Stor interesse for kurs i aktivitetsanalyse

Rundt 45 ergoterapeuter deltok på «EVA introduksjonskurset» som ble avsluttet torsdag 7.februar. Introduksjonskurset hadde fokus på anvendelse av Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystemet (EVA) i observasjon og kartlegging av aktivitetsutførelse.

Kurset gikk over to dager med en utprøving på eget arbeidssted i mellomperioden. Deltakerne fikk en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på handlinger og ferdigheter. Kurset la også vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

 

Kurslederne Brian Ellingham, Lene Fogtmann Jespersen og Ellen Gjertsen Clark.

En av kurslederne, Ellen Gjertsen Clark, sier: «Det var veldig gledelig at så mange deltok på kurset, både studentveiledere og øvrige klinikere fra mange ulike arbeidsfelt.  Dette ga bredde i gruppediskusjoner og muligheter til å bekrefte felles faglig ståsted.» 

Kursholderne forteller videre at for de som er veiledere i praksis gav kurset bedre innsikt i et redskap som studentene fra OsloMet også kjenner til. Dermed var introduksjonskurset et bidrag til økt kvalitet på praksis under utdanning  for studentene – samtidig som veileder får økt sin egen kompetanse.

Videre skal det arrangeres to fordypningskurs knyttet til EVA i mars, det ene med fokus på samspillet mellom kroppsfunksjoner, ferdigheter og omgivelser.  Det andre er mer direkte rettet mot veiledere da kurset omhandler Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i praksisstudiene. For begge kursene er det alt registrert flere påmeldte.

Er du interessert i kuset? Sjekk ut bloggen EVA aktivitetsanalyse – der finner du program og lenke til påmelding!

 

Kurs: Aktivitetskalkulator for å regulere energibruk

I januar 2018 arrangerer HiOA i samarbeid med Meander Medisch Centrum to kurs i bruk av aktivitetskalkulator. Fra Nederland kommer Greke Hulstein-van Gennep og Karin ten Hove-Moerdijk, og norske foredragsholdere er Kirsti Hellesøy og Irma Pinxsterhuis. Kurset er aktuelt for ergoterapeuter som møter pasienter med nedsatt og/eller varierende energi. Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. 

Irma Pinxsterhuis fra HiOA

Kontaktperson ved HiOA er Irma Pinxsterhuis. Hun ble kjent med metoden da hun deltok på tilsvarende kurs ved Revmatismesykehuset på Lillehammer i januar 2015. Pinxsterhuis sier: «Jeg har fått referert så mange positive erfaringer med metoden, og har derfor tatt på meg ansvaret for oversettelsen av metoden til norsk.»

Irma Pinxsterhuis forteller om bruken av metoden: «Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. Det første som gjøres er å tilegne seg innsikt i energiforbruket til klienten. Det gjøres gjennom å la klienten i noen dager registrere hvilke aktiviteter han/hun har utført. Etterpå kategoriseres aktivitetene etter hvor mye energi de ulike aktivitetene ble opplevd å koste. Når en aktivitet koster energi, vurderer klienten om aktiviteten kan kategoriseres som lett, middels eller tung. Når en aktivitet oppleves å gi energi, er den avslappende.»

«Aktivitetene gjøres deretter om til poeng basert på kategoriseringen og varigheten av de ulike aktivitetene. Poengene summeres for hver dag. Til slutt fastsettes basisnivået som er aktivitetsnivået klienten klarer til enhver tid, uavhengig om det handler om en god eller en dårlig dag. Beregning av basisnivået tar utgangspunkt i gjennomsnittlig poengsum for dagene som er blitt registrert, men hver enkelt velger selv sitt eget basisnivå til slutt. Basisnivået brukes som utgangspunkt for planlegging av hverdagen og kan justeres etter hvert.»

Ergoterapeuter kan bruke aktivitetskalkulatoren for klienter med forskjellige sykdommer, som kronisk smerte/utmattelse, Multiple Sklerose (M.S.), Parkinson, KOLS eller hjerneslag. Det er viktig at klienten er i en stabil fase når metoden tas i bruk. Aktivitetskalkulatoren kan også være nyttig for overbelastede omsorgspersoner, og den kan i tillegg brukes av barn.

Kurset i bruk av aktivitetskalkulator vil gi en grundig innføring i metoden gjennom en kombinasjon av foredrag og praktiske øvelser. Samme kurs gjentas to ganger, og du melder deg derfor på til den tiden som passer best.

Tid:

  • 22. og 23. januar 2018 (hovedsakelig på engelsk)
  • 25. og 26. januar 2018 (hovedsakelig på norsk)

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46

Se kursinvitasjon for praktisk informasjon og påmelding.

ACIS – kurs og ny blogg!

brian-og-tore_2

Tore Bonsaksen og Brian Ellingham

Brian Ellingham og Tore Bonsaksen arrangerer kurs i bruk av Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) fredag 28. oktober (første kursdag) og fredag 11. november (andre kursdag).

Påmeldingsfrist er satt til fredag 21. oktober.

 

Kurset er aktuelt for alle som vil lære om ACIS som et redskap for å vurdere ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Les mer om kurset og meld deg på her. Du kan også lese mer om kurset på et tidligere blogginnlegg.

acis-blogg

Besøk den nye bloggen!

Ellingham og Bonsaksen har i forbindelse med ACIS-kurset også startet en egen blogg som sentrerer rundt praksis, forskning og undervisning med dette redskapet.

På bloggen vil det være mulig å søke oppdatering for egen del – men også å bidra selv!

Velkommen til kurs og til blogg!

Velkommen til kurs i ACIS!

Den 28. oktober og 11. november 2016 ønsker høgskolelektor Brian Ellingham og førstelektor Tore Bonsaksen velkommen til kurs i klinisk vurdering av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon (ACIS – Assessment of Communication and Interaction Skills).

Brian og ToreBåde Bonsaksen og Ellingham er ansatt ved ergoterapiutdanningen ved HIOA, og har i samarbeid med andre publisert en rekke artikler knyttet til bruk av ACIS. De har sammen med Ratna A. Hussain oversatt og tilrettelagt brukermanualen for ACIS til norsk. Den oversatte brukermanualen inngår som del av kurspakken.

Farzaneh Yazdani fra Oxford Brookes University i England og Hiromi Nakamura-Thomas fra Saitama Prefectural University i Japan deltar som gjester på første kursdag.

Kurset er særlig aktuelt for ergoterapeuter som arbeider med personer som har aktivitetsbegrensninger knyttet til kommunikasjon og samhandling med andre. Videre er kurset aktuelt for alle som vil lære om ACIS som et redskap for å vurdere ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Kursets hensikt er å gi deltakerne basisferdigheter i bruk av ACIS; forståelse av de ulike ferdighetene, klinisk gjennomføring, scoring, samt klinisk anvendelse i planlegging av tiltak. Forbundet Ergoterapeutene har godkjent kurset som meritterende til sin spesialistordning med 10 timer (ergoterapispesifikt kurs eller spesialistpesifikt kurs relatert til psykisk helse, allmennhelse eller eldres helse).

Se detaljer om kurset og meld deg på her!

Vil du lære mer om ACIS? Les artikkelen «Hva skjer mellom oss?».

Det vil bli en åpen forelesning med Farzaneh og Hiromi torsdag 27. oktober kl. 14-16 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Se invitasjonen her!

Grip sjansen: endelig kurs i PRPP!

Høsten 2015 skal det arrangeres  kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP) systemet for kartlegging og intervensjon, og i tillegg en seminardag. I den forbindelse har vi snakket med Linda Stigen som er arrangør. Stigen er til daglig stipendiat i ergoterapi ved Høgskolen i Gjøvik.

LInda Stigen 2

Hva er PRPP?

PRPP systemet for kartlegging og intervensjon er et standardisert kliensentrert redskap for personer som på grunn av kognitive vansker har problemer med aktivitetsutførelse. Gjennom kartleggingen får vi et bilde på hvordan personers kognitive funksjon virker inn på daglige aktiviteter. Gjennom PRPP intervensjonen får du et redskap som veileder deg til hvilke intervensjoner som vil være relevant og på hvilket nivå du bør legge intervensjonen på. PRPP er utviklet av Dr.Chris Chapparo og Dr.Judy Ranka fra Sydney i Australia.

Norsk hjul

Hvorfor skal ergoterapeuter gå på PRPP kurs?

Som ergoterapeuter har vi et unikt fokus på aktivitetsutførelse og trenger redskaper for å kartlegge dette. For å kunne igangsette individualiserte intervensjoner er vi avhengig av å ha redskaper for grundig kartlegging av daglige aktiviteter.

Hvem kan ha nytte av kurset?

Ergoterapeuter som jobber med personer som av ulike årsaker har vansker med aktivitetsutførelse på grunn av kognitive vansker. PRPP kan benyttes uavhengig av diagnose, alder, kjønn, kultur og kontekst hvor aktivitetene utføres.

Hva vil de som deltar lære i løpet av kurset?

En metode som kartlegger ressurser og begrensninger i kognitiv funksjon som virker inn på aktivitetsutførelsen. Intervensjonen guider deg i å igangsette relevante tiltak basert på PRPP kartleggingen. PRPP systemet hjelper deg med å bli mer strukturert i både kartlegging og intervensjon for personer med kognitive vansker i daglige aktiviteter.

Det er første gangen intervensjonskurset holdes i Norge. Man må ha gjennomført kartleggingskurset og hatt erfaring med å benytte den i sin praksis før man melder seg på intervensjonskurset.

PRPP Assessment Course 2015

PRPP Intervention Course 2015

I forbindelse med at Dr. Judy Ranka og Dr. Chris Chapparo kommer for å holde kurset har vi planlagt et seminar om kartlegging av kognitiv funksjon. Seminaret vil bli holdt på Gardermoen 19.10.15. I seminaret vil det blant annet bli fokusert på internasjonale trender i ergoterapeutisk kartlegging av kognitiv funksjon, økologiske modeller for kartlegging, i tillegg til at norske prosjekter vil bli presentert. Programmet er foreløpig ikke helt klart, men hold av datoen!

Seminar Gardermoen

Se Ergoterapeutenes kurskalender for program og påmelding.

For spørsmål om kursene kontakt linda.stigen@hig.no