Pedagogisk Verksted: En møtearena for uformell læring og kunnskapsdeling

Det finnes i dag en rekke kurs- og seminartilbud, både internt og eksternt, som er ment å bidra til styrking av HiOA-tilsattes kompetanse. Men hvordan kan man legge til rette for at læring også kan foregå på lokalt nivå i mer uformelle settinger? På Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (SAM) er det nylig satt i gang et initiativ kalt «Pedagogisk verksted», der formålet er å belyse aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til de ansattes pedagogiske virke. I innlegget forteller koordinator Line Markussen om hvorfor slike uformelle læringsarenaer kan være nyttige å etablere i organisasjoner som stadig er i endring, og hvordan verkstedet er ment å bidra til økt kunnskapsdeling blant de tilsatte. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Styrker studentenes undervisning ved å la lærere hospitere i praksisfeltet

Viktigheten av å ha lærere med erfaring fra praksisfeltet blir til stadighet nevnt som et viktig element for å gi studenter et godt undervisningstilbud. Samtidig er det et økende fokus på rekruttering av ansatte med sterk forskerkompetanse. For å styrke de ansattes praksiserfaring satte man på Institutt for sosialfag i 2016 i gang et prosjekt kalt Hospiteringsprosjektet. Ordning innebar at tilsatte på barnevern- og sosionomutdanningen fungerte som hospitanter på ulike tjenestesteder der barnevernspedagoger og sosionomer gjerne jobber. I innlegget forteller prosjektleder Anne Jansen om hva ordningen har gått ut på, og hvordan hospiteringsordningen har gitt lærerne en følelse av å stå tryggere i klasserommet enn tidligere. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

Samarbeid med praksisfeltet for økt fokus på problembasert læring

På HiOA foregår det i dag en rekke gode initiativer for å styrke samarbeidet mellom utdanningene og praksisfeltet, eksempelvis gjennom alumnisamlinger og samarbeidsprosjekter i helsesektoren. På ingeniørutdanningen startet de i fjor opp «byggfadderordningen» – et prosjekt der studentene blir faddere for fysiske bygg i Asker kommune, noe som blant annet gir dem en unik anledning til å koble teori og praksis. I innlegget forteller Eilif Hjelseth om hvilke andre fordeler et slikt samarbeid gir for både næringen og utdanningen, og hvordan prosjektet også er ment å bidra til å forskyve fokus fra lærerstyrt undervisning til studentenes læringsprosess. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

Nytt undervisningsopplegg i anatomi og fysiologi: Fra 35 til 7 prosent stryk

Det siste året er det gjort store endringer på HiOAs helsefagutdanninger i emnet anatomi og fysiologi. Høsten 2016 ble undervisningen digitalisert etter prinsippene for omvendt undervisning og PISA-modellen, og prosjektet ble ledet av Kari Vikestad. Da eksamensresultatene kom viste det seg blant annet at strykprosenten på radiografutdanningen hadde sunket fra 35 til 7 prosent, og Khrono skrev nylig om stor fremgang også på sykepleieutdanningen. I dette innlegget forteller Kari om hvilke endringer de har gjort, og hvordan hun mener digitalisering av undervisningsopplegget har ført til mer dybdelæring blant studentene. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

Fra obligatoriske arbeidskrav til medstudentvurdering

Arbeidskrav anses som en viktig del av mange emner, og dreier seg gjerne om oppgaver som må godkjennes for at man skal kunne gå opp til eksamen. Men i hvilken grad er disse oppgavene egentlig nyttige for å øke studentenes læringsutbytte? På ingeniørutdanningen startet man i 2014 et prosjekt der obligatoriske arbeidskrav ble byttet ut med medstudentvurdering. I dette innlegget forteller John Haugan om bakgrunnen for endringene, og hvorfor han mener medstudentvurdering og «ren» formativ vurdering er mer læringsfremmende enn obligatoriske arbeidskrav. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Nytt studiestartopplegg for tidlig innrullering i faglige og sosiale nettverk

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende, og de faglige og praktiske spørsmålene kan være mange. På Institutt for IT (TKD) har de gjort flere grep for at nyankomne studenter tidlig skal integreres i utdanningen sin, blant annet gjennom Orakel-prosjektet som FPK tidligere har skrevet om. Et annet tiltak de har igangsatt har vært knyttet til et nytt studiestartopplegg, der 2. og 3.årsstudenter benyttes som mentorer for å støtte nye studenter. I dette innlegget forteller Nina Hagerup om hvorfor tidlig innrullering av nye studenter er så viktig, og hvordan det nye studiestartopplegg er basert på både faglige og sosiale aspekter.

Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Endret undervisningspraksis for å styrke studentenes praksisforberedelser

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAYngve Røe er førsteamanuensis på Institutt for fysioterapi, der han blant annet underviser 2. års-studenter i emnet MENDI2000. Til tross for gode emneevalueringer og en viss vegring mot å gå vekk fra de tradisjonelle forelesningene, tok han i fjor initiativ til å endre undervisningspraksisen i faget. I dette innlegget forteller han hvordan kombinasjonen av digitale verktøy og studentaktive læringsformer har gjort studentene bedre forberedt til deres praksisperiode, og hvorfor han nå aldri vil gå tilbake til den tradisjonelle forelesningsformen igjen.

Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar

Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å styrke forskning og innhold i utdanningene

evas hhiimForholdet mellom utdanning og arbeidsliv anses som sentralt ved de fleste profesjonsutdanninger, og knyttes gjerne til å hvordan utdanningen forbereder studentene til arbeidslivet som venter dem etter endt utdanningsløp. På yrkesfaglærerutdanningen gjennomføres det nå et forskningsprosjekt kalt «Relevant yrkesutdanning», der fokus er rettet mot et litt annet aspekt ved dette forholdet. I dette innlegget forteller Hilde Hiim og Eva Schwencke (institutt for yrkesfaglærerutdanning) om hvordan høgskolen, bedrifter og yrkesutdanninger i prosjektet skal jobbe sammen for å styrke forskning og innhold i utdanningene, og hvorfor de mener slike samarbeid er viktige med tanke på HiOAs universitetssatsing. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar

The Power of Integrated Learning: Summary and video of William Sullivan’s lecture

william-sullivan-695px

Foto: Kjersti Lassen

On the 12th of October, professor William Sullivan held the lecture “The Power of Integrated Learning” at HiOA. In this lecture, Prof. Sullivan took his most recent work as a starting point. Sullivan has extensive experience supporting the development of professional education through his work at the Carnegie Foundation, and in his latest book he presents a higher education model that prepares the students to succeed in an era of dynamic changes. For a summary of the lecture, scroll down. Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Kunnskapstranslasjon: Oversettelse og bruk av forskning i praksis

randi-wago-aasDet finnes i dag en rekke begreper som omhandler hvordan forskningsresultater kan overføres og tas i bruk i samfunnet, der i blant termer som knowledge transfer, kunnskapstranslasjon og kunnskapsbasert praksis. Et nytt nettbasert studie kalt «Kunnskapstranslasjon» har fokus på nettopp denne prosessen, der et sentralt utgangspunkt er at forskning må oversettes for å kunne tas i bruk. I dette innlegget forteller Randi Wågø Aas (fagansvarlig for emnet) om hva som ligger i begrepet kunnskapstranslasjon, og hvordan studentene i emnet lærer strategier for å oversette forskning. Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar