer….!

Hvilke tanker har du om undervisningen og forelesningene?

Anne- Cecilie: Flere ganger under samlingene tenkte jeg at kullet var utrolig heldig som opplevde så gode forelesere. Det var den ene professoren etter den andre! Det var så mange av foreleserne som inspirerte, og ikke minst forbundsleder Nils Erik! Da han snakket om mulighetsrommet så traff det meg virkelig, og det inspirerte meg til å bli mer offensiv. Det å se mulighetene og våge å gjøre noe med det. Fantastisk inspirerende!!!

Kim: Det var jevnt over et godt nivå på forelesningene og det var mange spennende samlinger. Jeg tror at mange synes at faget under tiden da man tok bachelorstudiet kunne virke litt ullent og vanskelig å få grep på. Etter at man har arbeidet noen år, ser man ting på en litt annen måte, som gjør at jeg tror at man har utbytte av det faglige i enda større grad.

Har du hatt nytte av denne videreutdanningen, og på hvilken måte ?

Anne Cecilie: Studiet forandret meg som ergoterapeut. Jeg har løftet hodet fra enkeltsaker til å se faget i en større sammenheng – på systemnivå. Det har gjort noe med hvordan jeg formidler faget, og hvordan jeg presenterer meg selv og faget.  Jeg tør være mer synlig, og fordi jeg har en jobb som ikke er helt «typisk ergoterapi» håper jeg at dette viser hvilke muligheter faget vårt har!

Kim: Jeg ble overrasket over hvor mye studiet ga meg og anbefaler andre å søke!

Har du noe råd til fremtidige studenter på studiet?

Kim: Hvis man jobber jevnlig og leverer inn deloppgaver, får man økt nytteverdien og gjør studiet enda mer spennende, samt at man stiller sterkt til eksamen.

Anne Cecilie: Just do it!!!

Ny mulighet for videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Ønsker du å styrke din kompetanse og faglige identitet? Ønsker du å gjøre ergoterapi mer synlig? Tenk som mer enn 100 ergoterapeuter har gjort tidligere, og ta videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Et av de tidligere kullene på videreutdanningen sammen med leder for studiet, Dorte Lybye Norenberg.

Dette deltidsstudiet er rettet mot ergoterapeuter i kommunal virksomhet. Studiet ledes av Dorte Lybye Norenberg. Hun oppfordrer: «Kom og bli inspirert i møte med andre ergoterapeuter som også ønsker videreutvikling, og fokus innen vårt yrkesfelt!».

Gunnbjørg Furuset

Gunnbjørg Furuset tok videreutdanningen for noen år siden, og er nå medansvarlig for studiet. Hun sier:

«For meg gav møtet med videreutdanningen i ergoterapi i 2010 et faglig løft og en inspirasjon som førte meg videre til masterstudier året etter. Fortsatt er kommunen mitt arbeidssted og der stortrives jeg med stadig utvikling av våre helsetjenester. Samtidig får jeg nå være med og føre videreutdanningen som jeg selv ble så glad for, videre. Det er spennende å være underveis!».

Du kan lese mer om Gunnbjørg Furusets erfaringer med studiet i et tidligere blogginnlegg «Videreutdanningen gav læringsglede som løftet hverdagen».

Søknadsfristen er 1.mars, men opptak pågår så lenge det er plasser fram mot studiestart høsten 2017! Visste du at du kan ta videreutdanningen ergoterapi innenfor allmennhelse som et valgfritt emne i Master i ergoterapi?

Bli ekspert på ditt fagområde!

Master i ergoterapi starter opp høsten 2016 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet har hovedfokus på intervensjoner i hverdagsliv og arbeidsliv. Du kan velge å ta studiet over to år på heltid eller deltid over tre til fire år.

Se filmen under og la deg inspirere!

Søknadsfrist er 1. mars!

Les mer om Master i ergoterapi her.

 

Vi feirer flertall i Stortinget for lovfestet ergoterapi!

Fredag 16. oktober fikk vi beskjeden om at det er flertall på Stortinget for å lovfeste ergoterapi som en del av kommunehelsetjenesten. Forbundet ergoterapeutene har drevet lobbyvirksomhet for å få igjennom dette siden Meld.St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» kom i vår. Dette mottas med stor glede av Ergoterapeutene og alle ergoterapeuter i Norge. Du kan lese mer om dette i forbundsleder Nils Erik Ness sitt blogginnlegg.

20151021_114534I går inviterte Instituttleder Mona Dahl representanter fra Ergoterapeutene til ergoterapiutdanningen ved HIOA for å takke forbundet for kloke argumenter og strategisk jobbing og for at behov for ergoterapeutenes kompetanse har stått i sentrum. Det var stor interesse for å høre mer om prosessen. Toril Laberg fortalte om hvordan de i sin lobbyvirksomhet har argumentert for et lovpålegg med bakgrunn i at det skal være lik mulighet for tilgang på ergoterapi, uavhengig av kommunen du bor i. Det er mange utfordringer som beskrives i primærhelsemeldinga, men få løsninger knyttet til tilrettelegging, rehabilitering og velferdsteknologi. Forbundet Ergoterapeutene har pekt på at ergoterapeuter kan bidra til å løse mange av utfordringene kommunene står overfor i framtida. Det har også vært viktig å peke på ergoterapeuters kompetanse som ledere, pedagoger og endringsagenter i forhold til blant annet hverdagsrehabilitering. Det har også blitt framlagt økonomiske beregninger som viser at kommunene fort tjener inn ergoterapeutstilinger. En sykehjemsplass pr år er kostnaden av en ergoterapeutstilling.

Fra instaLaberg sier: «Regjeringa har snudd, alle har snudd! Det er flertall på stortinget for meldinga med merknadene som sier at ergoterapi skal inn som lovpålagt tjeneste. Meldinga skal vedtas før jul, men lovendringen vil antagelig ta et års tid». Nå er ergoterapeutene klar med neste kampanje «Ingen grunn til å vente». Det er om lag 90 kommuner som ikke har ergoterapeut, men det er også underdekning på ergoterapeuter i mange kommuner. Mange små kommuner har ergoterapeut, og de øker ofte stillingene når de først har ansatt i ergoterapeut i deltidsstilling først.

Mona Dahl ønsket å diskutere med forbundet hvilke ressurser ergoterapeutene trenger for å gjøre en god jobb i kommunene. Ved ergoterapiutdanningen på HIOA har vi hatt videreutdanning innen Ergoterapi innenfor allmennhelse i 7 år og startet i fjor en tverrfaglig videreutdanning i Velferdsteknologi. Begge videreutdanningene er utviklet som masteremner som vil være aktuelle. Neste år starter vi opp Master i ergoterapi, og det blir viktig å se hvordan dette kan henge godt sammen med behovet for kompetanse i kommunene.

Mette Kolsrud poengterte at ved å bli en lovpålagt tjeneste vil faget ha en annen posisjon til å kunne bidra i utviklingen av nasjonale kvalitetskrav når kompetansen til ergoterapeutene nå tydeligere skal inn i kommunene.

Det er inspirerende at det har vært støtte fra flere hold i at ergoterapeutkompetansen skal lovfestes. Aller mest pris setter vi på å få denne støtten fra brukerorganisasjonene. Tusen takk!

20151021_115644

Videreutdanningen gav læringsglede som løftet hverdagen!

Vi har spurt tidligere student på videreutdanningen Ergoterapi innenfor allmennhelse, Gunnbjørg Furuset, om hennes erfaringer med studiet. Furuset er ergoterapeut, fagansvarlig og prosjektleder for hjemmerehabilitering i Sandefjord kommune.

Gunnbjørg Furuset

Hvorfor ønsket du å ta videreutdanning?

Jeg var ferdig utdannet ergoterapeut ved Høyskolen i Bergen i 1997 og fikk umiddelbart jobb i Sandefjord kommune. Der var ergoterapitjenesten organisert og tilknyttet en rehabiliteringstjeneste i vekst og utvikling. Min opplevelse er at det var mye fokus og utvikling innen rehabiliteringsfeltet de første årene.  Etter hvert ble arbeidsdagen preget av ventelister, fokus på lite tid og på for få ergoterapeuter. Da det ble annonsert at Ergoterapiutdanningen ved Høyskolen i Oslo skulle starte opp med videreutdanning innen allmennhelse i 2009 tenkte jeg at dette trenger jeg for faglig påfyll , inspirasjon og oppdatering.

Hvordan opplevde du det var å ta Ergoterapi innenfor allmennhelse her ved HIOA?

Det var så inspirerende både å møte engasjerte lærere og forelesere, og ikke minst å møte andre ergoterapeuter som egentlig var slukt av egen arbeidshverdag, men som også ville prioritere investering i egen læring og utvikling. At studiet var basert på ukessamlinger var positivt og gav mulighet til å ha fokus og arbeidsro som student. I ukene mellom samlingene krevde arbeidsdagen minst like mye som før, samtidig som studiet gav læringsglede som løftet hverdagen. Muligheten til å skrive en prosjektoppgave basert på utvikling av ergoterapirollen på egen arbeidsplass var også veldig spennende. Både for meg, men også for mine kollegaer, og for vår leder som er fysioterapeut.

Kan du fortelle litt om hva som har skjedd etter at du fullførte videreutdanningen?

Videreutdanningen og prosjektoppgaven førte til at jeg ble fagansvarlig for ergoterapigruppen og fikk et ekstra tett samarbeid opp mot leder. Inspirasjonen og læringsgleden fra HIOA, og ikke minst en leder som verdsetter ansatte som vil utvikling, gjorde at jeg startet på master i klinisk helsearbeid innen aldring og eldreomsorg i 2010. Masterstudiet har jeg tatt over fire år ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Jeg har jobbet 100% ved siden av studiene. Dette fungerer fint om du vil og spiller på lag med leder. Høsten 2014 fikk jeg min mastergrad, takket være begynnelsen ved HIOA i 2009! Masterstudiets fokus på blant annet livshistoriens betydning innen aldreomsorgen gjorde at jeg fikk bekreftet ergoterapeutens vektlegging av muligheter for aktivitet og deltagelse.

I 2013 ble jeg prosjektleder for pilotprosjekt «Best Hjemme» i Sandefjord kommune. Prosjektet prøver ut en modell for hjemmerehabilitering, og er et tett samarbeid mellom Utviklingssenter for Senter og Hjemmetjenester, seksjonsleder for hjemmetjenester i kommunen, avdelingsledere i tre soner og ikke minst prosjektgruppen av ergoterapeuter, fysioterapeuter og pleiere som er ansatt i prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2015 og vi tror på implementering i ordinær drift.  Det er spennende, krevende og inspirerende å være delaktig i utvikling både av ergoterapitjenesten og den tverrfaglige samhandlingen innen kommunehelsetjenesten. Jeg har også stor glede av å være veileder for flotte studenter ved Videreutdanningen innen allmennhelse ved HIOA. Og jeg har ved anledning vært sensor ved ergoterapiutdanningen ved HIOA. Så mye har skjedd siden jeg startet på videreutdanningen i 2009, og jeg kjenner meg privilegert både som menneske og som ergoterapeut.

Les mer om videreutdanningen Ergoterapi innenfor allmennhelse!

Søknadsfrist er 1.mars!

Hverdagsrehabilitering i vinden

Leder for Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, har vært prosjektleder for prosjektet «Hverdagsrehabilitering i Norge». Nå er rapporten fra det som omtales på Ergoterapeutenes nettsider som «Et meget vellykket prosjekt om hverdagsrehabilitering» tilgjengelig.

Er du interessert i å lære mer om hverdagsrehabilitering som er en stor satsning i kommunehelsetjenestene over hele Norge? Videreutdanningen i Ergoterapi innenfor allmennhelse har dette som ett av sine temaområder. Søknadsfrist 1.mars 2015!