Behavior Analysis Practicum & Lab

Tredje og siste fag heter Behavior Analysis Practicum (PSY 766). Dette er altså et ”praktikum-fag”, hvor både Sol og jeg er så heldige og få delta i laben til dr. Ramona Houmanfar. Hun har normalt kun PhD-studenter i laben sin men har gjort et unntak nå når to lærevillige nordmenn kom over til UNR.

I laben jobbes det med anvendt atferdsanalyse hvor forskningsområdene varierer en del, men heller mot OBM-feltet (Organizational Behavior Management), ledelse og ACT (Acceptance and Committment Therapy). Her er det 8-10 studenter med sine respektive prosjekter pågående til enhver tid, hvor dr. Houmanfar fungerer som en veileder for samtlige. I tillegg er hun ansvarlig for hele masterprogrammet (Psychology, specialization in Behavior Analysis) ved UNR.

Dette praksis-baserte faget har som mål om gi studentene en bred innføring i den eksperimentelle og anvendte atferdsvitenskapen. Elementer som litteratursøk, metode, rekruttering av forskningsdeltakere, gjennomføring av undersøkelser og dataanalyse er sentrale samt aktuelle deler av et fag som dette.

Som en del av mitt praktikum-fag har jeg en fungerende rolle som forskningsassistent (”research assistant”) til en 3. års PhD-student i laben til dr. Houmanfar. Her har jeg nå i høst bistått med artikkel-koding (lest og kodet omtrent 170 artikler) og utarbeidet en innledning i tillegg til en grovskisse til det som skal bli en poster som skal presenteres ved den årlige ABAI (Association for Behavior Analysis International) konferansen i San Diego våren 2018.

Her er temaet Acceptance and Committment Training (ACT training) hvor vi har gjort en litteraturstudie der vi vurderer i hvilken grad ACT er blitt nyttiggjort på ikke-terapeutiske områder. Målet med studien er å klargjøre den terminologiske bruken av begrepet ACT, hvor ACT training skiller seg fra den ellers så kjente Acceptance and Committment Therapy. På denne posteren blir jeg medforfatter, som jo er et fint sluttprodukt av et lærerikt praktikum-fag.

Grovskisse poster

Som en avsluttende del av faget skal jeg ha en 20-30 minutter lang presentasjon i neste lab-møte om arbeidet vi har nedlagt denne høsten. Forberedelsene og selve presentasjonen i tillegg til en avsluttende oppgave i Radical Behaviorism er det som per nå skiller meg fra en etterlengtet juleferie.

Behavior Management and Consultation

Nå skriver vi desember måned og det er på høy tid å redegjøre for mitt andre fag her ved UNR. Som overskriften heter faget Behavior Management and Consultation (PSY 767). Her har vi forelesning hver mandag fra klokken 16-18.15. På lik linje med faget Radical Behaviorism har vi også her ukentlige pensumbaserte tester, dog er det noen færre tester og av et mindre omfang. Resultatene på de 10 beste testene utgjør 50% av karaktergrunnlaget i faget. I de siste 50 prosentene kommer 10% fra en individuell presentasjon, 20% kommer fra en avsluttende oppgave (literature review) mens de resterende 20% regnes fra et prosjekt vi har hatt pågående hele semesteret.

Første forelesning i høst ble vi bedt om å danne grupper på 2-3 personer og oppsøke virksomheter her i Reno og tilby de ”performance consulting”. Dette slik at vi skal få litt praktisk erfaring i flere av de elementene man lærer om og leser om. Min gruppe holder på å konsultere hos SPCA (Society For the Prevention of Cruelty to Animals) som er en landsdekkende organisasjon med tusenvis av ”animal shelters” rundt om. Her er det en kombinasjon av faste ansatte og frivillige arbeidere.

En sentral del av en konsulteringsprosess enten du driver i det offentlige, private eller frivillige organisasjoner er jo det å nå ut til potensielle klienter, kall det å ”selge seg inn” om du vil. Neste ledd i prosessen er jo det berømte ”første møtet med klienten”. Her handler det blant annet om å få en oversikt over hva slags problemer og utfordringer som klienten står overfor, samt å få frem hvilken kompetanse vi har og hvordan vi kan bidra til å løse problemet. Nå skal ikke jeg forklare i det lange og det breie om videre steg i en konsulteringsprosess, men vårt arbeid hos SPCA i Reno handler i praksis om at vi skal tilby de gratis konsultasjon/arbeid noen timer hver uke i omtrent 13 uker. Problemet, eller rettere sagt utfordringene organisasjonen har går på kommunikasjon (internt). Utfordringer knyttet til ineffektive kommunikasjonsmetoder og systemer med et erkjent potensial for forbedring. Som et resultat av dette har det i tillegg oppstått en noe uklar ansvarsfordeling hvor ansatte ikke er helt klar over egen beslutningsmyndighet. Dette får naturlig nok konsekvenser for effektiviteten til virksomheten, noe også en non-profit organisasjon som SPCA må ha fokus på. Vi skal presentere arbeidet vårt hos SPCA for klassen i slutten av semesteret, som en avsluttende del av kurset.

For øvrig er to av de mest brukte pensumbøkene i faget Human Competence av Thomas Gilbert i tillegg til Flawless Consulting av Peter Block. To svært forskjellige bøker i metodikk og kompleksitet, men til sammen utgjør de en fargesprakende inngangsportal til fagfeltet OBM (Organizational Behavior Management).

Når det kommer til den nevnte individuelle presentasjonen, som utgjør 10% av karakteren i faget, ble vi tidlig i semesteret tildelt ett kapittel hver fra boka Performance Consulting av Robinson & Robinson. Jeg hadde presentasjon nå nylig, mandag 20. november. Temaet for min presentasjon var kapittel 9: ”Identifying and Responding to Opportunities for Performance Consulting”. Her belyses viktigheten av å gjenkjenne klientens reelle behov, samt det å respondere på klientens atferd. Her sier Robinson og Robinson at noe av det mest kritiske en konsulent gjør er å stille de riktige spørsmålene på riktig måte. Et artig poeng de kommer med er at vi påvirker mer på bakgrunn av hva vi spør om, enn hva vi forteller.

          Behavior Management and Consultation er et spennende fag. Her tas vitenskapen om atferd og dens prinsipper vekk fra vante områder som klinikk og institusjoner, og inn i organisasjoner på system- og individnivå. Strukturen og opplegget rundt faget er som du kanskje har forstått svært sammensatt. Her er det ikke akkurat snakk om en statisk forelesningsrekke på 10-12 forelesninger à 2 timer med en avsluttende skoleeksamen på 4 timer i midten av desember. (og godt er det!)

Radical Behaviorism

Nå er omtrent 75% (!!) av semesteret unnagjort allerede. Det er kanskje på sin plass å gi et lite innblikk i hva jeg faktisk driver med og lærer om her i Reno, utover besøk og ulike helgeturer. Jeg tar totalt tre masteremner à 3 credits, tilsvarende 30 studiepoeng hjemme i Norge. Jeg skal her i dette innlegget fortelle litt om et av fagene jeg har her ved UNR, nemlig Radical Behaviorism.

Rent praktisk er faget lagt opp med ordinære klasseromundervisninger 2,5 time, én dag per uke. Hver forelesning startes med en 40 minutters test av pensumet forelest foregående uke. De 13 av totalt 14 beste testene blir så regnet sammen og danner 80% av karakteren i faget. Siste 20% kommer fra en avsluttende liten hjemmeoppgave i begynnelsen av desember. Et slikt opplegg er alt annet enn hva jeg var vant til fra mine 4 år på Universitet i Oslo, ei heller i løpet av det første året ved HiOA.

Pensumet her er to svært sentrale bøker innenfor fagfeltet, skrevet av B. F. Skinner. Disse to er About Behaviorism og Beyond Freedom and Dignity. Vi startet med førstnevnte bok, hvor Skinner innleder med å si at Radical Behaviorism ikke er vitenskapen om menneskelig atferd, men filosofien til denne vitenskapen. Han stiller spørsmål ved om en slik vitenskap i det hele tatt er mulig og om den kan redegjøre for alle aspekter ved menneskelig atferd. Er lovene og reglene her like gyldige som de innenfor eksempelvis fysikk og biologi? Målet med denne boken er i og for seg å svare på kritikken rettet mot atferdsanalyse som vitenskap. Her sier Skinner at det blant annet er blitt hevdet at atferdsvitenskapen ignorerer bevissthet og følelser, at den ikke tar høyde for kognitive prosesser, intensjon og hensikt. Gjennomgående i denne boken er Skinners svar på alle disse tiltalene som reises mot atferdsvitenskapen. Her bryter Skinner ned denne kritikken sakte men sikkert gjennom en vitenskapelig forankret analyse av atferd og dens underliggende filosofi.

I den andre boka, Beyond Freedom and Dignity, går Skinner mer inn på temaer som frihet, verdighet, verdier, kontroll og straff. Denne boka ble skrevet i etterkrigstiden og en kan ane at både sosioøkonomiske og politiske omstendigheter lå til grunn for utformingen av boka. Her tar Skinner et oppgjør med datidens voksende tro på en fri vilje og autonomi, og viser måter dette begrenser mulighetene for å bruke vitenskapelige metoder for å modifisere atferd med det formål å bygge et bedre organisert og lykkeligere samfunn. En grunnleggende antakelse innenfor atferdsanalysen er at omgivelsene (miljøet) determinerer atferd. Skinner sier i denne boka at når kontingensene som forklarer den observerte atferden ikke er identifisert, så har en del av denne atferden en tendens til å bli årsaksforklart med ”the mind”. Eksempelvis: ”jeg bare bestemte meg for å gjøre det”. Her sier Skinner at denne illusjonen om at vi har en indre kontroll er særlig forvirrende når den eksterne kontrollen (fra omgivelsene) ikke er eksplisitt, synlig. Hele poenget i denne boken kort fortalt er at det er kilder til kontroll som vi ikke kjenner igjen og disse er mer problematiske enn de åpenbare formene for kontroll. Dersom dette er temaer av interesse så anbefales det på det sterkeste å lese disse to snertne bøkene.

Faget Radical Behaviorism anses av de fleste studentene på programmet her ved UNR som et av de vanskeligste. Det vi blir målt på i disse ukentlige testene er praktisk talt i hvor stor grad vi klarer å memorere boka fra perm til perm, to kapitler ukentlig. Dette høres kanskje både litt unødvendig og kjedelig ut, men tanken er at vi skal lære å uttrykke oss skriftlig så vel som muntlig med et raffinert og teknisk presist språk (à la Skinner, naturligvis). Foreleseren i faget er for øvrig ingen hvem som helst; Linda Hayes har et solid befestet navn og en høy anerkjennelse innenfor atferdsanalysen. En kan vel beskrive det med en kombinasjon av ærefrykt og pågangsmot som vises gjennom ekstra hard jobbing for å prestere på testene.

Den største fordelen med den nevnte oppbyggingen av dette faget er at det meste av ”arbeidet” blir kontinuerlig tilbakelagt underveis i semesteret, slik at ikke hele karakteren avhenger av prestasjonen din på en 4 timers skoleeksamen én dag i midten av desember. Alt i alt er jeg godt fornøyd med faget så langt. Et emne som dette er noe jeg mener alle atferdsanalytikere hadde hatt godt av å ta. Disse to bøkene er for øvrig ikke skrevet for eksperter og overkvalifiserte lesere, men heller lekmenn interessert i å lære mer om atferd og hva som ligger til grunn for det vi i dag kaller The Science of Human Behavior eller rettere sagt Behavior Analysis.

Hværdan

 

Det har egentlig vært fullt kjør og høyt tempo siden slutten av september. Jeg har hatt besøk, vært i LA, Lake Tahoe, Las Vegas, deltatt på en konferanse her i byen og nylig vært i Washington DC en langhelg.

Nå kjenner jeg derimot at denne ”stille-før-stormen følelsen” begynner å smyge seg sånn halvveis innpå. Det nærmer seg Thanksgiving her og ikke minst eksamener. Stemningen på campus er litt annerledes nå enn den var for noen uker tilbake. Folk kommer tidligere på lesesalene og blir sittende enda lenger. For ikke lange stunden tilbake var det også stort sett 18-20 grader og sol hver dag. Nå er det betydelig kjøligere og det blir i tillegg tidligere mørkt. Jeg føler vel egentlig at jeg nærmer meg en beskrivelse av Norge nå, bare at dette gjelder Norge for 2 måneder siden og ikke den dag i dag.

Uansett, jeg kan trygt si at hværdan har inntruffet Reno.

I atferdsanalysen sier man at når individer blir utsatt for aversiv stimulering setter de i gang med det vi kaller unngåelsesatferd og i noen ytterst spesielle tilfeller angrep. Min aversive stimulering er i dette tilfellet kaldt vær og en eksamensperiode som banker på døren.

Unngåelsesatferd er litt det jeg forsøker å gjøre nå. Jeg legger planer for Thanksgiving. De fleste amerikanske studentene drar jo hjem til familien under denne tradisjonsrike høytiden. Det etterlater oss internasjonale studenter som de eneste på og rundt campus. Så noe må man jo finne på når resten av USA sitter hjemme og spiser kalkun og stuffing.

-Eksakt hva vil bli dokumentert og berettet om ved en senere anledning.

Washington DC + New York

 

 

Sist helg ble tilbragt hos Eva (mor til Helene) som bor i Washington DC. Der fikk jeg “besøk” av min far, søster og selvfølgelig Helene (kjæresten). Vi landet i DC på fredag ettermiddag med omtrent en times mellomrom. Stappet bilen full av kofferter og kom oss hjem. Deretter bar det ut på en liten shoppingtur før disse tre døgnville måtte ta kvelden.

Lørdag morgen stod vekkerklokka på 04.30 (!!!). Vi skulle nemlig på en dagstur til New York. Far og søster hadde nemlig aldri vært i USA før så vi tenkte at det å få sett både DC og New York på en langhelg måtte vel være en brukbar utnyttelse av tiden.

…og det var det! Vi fikk sett ganske mye av New York på de timene vi hadde til rådighet. Times Square, Top of the Rock (Rockefeller), Brooklyn Bridge, 9/11 memorial, SoHo, you name it.

 

Søndagen ble brukt til sightseeing i DC sentrum hvor vi så “obligatoriske” severdigheter som Det hvite hus, Washington Monument, World War II Memorial, Lincoln Memorial, Marthin Luther King, Jr. Memorial med flere.

Etter litt sightseeing på søndagen ble det en god dose shopping. Mandag ettermiddag/kveld dro vi hvert til vårt. Dette var altså mitt andre “besøk” på utveksling, nå ca en måned etter forrige besøk. Alltid hyggelig å se familie igjen etter over 3 måneder og utrolig koselig at de tok turen. Nå er det halvannen måned igjen av semesteret, så det er bare å bite tenna sammen og gjøre den resterende tiden verdifull.

Nevada Association for Behavior Analysis (NABA)

NABA is a state organization whose purpose is to promote intellectual exchange and professional development in the field of behavior analysis.

Last weekend there was the annual conference on Behavior Analysis held on The Whitney Peak Hotel which is the only non-gaming + non-smoking hotel here in Reno. Here I´ll give you some of the highlights from this event.

The first two days of the conference (Thursday and Friday) were devoted to workshops and a Friday Night Social event which marked the official start of the conference.

On Saturday, I worked as a volunteer at the registration section. It was a pleasant way to contribute and I also got to meet almost every participant at the conference.

 

Right after my shift on Saturday the first keynote speaker, Sigrid Glenn, started her talk about the concept of Metacontingency. This concept extends the worldview of selection-by-consequences to some of the phenomena characteristic of complex cultures. The concept is designed to help us understand the origin and evolution of organized entities (e.g. hospitals, factories, professional societies) that exist over extended time periods. For more information I suggest you check out some of her great work.

After Sigrid Glenn´s talk we got to hear Robert Koegel talk about keystone areas for Autism Intervention where he focused on one empirically validated intervention called Pivotal Response Treatment (PRT). The last speaker on Saturday was George Sugai. He described how behavior analysis functions as the theory of action and change for the implementation of classroom and school-wide behavioral practices and systems, especially in the context of contemporary social and political climate. Saturday ended with a Poster Session with topics such as Stimulus Equivalence, Effects of deprivation, Feedback, Social discounting and Behavioral skills training.

 

Sunday started with a talk from Jonathan Tarbox with the theme: Behavioral Flexibility Training – Bringing A Behavioral Analysis of Private Events into the Everyday Practice of Behavior Analysts. After Tarbox it was time for the second keynote speaker of this conference, Steven Hayes, which gave a talk about Acceptance and Commitment Training (ACT) and its usefulness. ACT has been evaluated in hundreds of open trials and time-series analyses, and nearly 200 randomised controlled trials and its underlying applied and basic theory has been examined in well over 1,000 studies. I will also here strongly recommend you to check out some of Hayes´ contributions to this science we call behavior analysis.

The conference as a whole; a lot of interesting talks with high academic standard and good value for a behavior analysis student. A great weekend spent here in Reno.

 

For more information, visit the homepage of NABA:

http://nevadaaba.org/

 

Snapchat for en dag!

Hei!

Jeg styrte HiOA sin Snapchat i går for å vise hvordan en gjennomsnittlig onsdag er her ved Universitetet. Du har kanskje ikke HiOA på Snapchat (hioa_no), du har kanskje ikke Snapchat i det hele tatt. Derfor skal jeg ikke la sjansen gå fra deg!

Her kan du se hele Snapchat-historien fra i går.

Trykk på lenken (Snapchat for a day!) nedenfor 🙂

Snapchat for a day! from Eskil Sæterlien on Vimeo.

Besøk, Lake Tahoe og LA!

Nå er det plutselig en stund siden jeg dokumenterte sist. Årsaken er travle dager, der mye har skjedd både på og utenfor skolen. Dette innlegget handler om sistnevnte.

Det er naturligvis mange som ikke får besøk mens de er på utveksling. Det kan enten være at de ikke ønsker det selv eller at det ikke alltid lar seg gjøre i praksis.

Onsdag 27. september fikk jeg besøk av min kjæreste Helene og hennes mor. Etter en lang og noe turbulent (hehe) reise var det to slitne damer som ankom Reno. Det ble tidlig kvelden onsdag, før en dag med sightseeing i Reno ventet. Skrittelleren til Eva viste om lag 47.000 skritt når torsdagen var omme. Innbakt i disse var 10-15 skrekkslagne byks vekk fra en hvesende klapperslange langs stien vi gikk på under en hike like ovenfor Campus. Tatt slangens utstråling i betraktning så var det ingen med særlig behov for å gå tilbake for å ta bilde.

 

Den påfølgende helgen (29/9-1/10) tilbrakte vi i Lake Tahoe. En perle av en innsjø, omkranset av fjell og skog. Dette er en populær feriedestinasjon sommer så vel som vinter, med blant annet 14 skisentre du kan boltre deg i på vinteren. Vi hadde leiebil hele helgen og fikk kjørt rundt hele ”Lake´n” (en tur på ca 115 km), med flere innlagte stopp underveis.

En helg går alt for fort når man har det gøy, så vipps var vi tilbake i Reno. Eva dro ”hjem” til Washington DC på mandag. Nå fulgte noen dager (man-ons) med intens skolejobbing, før jeg og Helene satte kursen mot Los Angeles.

 

Vi hadde en langhelg i LA (tor-søn). Noen fantastiske dager med 35 grader og knall sol. X antall turer med über og dermed x antall timer i trafikk hørte også med. På søndagen dro vi hvert til vårt. Der hvor jeg kun hadde en times flytur hjem til Reno, hadde Helene igjen en noe lenger tur hjem til Norge.

Uansett, for min del ga et besøk under utvekslingsoppholdet mye. Etter 1,5 måned borte med det vi i atferdsanalysen på flere måter ville definert som en deprivasjonstilstand, ble besøket en positiv forsterkning. Med andre ord en real energiboost. Ikke det at jeg ikke trives her, for det gjør jeg, men det skulle vel heller bare mangle at et gjensyn med kjæresten før et helt semester var passert ble gledelig. Vi har kost oss her i “The Biggest Little City In The World”, Reno min Reno.

 

The Biggest Little City in the World

De fleste av dere har kanskje ikke hørt om Reno. Noen har kanskje hørt om byen og assosierer den med ”skilsmissehovedstaden”, mens andre forbinder den med en liten oase av kasinoer. Faktum er at det knapt finnes et hotell i byen uten et kasino. Renaissance Reno Downtown Hotel er imidlertid det eneste unntaket jeg har funnet foreløpig.

Lake Tahoe derimot er det kanskje flere som har hørt om. Dette vinter- og sommerparadiset tar det deg tre kvarter å kjøre med bil fra nettopp Reno. Noen har kanskje til og med hørt om Burning Man. Et mildt sagt ekstravagant og løssluppent årlig event som tiltrekker seg tusener av mennesker fra hele verden over. Verdt å sjekke ut.

Uansett, Reno er en by med vell 200.000 innbyggere omtrent en 4-timers kjøretur øst for San Fransisco. Dette er byen omkranset av både fjell og knusktørt ørkenlandskap. De høyeste fjellene glimter til med snødekte topper til langt ut på høsten. Kan du tenke deg det? En halvstor by (i norsk målestokk) med ørken, fjell og snø midt i september? Det blir som å ta med seg Trondheim og Kvitsand og plassere det en halvtime unna Hemsedal.

Ja tro det eller ei, Reno er faktisk en by jeg har lært meg å like veldig godt denne første måneden min her. Byen har en rekke arrangementer hver uke, blant annet er det hver fredag et event som kalles ”Foodtruck Friday” hvor titalls matvogner er samlet i en stor park, med live musikk og god stemning. Hver tredje lørdag i måneden arrangeres det en ”Wine Walk” hvor du betaler en liten sum, får med deg et vinglass og kan gå rundt i om lag 30 ulike restauranter og barer og få servert drikke i ditt eget glass. Påfølgende lørdag, altså hver fjerde i måneden avholdes et lignende event bare med øl.

Truckee river skiller Downtown fra Midtown og langs denne elven er det tilrettelagt for alskens aktiviteter. Her finner du en rekke rekreasjonsområder, caféer, gang- og sykkelveger og andre godbiter som bekler elva i et harmonisk miljø.

 

Reno som by har også viet mye plass og oppmerksomhet til sitt kjære universitet (UNR) som for øvrig er et av de eldste universitetetene i Nevada. Etter en drøy måned her i Reno vil jeg si at byen har noe for enhver smak og viser seg samtidig å være en ypperlig studentby.

University of Nevada, Reno

Hvorfor University of Nevada, Reno? – tenker du kanskje. Det er også flere som har spurt meg om nettopp det.

-Årsaken er ganske enkel; masterprogrammet mitt på HiOA har tidligere hatt avtale med både University of Nevada, Reno (UNR) og University of North Texas. Etter noen Google-søk ble valget enkelt. Det som gjenstod var å få denne avtalen mellom UNR og HiOA oppe og gå igjen.

Nå, noen måneder senere, er jeg her på universitetet i Reno, sammen med litt over 20.000 andre studenter. En 15-minutters gåtur fra downtown Reno finner du en fantastisk fin campus gjenspeilet i en fortreffelig kombinasjon av moderne arkitektur og den noe eldre, klassiske sorten. I tillegg er det en rekke grøntarealer og kaféer som gjør campusen komplett.

Tre nevneverdige ting om UNR (hentet fra hjemmesiden www.unr.edu):

The University’s Master of Business Administration degree program is ranked in the top 25 nationally by BusinessWeek magazine. Among the top 25, it is also the most affordable

Researchers from the University are helping to create the world’s most accurate atomic clock, which will lose only a fraction of a second over the next 14 billion years.

University is home to one of the largest earthquake-simulation labs.

 

Utover dette så er det naturligvis stort med idrett her. På Mackay Stadium kommer studenter ved UNR gratis inn når Nevada Wolf Pack spiller sine hjemmekamper i “fotball”. Kapasiteten er 26.000 tilskuere, med et gjennomsnitt på i underkant av 20.000.

Sesongens første hjemmekamp, lørdag 9. september

Nå har du fått en liten smakebit av UNR, takk for at du tok deg tiden 🙂