Samarbeid om velferdsteknologi i praksis er viktig!

Vi er i gang med nytt opptak til Videreutdanningen i Velferdsteknologi med oppstart i februar 2020. Dette blir sjette gjennomføringen av denne utdanningen som er aktuell for de med interesse for velferdsteknologi og bakgrunn fra teknologi, ingeniør, helse eller pedagogiske fag. Søknadsfrist er 1. september 2019.

Ansvarlige for emnet, Anne Lund og Else Britt Bruset, inviterte en student og en lærer ved Velferdsteknologi til å fortelle om studiet, og hvorfor de tenker at denne videreutdanningen er viktig.

Else Britt Bruset, Siv Linnerud og Anne Lund

Else Britt Bruset, Siv Linnerud og Anne Lund

Lærer ved Velferdsteknologi, Veslemøy Tyssø, er sivilingeniør og opptatt av å rekruttere flere ingeniører til dette feltet. Siv Linnerud er sykepleier med master, og er nå student i Velferdsteknologi. Siv sier:

«Jeg anbefaler alle å søke på studiet, for dette trenger vi mer kompetanse på. Velferdsteknologi er et område som er kommet for å bli, og det er viktig at vi samarbeider ute i praksis!»

Se filmen Velferdsteknologi:

 

Siste fellessamling for velferdsteknologistudentene!

Det første kullet med videreutdanningsstudenter i velferdsteknologi hadde siste fellessamling fredag. Undervisningen var rettet mot personvern, samtykke, etikk, universell utforming, helseteknologisk evaluering, tjenestedesign og temaet fra prosjekt til daglig drift i den siste uka. Vi hadde innledere fra Datatilsynet, Teknologirådet, Høgskolen i Gjøvik og Lindås kommune.

Siste dag på samling -- 2 13.11.15

Studentene jobber nå videre med prosjektoppgave som skal leveres 7. desember. Eksempler på tema for oppgavene er;

  • betydning av kompetanse om velferdsteknologi
  • bruk og implementering av medisindispenser
  • bruk av touch skjerm på sykehjem
  • digitalt nattilsyn
  • hvordan følge opp KOLS pasienter ved bruk av teknologi
  • hvordan videreføre prosjekt til daglig drift

Vi starter opp med det 2. kullet i 2016, se Folder Velferdsteknologi 2016. Du kan også lese mer om studiet på nettsidene til HIOA.

Det er fortløpende opptak til studiet fram mot oppstart i februar 2016.

 

Vi feirer flertall i Stortinget for lovfestet ergoterapi!

Fredag 16. oktober fikk vi beskjeden om at det er flertall på Stortinget for å lovfeste ergoterapi som en del av kommunehelsetjenesten. Forbundet ergoterapeutene har drevet lobbyvirksomhet for å få igjennom dette siden Meld.St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» kom i vår. Dette mottas med stor glede av Ergoterapeutene og alle ergoterapeuter i Norge. Du kan lese mer om dette i forbundsleder Nils Erik Ness sitt blogginnlegg.

20151021_114534I går inviterte Instituttleder Mona Dahl representanter fra Ergoterapeutene til ergoterapiutdanningen ved HIOA for å takke forbundet for kloke argumenter og strategisk jobbing og for at behov for ergoterapeutenes kompetanse har stått i sentrum. Det var stor interesse for å høre mer om prosessen. Toril Laberg fortalte om hvordan de i sin lobbyvirksomhet har argumentert for et lovpålegg med bakgrunn i at det skal være lik mulighet for tilgang på ergoterapi, uavhengig av kommunen du bor i. Det er mange utfordringer som beskrives i primærhelsemeldinga, men få løsninger knyttet til tilrettelegging, rehabilitering og velferdsteknologi. Forbundet Ergoterapeutene har pekt på at ergoterapeuter kan bidra til å løse mange av utfordringene kommunene står overfor i framtida. Det har også vært viktig å peke på ergoterapeuters kompetanse som ledere, pedagoger og endringsagenter i forhold til blant annet hverdagsrehabilitering. Det har også blitt framlagt økonomiske beregninger som viser at kommunene fort tjener inn ergoterapeutstilinger. En sykehjemsplass pr år er kostnaden av en ergoterapeutstilling.

Fra instaLaberg sier: «Regjeringa har snudd, alle har snudd! Det er flertall på stortinget for meldinga med merknadene som sier at ergoterapi skal inn som lovpålagt tjeneste. Meldinga skal vedtas før jul, men lovendringen vil antagelig ta et års tid». Nå er ergoterapeutene klar med neste kampanje «Ingen grunn til å vente». Det er om lag 90 kommuner som ikke har ergoterapeut, men det er også underdekning på ergoterapeuter i mange kommuner. Mange små kommuner har ergoterapeut, og de øker ofte stillingene når de først har ansatt i ergoterapeut i deltidsstilling først.

Mona Dahl ønsket å diskutere med forbundet hvilke ressurser ergoterapeutene trenger for å gjøre en god jobb i kommunene. Ved ergoterapiutdanningen på HIOA har vi hatt videreutdanning innen Ergoterapi innenfor allmennhelse i 7 år og startet i fjor en tverrfaglig videreutdanning i Velferdsteknologi. Begge videreutdanningene er utviklet som masteremner som vil være aktuelle. Neste år starter vi opp Master i ergoterapi, og det blir viktig å se hvordan dette kan henge godt sammen med behovet for kompetanse i kommunene.

Mette Kolsrud poengterte at ved å bli en lovpålagt tjeneste vil faget ha en annen posisjon til å kunne bidra i utviklingen av nasjonale kvalitetskrav når kompetansen til ergoterapeutene nå tydeligere skal inn i kommunene.

Det er inspirerende at det har vært støtte fra flere hold i at ergoterapeutkompetansen skal lovfestes. Aller mest pris setter vi på å få denne støtten fra brukerorganisasjonene. Tusen takk!

20151021_115644

Studiet i Velferdsteknologi

Det første emnet i Velferdsteknologi ved HIOA har blitt gjennomført denne våren, og i den forbindelse har det blitt laget en sak i Khrono om studiet. Det første kullet er per i dag på 39 studenter, mens det var planlagt for 25. Studentene er blant annet sykepleiere, vernepleiere, ingeniører og ergoterapeuter fra før. Studiet fortsetter med et emne på masternivå høsten 2015.

Anne Lund er leder for videreutdanningen i Velferdsteknologi Foto: Sonja Balci/HiOA

Anne Lund er leder for videreutdanningen i Velferdsteknologi
Foto: Sonja Balci/HiOA

Det er Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag som leder denne utdanningen, der hovedansvarlig for emnene i Velferdsteknologi er Anne Lund. Hun sier at «Instituttet ser viktigheten av å jobbe for denne tverrprofesjonelle videreutdanningen og ser frem til at det kommer studieplasser!»

 

Oppstart for Videreutdanning i velferdsteknologi!

Første uka i Videreutdanning i velferdsteknologi (VETEK) er gjennomført med hele 40 aktive studenter fra en rekke ulike fagfelt.

Første kull samling 1_VETEK

I denne første samlingen har studentene blant annet hatt introduksjon til velferdsteknologi og Menneske-maskin-interaksjon, lært om ulike perspektiver på funksjonshemming og vært en hel dag ved Almas hus som er et visningsmiljø for velferdsteknologi.

Almas hus

Se film fra Almas hus:

Fram mot neste samling, i uke 19, skal studentene arbeide med en oppgave i gruppe.

 

Snart oppstart for ny videreutdanning!

I uke 9 starter videreutdanningen Velferdsteknologi opp ved HIOA, hvor også NAV og Oslo Kommune, Helseetaten, Geriatrisk ressurssenter er samarbeidspartnere. Anne Lund, som er førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og faglig ansvarlig for studiet, kan fortelle at det er 45 studenter som har takket JA til plassen de er tilbudt. Lund sier videre «Det er studenter fra cirka elleve ulike fagbakgrunner innen helse/sosialfag, ingeniørfag og pedagogikk som starter opp nå.»

For de som måtte være interessert i å ta denne utdanningen er det fortsatt ikke helt sikkert om og når ny søknadsfrist blir. Lund sier at «Dette er første gang studiet kjøres, og opplegget skal evalueres før det blir vurdert om vi også tilbyr dette neste år.»

Velferdsteknologi tilbys både på bachelornivå og masternivå. Oppstart nå er 23. februar hvor de som tar emnet «Menneske og teknologi» (15 studiepoeng) på bachelornivå går sammen med de som tar studiet på masternivå.